ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pampering

P AE1 M P ER0 IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pampering-, *pampering*, pamper
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the pampering begin!แล้วเริ่มประจบประแจงข้าได้เลย! Mulan 2: The Final War (2004)
I really have no way of pampering you Mr. Chaฉันไม่มีทางจะเอาใจคุณเลยคุณชา Sorry, I Love You (2004)
I really have no way of pampering him.ฉันไม่รู้จะเอาใจเขายังไง Sorry, I Love You (2004)
The Vicodin and the five-star pampering that I'm gonna get over the next few days should be enough to get me through it.ไวโคดิน สาวสะบึ้ม นั่นแหละ ที่วางแผนไว้ วันสองวันนี้ น่าจะพอ ให้ฉันผ่านเรื่องนี้ไปได้ Out of the Chute (2011)
I will always be right about Charles Bartholomew Bass, and now that I've proven I made the right choice with Louis, tomorrow we can get back to my restful week of prenatal pampering before I welcome my fiance home with open arms.ฉันจะอยู่ข้าง คุณชาร์ล แบส และฉันก็ได้พิสูจน์แล้ว เลือกหลุยส์ถูกแล้ว พรุ่งนี้เราค่อยกลับไปสู่สัปดาห์แห่งการพักผ่อนก่อนคลอด The Big Sleep No More (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAMPERING P AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pampering (v) pˈæmpərɪŋ (p a1 m p @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pamper \Pam"per\, v. t. [imp. & p. p. {Pampered}; p. pr. & vb.
   n. {Pampering}.] [Cf. LG. pampen, slampampen, to live
   luxuriously, pampe thick pap, and E. pap.]
   [1913 Webster]
   1. To feed to the full; to feed luxuriously; to glut; as, to
    pamper the body or the appetite. "A body . . . pampered
    for corruption." --Dr. T. Dwight.
    [1913 Webster]
 
   2. To gratify inordinately; to indulge to excess; as, to
    pamper pride; to pamper the imagination. --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pampering
   adj 1: gratifying tastes, appetites, or desires; "pampering
       parents often have spoilt children"; "a very pampering
       cruise experience"
   n 1: the act of indulging or gratifying a desire [syn:
      {indulgence}, {indulging}, {pampering}, {humoring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top