หรือคุณหมายถึง coßet?
Search result for

cosset

(11 entries)
(0.095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosset-, *cosset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosset[VT] ดูแลมากเกินไป, See also: ปกป้องจนเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋

CMU English Pronouncing Dictionary
COSSET    K AA1 S AH0 T
COSSETTE    K AH0 S EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosset    (v) (k o1 s i t)
cossets    (v) (k o1 s i t s)
cosseted    (v) (k o1 s i t i d)
cosseting    (v) (k o1 s i t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosset \Cos"set\ (k?s"s?t), n. [Cf. AS. cotsetla cottager, G.
   kossat, kothsasse, fr. kot, koth E. (cot) hut, and cf. also
   E. cade, a., cot a cade lamb.]
   A lamb reared without the aid of the dam. Hence: A pet, in
   general.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosset \Cos"set\, v. t.
   To treat as a pet; to fondle.
   [1913 Webster]
 
      She was cosseted and posseted and prayed over and made
      much of.                 --O. W.
                          Holmes.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosset
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top