Search result for

ought

(86 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ought-, *ought*
English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ought[AUX] ควรจะ, See also: สมควร, ควร, น่าจะ, Syn. should
ought to[AUX] ควรจะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ought(ออท) auxv. ควรจะ,ควร n. หน้าที่,ภาระหน้าที่,=aught
oughtn't(ออท'ทันทฺ) abbr. ought not
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
bought(บอท) v.,pt. & pp. ของ buy
brought(บรอท) v. กริยาช่อง 2 ของ bring
dought(ดอท) v. อดีตกาลของdow
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
ought(v) น่าจะ,ควรจะ
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
besought(vt) pt และ pp ของ beseech
bethought(vt) pt และ pp ของ bethink
bought(vt) pt และ pp ของ buy
brought(vt) pt และ pp ของ bring
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That ought to get you and the cargo across the Canadian border without a stop.- นายควรมีเอกสารนั่นไว้ และสินค้า ข้ามชายแดนแคนาดาโดยไม่ต้องหยุด Better Half (2008)
You oughta complain about it, eddie. Look, I would like you to leave now.ลูกรักรู้มั้ยว่าอะไรคืออันดับหนึ่งที่ฆ่าผู้หญิงไม่ว่าจะเด็กหรือแก่ You Are My Everything (2008)
I was thinking about Anton. You oughta try it some time.ฉันก็คิดเรื่องแอนทอนน่ะสิ นายน่าจะลองดูบ้างนะ About Last Night (2008)
Oughta be ashamed to show her face after what her brother did.ครอบครัวนี้แม่งฆาตกรทั้งนั้น You'll Be the Death of Me (2008)
That ought to be fresh in your so-called mind.มันเพิ่งเกิดขึ้น นายคงพอจำได้ To Love Is to Bury (2008)
- maybe I ought to dump her.-บางที ฉันอาจจะเลิกกับเธอ To Love Is to Bury (2008)
I ought to kill you, you fake, lying bitch.ฉันอยากฆ่าแกด้วยซ้ำ อีตอแหล ตอแหลสัดๆ I Don't Wanna Know (2008)
But they ought to alternate colors.แต่มันดูหลากสีเกินไป I Don't Wanna Know (2008)
Killing two federal agents ought to put you back on top of death row, Mr. Burrows.ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ 2 คนอาจทำให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้นะ โทษถึงตายเชียวนะ คุณ เบอโรว์ Deal or No Deal (2008)
You ought to be ashamed of yourself.คุณไม่อายตัวเองบ้างเหรอ Selfless (2008)
That ought to keep him down for a little while.มันจะทำให้เค้าสงบได้ซักพัก Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
Maybe we just ought to give her a little more time.บางที เราน่าจะให้เวลาเทอซักหน่อยนะ Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oughtA boy your age ought to behave well.
oughtAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
oughtAs long as I'm going to be in London, I ought to see a play or two.
oughtAt your age you ought to know better.
oughtAt your age you ought to support yourself.
oughtDon't you think my horse ought to win the Derby?
oughtDon't you think you ought to write them a thank-you note?
oughtDo what you ought to, come what may.
oughtEvery citizen ought to help them.
oughtEveryone ought to be a master of his own destiny.
oughtHe is a foreigner, and ought to be treated as such.
oughtHe is a gentleman and ought to be treated as such.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึงกระทำ[V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ
สมควร[V] should, See also: ought to, Syn. ควร, เหมาะ, Example: เราสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ
ควรจะ[AUX] should, See also: ought to, Syn. น่าจะ, Example: การปฏิรูปทางการศึกษานั้นควรจะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย
พึง[AUX] should, See also: ought, Syn. ควร, ควรจะ, พึงจะ, Example: พวกเราทุกคนพึงเห็นใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์มากกว่าที่จะรังเกียจ, Thai definition: คำช่วยกริยาอื่น หมายความยอมตาม แปลว่า ควร
ควร[AUX] should, See also: ought to, Syn. ควรจะ, น่าจะ, Example: นักศึกษาควรใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์, Thai definition: คำช่วยกริยาในความหมายคล้อยตาม
ควรจะเป็น[V] should be, See also: ought to be, Example: ผมเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานควรจะเป็นคุณสิทธิวัฒน์มากกว่านะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts   FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUGHT    AO1 T
OUGHTA    AO1 T AH0
OUGHTN'T    AO1 T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ought    (v) (oo t)
oughtn't    (v) (oo1 t n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
すべし[, subeshi] (exp) (abbr. of suru and beshi) (See 可し) should do; ought to do [Add to Longdo]
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do [Add to Longdo]
す可き[すべき, subeki] (exp) (uk) should do (abbr. of suru+beki); ought to do [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合该[hé gāi, ㄏㄜˊ ㄍㄞ, / ] ought to; should [Add to Longdo]
[yīng, , / ] ought [Add to Longdo]
应该[yīng gāi, ㄍㄞ, / ] ought to; should; must [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ought \Ought\ ([add]t), n. & adv.
   See {Aught}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ought \Ought\, imp., p. p., or auxiliary. [Orig. the preterit of
   the verb to owe. OE. oughte, aughte, ahte, AS. [=a]hte.
   [root]110. See {Owe}.]
   1. Was or were under obligation to pay; owed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This due obedience which they ought to the king.
                          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       The love and duty I long have ought you. --Spelman.
    [1913 Webster]
 
       [He] said . . . you ought him a thousand pound.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Owned; possessed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The knight the which that castle ought. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To be bound in duty or by moral obligation.
    [1913 Webster]
 
       We then that are strong ought to bear the
       infirmities of the weak.       --Rom. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
   4. To be necessary, fit, becoming, or expedient; to behoove;
    -- in this sense formerly sometimes used impersonally or
    without a subject expressed. "Well ought us work."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To speak of this as it ought, would ask a volume.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ought not Christ to have suffered these things?
                          --Luke xxiv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ought is now chiefly employed as an auxiliary verb,
      expressing fitness, expediency, propriety, moral
      obligation, or the like, in the action or state
      indicated by the principal verb.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Ought}, {Should}.
 
   Usage: Both words imply obligation, but ought is the
      stronger. Should may imply merely an obligation of
      propriety, expendiency, etc.; ought denotes an
      obligation of duty.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Owe \Owe\ ([=o]), v. t. [imp. & p. p. {Owed} ([=o]d), ({Ought}
   ([add]t) obs.); p. pr. & vb. n. {Owing} ([=o]"[i^]ng).] [OE.
   owen, awen, aghen, to have, own, have (to do), hence, owe,
   AS. [=a]gan to have; akin to G. eigen, a., own, Icel. eiga to
   have, Dan. eie, Sw. [aum]ga, Goth. ['a]igan, Skr. [imac][,c].
   [root]110. Cf. {Ought}, v., 2d {Own}, {Fraught}.]
   1. To possess; to have, as the rightful owner; to own. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou dost here usurp
       The name thou ow'st not.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or possess, as something derived or bestowed; to
    be obliged to ascribe (something to some source); to be
    indebted or obliged for; as, he owed his wealth to his
    father; he owed his victory to his lieutenants. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       O deem thy fall not owed to man's decree. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To have or be under an obigation to restore, pay,
    or render (something) in return or compensation for
    something received; to be indebted in the sum of; as, the
    subject owes allegiance; the fortunate owe assistance to
    the unfortunate.
    [1913 Webster]
 
       The one ought five hundred pence, and the other
       fifty.                --Bible
                          (1551).
    [1913 Webster]
 
       A son owes help and honor to his father. --Holyday.
    [1913 Webster]
 
   Note: Owe was sometimes followed by an objective clause
      introduced by the infinitive. "Ye owen to incline and
      bow your heart." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   4. To have an obligation to (some one) on account of
    something done or received; to be indebted to; as, to owe
    the grocer for supplies, or a laborer for services.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aught \Aught\, n. [OE. aught, ought, awiht, AS. [=a]wiht, [=a]
   ever + wiht. [root]136. See {Aye} ever, and {Whit}, {Wight}.]
   Anything; any part. [Also written {ought}.]
   [1913 Webster]
 
      There failed not aught of any good thing which the Lord
      has spoken.               --Josh. xxi.
                          45
   [1913 Webster]
 
      But go, my son, and see if aught be wanting. --Addison.
   [1913 Webster]

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

 Ought
  Ought

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top