ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drought

D R AW1 T   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drought-, *drought*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drought[N] ความแห้งแล้ง, See also: ความขาดแคลน, Syn. rainlessness, scarcity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry

English-Thai: Nontri Dictionary
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Droughtภัยแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
droughtdrought, ช่วงฝนแล้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drought forecastingพยากรณ์สภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Drought toleranceความทนทานต่อสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Droughtsสภาพแล้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a drought once, and it didn't rain for monthsมีครั้งหนึ่งแล้งมาก/N ฝนไม่ตกลงมาเป็นเดือน Uninvited (2003)
Here's your daily drought reminder to conserve agua.นี่เป็นคำเตือนประจำวัน เพื่อจะประหยัดน้ำ A Cinderella Story (2004)
- Gozaimasu, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:โกไซมาซุ ไฟท์ติ้ง ฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้เป็นฤดูแล้ง A Cinderella Story (2004)
Bonjour, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:บอนจัวร์ และ ไฟท์ติ้งฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้คือหน้าแล้ง A Cinderella Story (2004)
Like the drought or the olives or any of that.หรือมะกอกหรืออะไรพวกนั้น I Heart Huckabees (2004)
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม An Inconvenient Truth (2006)
...more flooding and more drought and stronger storms is going up, and global warming is implicated in the pattern....น้ำท่วมมากขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น พายุรุนแรงมากขึ้นๆ ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
In the southern part of the country farmers are saying it's the worst drought in a decade.ทางตอนใต้ของประเทศ ชาวไร่กล่าวว่านี่เป็นปีที่แล้งที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา Faith Like Potatoes (2006)
The region is heading for the worst drought in living memory.เรากำลังจะพบสภาพแห้งแล้ง อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน Faith Like Potatoes (2006)
It's a disaster. The worst drought in years.มันคือความหายนะ ความแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายๆปี Faith Like Potatoes (2006)
We must pray about the violence and droughts and everything because the problem is, every farmer thinks he's on his own.เราต้องสวดมนต์เกี่ยวกับความรุนแรง ความแห้งแล้งและทุกอย่าง เพราะปัญหาคือ ชาวไร่ทุกคนคิดว่าตัวใครตัวมัน Faith Like Potatoes (2006)
And the drought we're facing.และภัยแล้งที่พวกเรากำลังเผชิญ Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droughtBecause of the drought the grass has withered.
droughtDrought was credited with the poor crop.
droughtFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
droughtIn the drought, many people and animals starved to death.
droughtMany peasants died during the drought.
droughtMany trees died during the long drought.
droughtThe drought damaged all the crops there.
droughtThe drought did severe damage to the harvest.
droughtThe drought has done great harm to the crops.
droughtThe drought led to an insufficiency of food.
droughtThe drought may tell on the harvest this year.
droughtThe long drought was followed by famine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล้ง[N] drought, Syn. หน้าแล้ง, Ant. หน้าหนาว
ภัยแล้ง[N] drought, Example: ในปีที่แล้วน้ำตาลไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า, Thai definition: ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล
ฝนแล้ง[N] drought, See also: rain-shortage, dry spell, Example: ถ้าปีใดฝนขาดช่วงหรือฝนแล้ง พืชผลเสียหาย รายได้ของเกษตรกรก็น้อยลงไปด้วย, Thai definition: ภาวะไร้ฝน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ความแห้งแล้ง[n.] (khwām haēnglaēng) EN: drought   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ภัยแล้ง[n. exp.] (phai laēng) EN: severe drought   FR: grave sécheresse [f]
ตายฝอย[v.] (tāiføi) EN: die from drought   

CMU English Pronouncing Dictionary
DROUGHT    D R AW1 T
DROUGHTS    D R AW1 T S
DROUGHT'S    D R AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drought    (n) drˈaut (d r au1 t)
droughts    (n) drˈauts (d r au1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] drought, #7,854 [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
抗旱[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, ] drought-resistant; to weather a drought, #10,579 [Add to Longdo]
旱灾[hàn zāi, ㄏㄢˋ ㄗㄞ, / ] drought, #24,821 [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] drought demon, #38,906 [Add to Longdo]
荒旱[huāng hàn, ㄏㄨㄤ ㄏㄢˋ, ] drought and famine, #296,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dürre {f}; Trockenheit {f} | Dürren {pl}drought | droughts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
干ばつ;旱魃;干魃[かんばつ, kanbatsu] (n) drought; long spell (period) of dry weather [Add to Longdo]
干害[かんがい, kangai] (n) drought disaster [Add to Longdo]
干天;旱天[かんてん, kanten] (n) drought; dry weather [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P) [Add to Longdo]
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
水かけ論;水掛け論;水掛論[みずかけろん, mizukakeron] (n) endless argument; pointless argument; arguing over whose field to water (e.g. during a drought) [Add to Longdo]
水飢饉[みずききん, mizukikin] (n) drought; water shortage [Add to Longdo]
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no,n) xerophilous; drought-resistant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drought \Drought\ (drout), n. [OE. droght, drougth,
   dru[yogh][eth], AS. druga[eth], from drugian to dry. See
   {Dry}, and cf. {Drouth}, which shows the original final
   sound.]
   1. Dryness; want of rain or of water; especially, such
    dryness of the weather as affects the earth, and prevents
    the growth of plants; aridity.
    [1913 Webster]
 
       The drought of March hath pierced to the root.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In a drought the thirsty creatures cry. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Thirst; want of drink. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. Scarcity; lack.
    [1913 Webster]
 
       A drought of Christian writers caused a dearth of
       all history.             --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drought
   n 1: a shortage of rainfall; "farmers most affected by the
      drought hope that there may yet be sufficient rain early in
      the growing season" [syn: {drought}, {drouth}]
   2: a prolonged shortage; "when England defeated Pakistan it
     ended a ten-year drought" [syn: {drought}, {drouth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top