ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maintenance

M EY1 N T AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maintenance-, *maintenance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maintenance(n) การรักษาสภาพ, See also: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา, Syn. upkeep, continuation, preservation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้, การธำรงไว้, การรักษาไว้, การดำเนินต่อไป, วิถีชีวิต, การดำเนินชีวิต
maintenance doseขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
maintenance(n) การเก็บรักษา, การเลี้ยงชีพ, การบำรุง, การค้ำจุน, การผดุงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenanceการบำรุงรักษา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenanceการบำรุงรักษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maintenance allowanceเบี้ยเลี้ยงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance bond insuranceการประกันภัยการค้ำประกันการบำรุงรักษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance doseขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance, patternการธำรงรักษาแบบอย่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance-free batteryแบตเตอรี่ปลอดการบำรุงรักษา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenanceการบำรุงรักษา [TU Subject Heading]
Maintenanceการบำรุงรักษา [สิ่งแวดล้อม]
Maintenanceค่าบำรุงรักษา [การบัญชี]
maintenancemaintenance, การบำรุงรักษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maintenanceการบำรุงรักษา, การดูแลรักษา [การแพทย์]
Maintenanceใช้กำลังงานเพื่อดำรงชีวิต, ระยะไข้คง [การแพทย์]
Maintenance and repairการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Maintenance Costค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, ราคาของการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Maintenance margin rateอัตรามาร์จินที่ต้องดำรงไว้, Example: อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นเกณฑ์บังคับว่า มูลค่าหลักประกันของลูกค้า (Margin) ที่วางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินกู้ (หรือที่ขายชอร์ต)ไว้จะต้องเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์บังคับนี้ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด Maintenance Margin Rate ไว้ 2 ระดับ ระดับแรกคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Margin Call (เรียกให้ลูกค้าวางมาร์จินเพิ่ม) เช่นกำหนดไว้ที่ 35% หากมูลค่ามาร์จิน (หรือหลักประกัน) ส่วนที่เหลืออยู่ของลูกค้าเมื่อเทียบกับ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ (หรือที่ขายชอร์ตไว้) แล้วมีอัตราเท่ากับหรือต่ำกว่า 35% บริษัทหลัก ทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องเรียกให้ลูกค้าราย นี้วางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มาร์จินกลับมาสูงกว่าอัตรา Margin Call ระดับที่สองคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Forced Sell (กรณีเป็น ลูกค้าเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์) หรือเกณฑ์ Forced Buy (กรณีเป็นลูกค้าขายชอร์ต)ระดับที่ สองนี้จะมีอัตราต่ำกว่าระดับแรก เช่น เกณฑ์ Forced Sell กำหนดที่อัตรา 25% เป็นต้น หากมูลค่ามาร์จินที่เหลืออยู่ของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้มีอัตรา ต่ำถึงระดับดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องทำการบังคับขายหลักทรัพย์บางส่วน ของลูกค้านั้นเพื่อลดภาระหนี้ของลูกค้า ซึ่งจะมีผลให้มาร์จินของลูกค้าเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่มีอัตราไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ Forced Sell นี้ เกณฑ์ Forced Buy ก็เป็นทำนองเดียวกัน (ดู Margin Call, Forced Sell, Forced Buy) ได้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
maintenance crew(n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง, See also: fitter, machinist, mechanic, repairman, troubleshooter, Syn. ้handyman

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maintenance line access granted.การเข้าถึงได้รับการยิยยอม The Lawnmower Man (1992)
It has come to my attention that the maintenance staff... is switching our toilet paper from Charmin... to generic.ดิฉันให้ความสนใจเมื่อภารโรง.. เปลี่ยนกระดาษชำระจากยี่ห้อชาร์มมิ่ง.. เป็นของไม่มียี่ห้อ Legally Blonde (2001)
Isn't it the first cardinal rule... of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair... for at least 24 hours after getting a perm... at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate?ของการรักษาลอนผมที่ว่าห้ามให้ผมเปียก อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากดัด เพราะจะเสี่ยงต่อการที่แอมโมเนียม ไตกรีโคเลตจะถูกทำลายเหรอคะ Legally Blonde (2001)
I'll make sure maintenance gets up there with a plunger.I'll have maintenance get there with a plunger. Maid in Manhattan (2002)
Maintenance of the body to a better hospitalอาการของคุณต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลโดยทันที Sex Is Zero (2002)
You're gonna log on to a maintenance terminal and run a prioritized search selecting the accounts of your 10, 000 richest customers.คุณจะต้องล็อกออน ไปที่เครื่องบำรุง... ...และเข้าไปเรียงลำดับหา หมายเลขบัญชีลูกค้า 10, 000 คนที่รวยที่สุด Firewall (2006)
Look around. Do you see any maintenance terminals to plug into, huh?ดูรอบๆ คุณเห็นว่า มันมีเครื่องที่เชื่อมระบบอยู่เหรอ, หา? Firewall (2006)
I'll have the maintenance department in Wichita do it.I'll have the maintenance department in Wichita do it. Firewall (2006)
Could you tell maintenance to give it a little extra splash?ช่วยบอกฝ่ายที่ดูแล ทำให้ชุ่มหน่อยนะ High School Musical 2 (2007)
We got Vince from maintenance to play, so it worked out.เรามีวินซ์จากโรงซ่อมบำรุงมาเล่นหละ หลังเลิกงาน High School Musical 2 (2007)
We're looking at others, but not limited to the maintenance staff.เรากำลังดำเนินการเรื่องอื่น เเต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Check city maintenance schedules.ดูตารางการรักษาความสะอาดของเมือง Easy as Pie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maintenanceGetting a sports car is easy, compared to the maintenance one must do on it.
maintenanceIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
maintenanceThe maintenance of the house costs a lot.
maintenanceThe police are responsible for the maintenance of law and order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเลี้ยงชีพ(n) alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู(n) alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai Definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร
การทะนุบำรุง(n) maintenance, See also: keep, preservation, reservation, retention, Syn. การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา, Ant. การทำลาย, Example: การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน, Thai Definition: การเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น การทะนุบำรุงบิดามารดา การทะนุบำรุงบุตรธิดา, การซ่อมแซมรักษา, การอุดหนุนให้เจริญขึ้น เช่น การทะนุบำรุงวัด, การธำรงรักษาไว้ เช่น การทะนุบำรุงศาสนา การทะนุบำรุงบ้านเมือง, การทำนุบำรุง ก็ว่า
การธำรง(n) maintenance, See also: defensibility, protection, preservation, Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้, Ant. การทำลาย, Example: ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ
การผดุง(n) support, See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for, Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน, Example: การผดุงฐานะของเขาให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ
การผดุง(n) keeping, See also: maintenance, holding, reserving, retaining, upholding, Syn. การรักษา, การธำรงไว้, Example: หลักกฎหมายที่ปรับให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ คือ การผดุงไว้ซึ่งหลักการสิทธิเสรีภาพมนุษยชน และประชาธิปไตย
การดำรง(n) maintenance, See also: protection, preservation, keeping, Syn. การรักษา, Thai Definition: การรักษาไว้ให้มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการซ่อมบำรุง[børikān sǿmbamrung] (n, exp) EN: maintenance service  FR: service d'entretien [ m ] ; service de maintenance [ m ]
การบำรุงรักษา[kān bamrungraksā] (n) EN: maintenance  FR: maintenance [ f ]
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[kān bamrungraksā baēp kaēkhai] (n, exp) EN: corrective maintenance (CM)
การบำรุงรักษาเชิงรุก[kān bamrungraksā choēng ruk] (n, exp) EN: proactive maintenance
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[kān bamrungraksā pheūa pǿngkan] (n, exp) EN: preventive maintenance: (PM)
การบำรุงรักษาตามสภาพ[kān bamrungraksā tām saphāp] (n, exp) EN: condition-based maintenance: (CBM)
การดำรง[kān damrong] (n) EN: maintenance
การดูแลรักษา[kān dūlaēraksā] (n) EN: maintenance
การรักษา[kān raksā] (n) EN: maintenance  FR: entretien [ m ]
การซ่อมบำรุง[kān sǿmbamrung] (n, exp) EN: maintenance  FR: maintenance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAINTENANCE M EY1 N T AH0 N AH0 N S
MAINTENANCE M EY1 N T N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maintenance (n) mˈɛɪntənəns (m ei1 n t @ n @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ,   /  ] maintenance (of equipment); to protect and maintain #3,421 [Add to Longdo]
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ,    /   ] maintenance costs #122,704 [Add to Longdo]
维修区[wéi xiū qū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ ㄑㄩ,    /   ] maintenance area [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutz { m }maintenance of industrial health and safety standards [Add to Longdo]
Aufrechterhaltungsgebühr { f }maintenance fee [Add to Longdo]
Bahndienstwagen { m }maintenance car [Add to Longdo]
Hausmeister { m }maintenance supervisor [Add to Longdo]
Instandhaltungsverfahren { n }maintenance procedure [Add to Longdo]
Instandhaltungszwänge { pl }; instandhaltungseinschränkungen { pl }maintenance constraints [Add to Longdo]
Unterhaltszahlung { f }maintenance payment [Add to Longdo]
Wartungsarbeit { f } | Wartungsarbeiten { pl }; Unterhaltungsarbeiten { pl }maintenance work | maintenance (works) [Add to Longdo]
Wartungsdienst { m }maintenance service [Add to Longdo]
Wartungsempfehlung { f }maintenance recommendation [Add to Longdo]
Wartungsfeld { n }maintenance panel [Add to Longdo]
Wartungsvertrag { m }maintenance contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] (n, vs) preservation; conservation; storage; saving (e.g. to disk); maintenance; (P) #678 [Add to Longdo]
整備[せいび, seibi] (n, vs) maintenance; servicing; outfitting; (P) #1,246 [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) #2,122 [Add to Longdo]
保有[ほゆう, hoyuu] (n, vs, adj-no) possession; retention; maintenance; (P) #3,519 [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] (n, vs) retention; maintenance; preservation; (P) #4,008 [Add to Longdo]
保守[ほしゅ, hoshu] (n, vs) maintenance; conservation; (P) #4,541 [Add to Longdo]
メンテナンス[mentenansu] (n) maintenance; (P) #6,265 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]
補修(P);保修[ほしゅう, hoshuu] (n, vs) maintenance; mending; repair; (P) #18,211 [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) { comp } controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual [Add to Longdo]
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual [Add to Longdo]
メンテナンス[めんてなんす, mentenansu] maintenance [Add to Longdo]
リモートメインテナンス[りもーとめいんてなんす, rimo-tomeintenansu] remote maintenance [Add to Longdo]
遠隔保守[えんかくほしゅ, enkakuhoshu] remote maintenance [Add to Longdo]
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maintenance \Main"te*nance\, n. [OF. maintenance. See
   {Maintain}.]
   1. The act of maintaining; sustenance; support; defense;
    vindication.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever is granted to the church for God's honor
       and the maintenance of his service, is granted to
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which maintains or supports; means of sustenance;
    supply of necessaries and conveniences.
    [1913 Webster]
 
       Those of better fortune not making learning their
       maintenance.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Crim. Law) An officious or unlawful intermeddling in a
    cause depending between others, by assisting either party
    with money or means to carry it on. See {Champerty}.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   4. Those actions required for the care of machinery, a
    building, etc., to keep it clean and in proper functioning
    condition, and to prevent or forestall damage due to
    normal use.
    [PJC]
 
   5. Payments, such as child support or alimony, to a dependent
    child not living with one or to a divorced wife.
    [PJC]
 
   {Cap of maintenance}. See under {Cap}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maintenance
   n 1: activity involved in maintaining something in good working
      order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
      {maintenance}, {upkeep}]
   2: means of maintenance of a family or group
   3: court-ordered support paid by one spouse to another after
     they are separated [syn: {alimony}, {maintenance}]
   4: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]
   5: the unauthorized interference in a legal action by a person
     having no interest in it (as by helping one party with money
     or otherwise to continue the action) so as to obstruct
     justice or promote unnecessary litigation or unsettle the
     peace of the community; "unlike champerty, criminal
     maintenance does not necessarily involve personal profit"
     [syn: {maintenance}, {criminal maintenance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top