ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reservation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reservation-, *reservation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reservation(n) การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration
reservation(n) เขตสงวน, See also: พื้นที่สงวน, Syn. sanctuary
reservation(n) ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน, การจอง, การรักษาไว้, การสำรอง, ที่สงวน
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้, การสงวน, การปกปักรักษา, การคุ้มครอง, การดำรง, การคงไว้, การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด, ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
reservation(n) เขตสงวน, เขตอนุรักษ์, ทุนสำรอง, ข้อจำกัด
preservation(n) การสงวน, การเก็บรักษา, การดอง, การดำรงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reservationข้อสงวนสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservation๑. ข้อสงวน (ในสภา, ในสนธิสัญญา)๒. เขตสงวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservationการสงวน, เขตสงวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservation systemsระบบการจอง [TU Subject Heading]
reservationsข้อสงวน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reservationความสงสัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got my money? What about the reservations? Two at 8, at the Barcelona.Taejong, in order to solve the misunderstandings of the citizens, Hero (1992)
- We reserved a car.- เราลิขสิทธิ์รถ Pulp Fiction (1994)
- There's a reservation under Wallace.- มีการสำรองห้องพักภายใต้วอลเลซเป็น Pulp Fiction (1994)
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
Here are the reserves of the Nazis at war.นี่คือสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ ช่วงสงครามนาซี Night and Fog (1956)
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก The Old Man and the Sea (1958)
No! That flower is reserved for usไม่ ดอกไม้นั้นสงวนไว้สำหรับเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But I request that my candidate be reserved for me to deflowerแต่ฉันต้องการสิ่งนั่น candidate be ของฉัน ที่สงวนไว้สำหรับฉันที่จะไม่ได้ไหล Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's a good sign that there was reserve power.มันเป็นสัญญาณที่ดี ว่ามีพลังงานสำรอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
They'll find they have reserved seats ... somewhere along one of the baselines, where they sat when they were children ... and cheered their heroes, and they'll watch the game, and it will be as if they dipped themselves in magic waters.พวกเขาจะพบว่า พวกเขาได้นั่งในที่ที่จัดไว้ ใกล้กับขอบสนาม ที่พวกเขาเคยนั่งตอนยังเด็ก Field of Dreams (1989)
Three would be on him, and one reserve in a dropbag somewhere.3 ประเภทอยู่ที่เขา อีก 1 เก็บไว้ที่ไหนสักแห่ง The Jackal (1997)
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง... The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservationCan I make a reservation?
reservationCan I make a reservation for golf?
reservationCan you fix me a reservation?
reservationConfirm your reservation in advance.
reservationCould I make a reservation?
reservationCould you cancel my reservation?
reservationCould you make a reservation for me?
reservationDon't forget to confirm your reservation in advance.
reservationDo you have a reservation?
reservationHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
reservationHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?
reservationI accept a proposal with reservation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวสำรอง(n) substitution, See also: reservation, understudy, Syn. ผู้เล่นสำรอง, Ant. ตัวจริง, Example: เธอเล่นวอลเล่ย์บอลทีมชาติเป็นตัวสำรอง, Thai Definition: ผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากตัวจริง
การสำรอง(n) reservation, Syn. การเผื่อ, Example: ขณะนี้บริษัทน้ำมันหลายแห่งมีการสำรองน้ำมันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน, Thai Definition: การมีไว้หรือตระเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
โดยมีเงื่อนไขว่า...[dōi mī ngeūoenkhai wā …] (x) EN: with the reservation that ...
จอง[jøng] (v) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation  FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[jøng thī] (v, exp) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage  FR: réserver une place
จองตั๋ว[jøng tūa] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองไว้[jøngwai] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver ; faire une réservation
การอนุรักษ์[kān anurak] (n) EN: conservation ; preservation  FR: conservation [ f ] ; préservation [ f ]
การจอง[kān jøng] (n) EN: booking ; reservation  FR: réservation [ f ]
การเก็บรักษา[kān kepraksā] (n) EN: storage ; preservation
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reservation
reservations
reservationist
reservationists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reservation
reservations

WordNet (3.0)
reservation(n) a district that is reserved for particular purpose, Syn. reserve
reservation(n) a statement that limits or restricts some claim, Syn. qualification
reservation(n) the written record or promise of an arrangement by which accommodations are secured in advance
reservation(n) something reserved in advance (as a hotel accommodation or a seat on a plane etc.)
reservation(n) the act of keeping back or setting aside for some future occasion
booking(n) the act of reserving (a place or passage) or engaging the services of (a person or group), Syn. reservation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reservation

n. [ Cf. F. réservation, LL. reservatio. See Reserve. ] 1. The act of reserving, or keeping back; concealment, or withholding from disclosure; reserve. A. Smith. [ 1913 Webster ]

With reservation of an hundred knights. Shak. [ 1913 Webster ]

Make some reservation of your wrongs. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Something withheld, either not expressed or disclosed, or not given up or brought forward. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. A tract of the public land reserved for some special use, as for schools, for the use of Indians, etc. [ U.S. ] [ 1913 Webster ]

4. The state of being reserved, or kept in store. Shak. [ 1913 Webster ]

5. (Law) (a) A clause in an instrument by which some new thing is reserved out of the thing granted, and not in esse before. (b) A proviso. Kent. [ 1913 Webster ]

☞ This term is often used in the same sense with exception, the technical distinction being disregarded. [ 1913 Webster ]

6. (Eccl.) (a) The portion of the sacramental elements reserved for purposes of devotion and for the communion of the absent and sick. (b) A term of canon law, which signifies that the pope reserves to himself appointment to certain benefices. [ 1913 Webster ]

7. an agreement to have some space, service or other acommodation, as at a hotel, a restaurant, or on a public transport system, held for one's future use; also, the record or receipt for such an agreement, or the contractual obligation to retain that accommodation; as, a hotel reservation; a reservation on a flight to Dallas; to book a reservation at the Ritz. [ PJC ]


Mental reservation, the withholding, or failing to disclose, something that affects a statement, promise, etc., and which, if disclosed, would materially change its import.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预约[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ,   /  ] reservation; reserve #9,904 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsstation { f }reservation terminal [Add to Longdo]
Platzkarte { f }reservation card; seat reservation [Add to Longdo]
Reservat { n }; Reservation { f } | Reservate { pl }reservation | reservations [Add to Longdo]
Reservierung { f } | Reservierungen { pl }reservation | reservations [Add to Longdo]
Vorbehaltsklausel { f }reservation provision; reservation clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] (n, vs) preservation; conservation; storage; saving (e.g. to disk); maintenance; (P) #678 [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) #2,122 [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n, vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) #2,931 [Add to Longdo]
保健[ほけん, hoken] (n, adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P) #3,803 [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] (n, vs) retention; maintenance; preservation; (P) #4,008 [Add to Longdo]
保安[ほうあん, houan] (n) peace preservation; security; (P) #4,512 [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] (n, vs, adj-no) (1) reservation; appointment; booking; advance order; (2) contract; subscription; pledge; (P) #5,659 [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n, ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf, ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) #5,704 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs) [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top