ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reservation

R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reservation-, *reservation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reservation[N] การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration
reservation[N] เขตสงวน, See also: พื้นที่สงวน, Syn. sanctuary
reservation[N] ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว้,การสำรอง,ที่สงวน
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด,ความสามารถในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reservationข้อสงวนสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservation๑. ข้อสงวน (ในสภา, ในสนธิสัญญา)๒. เขตสงวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservationการสงวน, เขตสงวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservation systemsระบบการจอง [TU Subject Heading]
reservationsข้อสงวน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reservationความสงสัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have made reservations at 7:00 p.m. today.พวกเราจองโต๊ะไว้วันนี้เวลาหนึ่งทุ่ม Ready (2017)
This is reservation property. The tourist lookout is 15 miles that way.ตรงนี้เป็นเขตสงวน จุดชมวิวอยู่ทางนั้น 15 ไมล์ The Space Between Us (2017)
We've been holding this reservation for months.เรากักการจองนี้ไว้เป็นเดือนๆ A Wanted (Inhu)Man (2015)
I also got us a reservation this weekend at the Alhambra.ผมเพิ่งไปจองที่พักวันหยุดนี้ มันอยู่ในอัลแฮมบรา Nothing Gold Can Stay (2015)
Have you need then of, say, a dinner reservation perhaps?หรือว่าคุณจะต้องการ จองโต๊ดินเนอร์คุยกันดีไหมครับ? John Wick (2014)
I'd like to make a dinner reservation for 12.ผมอยากจองโต๊ะดินเนอร์สำหรับ 12 ที่ John Wick (2014)
He has a dinner reservation in the Marylebone Road.เขามีจองโต๊ะดินเนอร์ไว้ ที่ถนนเเมร์รี่เลอโบน The Empty Hearse (2014)
And yet he has no such reservations when it comes to protesting what he calls my "barbaric" methods.ตอนที่ประท้วงวิธีการของผม... ที่เขาหาว่า "ป่าเถื่อน" Stonehearst Asylum (2014)
They said if your hotel reservations weren't arranged yet in the States...พวกเขาแจ้งว่าถ้าคุณยังไม่ได้จองโรงแรมในอเมริกา... Episode #1.2 (2013)
Which is why you can't get a reservation unless you want to eat at 5:00.คือเหตุผลที่คุณจองไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณอยากจะกินตอน 5 โมง A Dish Best Served Cold (2013)
I'll just access the club's database and create a reservation for you.ผมเพิ่งเข้าไปในฐานข้อมูลของคลับ และจองโต๊ะไว้ให้คุณ Lady Killer (2013)
Well, if you can bring yourself to do it, can you please make reservations for Dig, Carly and Iเออนี่ ถ้าคุณพอจะช่วยได้ คุณช่วยจองโต๊ะ ให้ดิ๊ก คาร์ลี่กับผม Identity (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservationCan I make a reservation?
reservationCan I make a reservation for golf?
reservationCan you fix me a reservation?
reservationConfirm your reservation in advance.
reservationCould I make a reservation?
reservationCould you cancel my reservation?
reservationCould you make a reservation for me?
reservationDon't forget to confirm your reservation in advance.
reservationDo you have a reservation?
reservationHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
reservationHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?
reservationI accept a proposal with reservation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวสำรอง[N] substitution, See also: reservation, understudy, Syn. ผู้เล่นสำรอง, Ant. ตัวจริง, Example: เธอเล่นวอลเล่ย์บอลทีมชาติเป็นตัวสำรอง, Thai definition: ผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากตัวจริง
การสำรอง[N] reservation, Syn. การเผื่อ, Example: ขณะนี้บริษัทน้ำมันหลายแห่งมีการสำรองน้ำมันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน, Thai definition: การมีไว้หรือตระเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
โดยมีเงื่อนไขว่า...[X] (dōi mī ngeūoenkhai wā …) EN: with the reservation that ...   
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation   FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage   FR: réserver une place
จองตั๋ว[v. exp.] (jøng tūa) EN: make a reservation   FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองไว้[v. exp.] (jøngwai) EN: make a reservation   FR: réserver ; faire une réservation
การอนุรักษ์[n.] (kān anurak) EN: conservation ; preservation   FR: conservation [f] ; préservation [f]
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]
การเก็บรักษา[n.] (kān kepraksā) EN: storage ; preservation   
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraksā sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVATION    R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N
RESERVATIONS    R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z
RESERVATIONIST    R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T
RESERVATIONISTS    R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reservation    (n) rˌɛzəvˈɛɪʃən (r e2 z @ v ei1 sh @ n)
reservations    (n) rˌɛzəvˈɛɪʃənz (r e2 z @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预约[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ, / ] reservation; reserve, #9,904 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsstation {f}reservation terminal [Add to Longdo]
Platzkarte {f}reservation card; seat reservation [Add to Longdo]
Reservat {n}; Reservation {f} | Reservate {pl}reservation | reservations [Add to Longdo]
Reservierung {f} | Reservierungen {pl}reservation | reservations [Add to Longdo]
Vorbehaltsklausel {f}reservation provision; reservation clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームリザベーション[, ho-murizabe-shon] (n) home reservation [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
リザベーション[, rizabe-shon] (n) {comp} reservation [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
遠慮なく[えんりょなく, enryonaku] (adv) without reservation [Add to Longdo]
仮押さえ[かりおさえ, kariosae] (n) tentative reservation [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]
隔意[かくい, kakui] (n) reserved; with reservations [Add to Longdo]
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n,vs,adj-no) health maintenance; health preservation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs) [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reservation \Res`er*va"tion\ (r?z`?r-v?"sh?n), n. [Cf. F.
   r['e]servation, LL. reservatio. See {Reserve}.]
   1. The act of reserving, or keeping back; concealment, or
    withholding from disclosure; reserve. --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
       With reservation of an hundred knights. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Make some reservation of your wrongs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Something withheld, either not expressed or disclosed, or
    not given up or brought forward. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A tract of the public land reserved for some special use,
    as for schools, for the use of Indians, etc. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being reserved, or kept in store. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) A clause in an instrument by which some new thing is
      reserved out of the thing granted, and not in esse
      before.
    (b) A proviso. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   Note: This term is often used in the same sense with
      exception, the technical distinction being disregarded.
      [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.)
    (a) The portion of the sacramental elements reserved for
      purposes of devotion and for the communion of the
      absent and sick.
    (b) A term of canon law, which signifies that the pope
      reserves to himself appointment to certain benefices.
      [1913 Webster]
 
   7. an agreement to have some space, service or other
    acommodation, as at a hotel, a restaurant, or on a public
    transport system, held for one's future use; also, the
    record or receipt for such an agreement, or the
    contractual obligation to retain that accommodation; as, a
    hotel reservation; a reservation on a flight to Dallas; to
    book a reservation at the Ritz.
    [PJC]
 
   {Mental reservation}, the withholding, or failing to
    disclose, something that affects a statement, promise,
    etc., and which, if disclosed, would materially change its
    import.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reservation
   n 1: a district that is reserved for particular purpose [syn:
      {reservation}, {reserve}]
   2: a statement that limits or restricts some claim; "he
     recommended her without any reservations" [syn:
     {reservation}, {qualification}]
   3: an unstated doubt that prevents you from accepting something
     wholeheartedly [syn: {mental reservation}, {reservation},
     {arriere pensee}]
   4: the act of reserving (a place or passage) or engaging the
     services of (a person or group); "wondered who had made the
     booking" [syn: {booking}, {reservation}]
   5: the written record or promise of an arrangement by which
     accommodations are secured in advance
   6: something reserved in advance (as a hotel accommodation or a
     seat on a plane etc.)
   7: the act of keeping back or setting aside for some future
     occasion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top