ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reservation

R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reservation-, *reservation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reservation(n) การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration
reservation(n) เขตสงวน, See also: พื้นที่สงวน, Syn. sanctuary
reservation(n) ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน, การจอง, การรักษาไว้, การสำรอง, ที่สงวน
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้, การสงวน, การปกปักรักษา, การคุ้มครอง, การดำรง, การคงไว้, การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด, ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
reservation(n) เขตสงวน, เขตอนุรักษ์, ทุนสำรอง, ข้อจำกัด
preservation(n) การสงวน, การเก็บรักษา, การดอง, การดำรงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reservationข้อสงวนสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservation๑. ข้อสงวน (ในสภา, ในสนธิสัญญา)๒. เขตสงวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservationการสงวน, เขตสงวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservation systemsระบบการจอง [TU Subject Heading]
reservationsข้อสงวน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reservationความสงสัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
- There's a reservation under Wallace.- มีการสำรองห้องพักภายใต้วอลเลซเป็น Pulp Fiction (1994)
Nor is there a plane reservation in his name.ไม่มีแม้แต่การจองตั๋วเครื่องบินในชื่อเขา Brokedown Palace (1999)
No, she's not. Stan, I told you to make the reservation for three!เปล่า เธอไม่ได้มา สแตน ฉันบอกคุณแล้วไง ว่าให้จองไว้แค่สามที่ The Story of Us (1999)
Find out where he eats. Make a reservation for two.หาที่เขากิน การสำรองห้องพักสำหรับสอง Showtime (2002)
- You have to make a reservation and stuff.-คุณต้องไปจัดการเรื่องงานและก็เรื่องสต๊าฟนี่นะ Hope Springs (2003)
You already want to discuss about hotel reservation and banquet.ไม่.. ไม่เป็นไร.. Something About 1% (2003)
Uh, your reservation was for 35 minutes ago.เอ่อ การจองโต๊ะนั่งของคุณ หมดเวลาตั้งแต่35 นาทีที่ผ่านมาแล้วครับ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Tom's involved with a woman I have reservations about. Don't rush off. Tom's happy with Nola.แค่ทอมไปติดหญิงมันก็วุ่นพออยู่แล้ว อย่าหาเรื่องอีก Match Point (2005)
What is the problem here? We made these reservations over six months ago.ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร เราอุตส่าจองล่วงหน้าตั้ง 6 เดือน Red Eye (2005)
To get a room on a weekend without a reservation is nearly impossible.การที่จะหาห้องซักห้องตอนช่วงวันหยุดโดยไม่ได้จองไว้ล่วงหน้า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ Art of Seduction (2005)
I'm sorry but some customers just showed up without reservations Let's go some other timeขอโทษด้วยคะ แต่ลูกค้าบางท่าน พึ่งมาโดยไม่ได้จองเอาไว้ / เอาไว้ไปวันหลัง Ing (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservationCan I make a reservation?
reservationCan I make a reservation for golf?
reservationCan you fix me a reservation?
reservationConfirm your reservation in advance.
reservationCould I make a reservation?
reservationCould you cancel my reservation?
reservationCould you make a reservation for me?
reservationDon't forget to confirm your reservation in advance.
reservationDo you have a reservation?
reservationHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
reservationHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?
reservationI accept a proposal with reservation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวสำรอง(n) substitution, See also: reservation, understudy, Syn. ผู้เล่นสำรอง, Ant. ตัวจริง, Example: เธอเล่นวอลเล่ย์บอลทีมชาติเป็นตัวสำรอง, Thai Definition: ผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากตัวจริง
การสำรอง(n) reservation, Syn. การเผื่อ, Example: ขณะนี้บริษัทน้ำมันหลายแห่งมีการสำรองน้ำมันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน, Thai Definition: การมีไว้หรือตระเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
โดยมีเงื่อนไขว่า...[dōi mī ngeūoenkhai wā …] (x) EN: with the reservation that ...
จอง[jøng] (v) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation  FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[jøng thī] (v, exp) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage  FR: réserver une place
จองตั๋ว[jøng tūa] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองไว้[jøngwai] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver ; faire une réservation
การอนุรักษ์[kān anurak] (n) EN: conservation ; preservation  FR: conservation [ f ] ; préservation [ f ]
การจอง[kān jøng] (n) EN: booking ; reservation  FR: réservation [ f ]
การเก็บรักษา[kān kepraksā] (n) EN: storage ; preservation
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESERVATION R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N
RESERVATIONS R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z
RESERVATIONIST R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T
RESERVATIONISTS R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reservation (n) rˌɛzəvˈɛɪʃən (r e2 z @ v ei1 sh @ n)
reservations (n) rˌɛzəvˈɛɪʃənz (r e2 z @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预约[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ, / ] reservation; reserve, #9,904 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsstation { f }reservation terminal [Add to Longdo]
Platzkarte { f }reservation card; seat reservation [Add to Longdo]
Reservat { n }; Reservation { f } | Reservate { pl }reservation | reservations [Add to Longdo]
Reservierung { f } | Reservierungen { pl }reservation | reservations [Add to Longdo]
Vorbehaltsklausel { f }reservation provision; reservation clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームリザベーション[ho-murizabe-shon] (n) home reservation [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv, adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
リザベーション[rizabe-shon] (n) { comp } reservation [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
遠慮なく[えんりょなく, enryonaku] (adv) without reservation [Add to Longdo]
仮押さえ[かりおさえ, kariosae] (n) tentative reservation [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n, vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]
隔意[かくい, kakui] (n) reserved; with reservations [Add to Longdo]
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n, vs, adj-no) health maintenance; health preservation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs) [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reservation \Res`er*va"tion\ (r?z`?r-v?"sh?n), n. [Cf. F.
   r['e]servation, LL. reservatio. See {Reserve}.]
   1. The act of reserving, or keeping back; concealment, or
    withholding from disclosure; reserve. --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
       With reservation of an hundred knights. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Make some reservation of your wrongs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Something withheld, either not expressed or disclosed, or
    not given up or brought forward. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A tract of the public land reserved for some special use,
    as for schools, for the use of Indians, etc. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being reserved, or kept in store. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) A clause in an instrument by which some new thing is
      reserved out of the thing granted, and not in esse
      before.
    (b) A proviso. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   Note: This term is often used in the same sense with
      exception, the technical distinction being disregarded.
      [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.)
    (a) The portion of the sacramental elements reserved for
      purposes of devotion and for the communion of the
      absent and sick.
    (b) A term of canon law, which signifies that the pope
      reserves to himself appointment to certain benefices.
      [1913 Webster]
 
   7. an agreement to have some space, service or other
    acommodation, as at a hotel, a restaurant, or on a public
    transport system, held for one's future use; also, the
    record or receipt for such an agreement, or the
    contractual obligation to retain that accommodation; as, a
    hotel reservation; a reservation on a flight to Dallas; to
    book a reservation at the Ritz.
    [PJC]
 
   {Mental reservation}, the withholding, or failing to
    disclose, something that affects a statement, promise,
    etc., and which, if disclosed, would materially change its
    import.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reservation
   n 1: a district that is reserved for particular purpose [syn:
      {reservation}, {reserve}]
   2: a statement that limits or restricts some claim; "he
     recommended her without any reservations" [syn:
     {reservation}, {qualification}]
   3: an unstated doubt that prevents you from accepting something
     wholeheartedly [syn: {mental reservation}, {reservation},
     {arriere pensee}]
   4: the act of reserving (a place or passage) or engaging the
     services of (a person or group); "wondered who had made the
     booking" [syn: {booking}, {reservation}]
   5: the written record or promise of an arrangement by which
     accommodations are secured in advance
   6: something reserved in advance (as a hotel accommodation or a
     seat on a plane etc.)
   7: the act of keeping back or setting aside for some future
     occasion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top