ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preservation

P R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preservation-, *preservation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preservation(n) การสงวน, See also: การรักษาไว้, การดำรงรักษา, Syn. security, safety, conservation
preservationist(n) นักอนุรักษ์นิยม, Syn. ecologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้, การสงวน, การปกปักรักษา, การคุ้มครอง, การดำรง, การคงไว้, การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด, ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
preservation(n) การสงวน, การเก็บรักษา, การดอง, การดำรงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preservationการเก็บถนอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservationการอนุรักษ์, การสงวนรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preservationการสงวนและรักษา [TU Subject Heading]
Preservationการเก็บรักษา, Example: เช่น การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Preservationการระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด, Example: Preservation หมายถึง การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ วัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้ปลอดภัยจากศัตรู เช่น ปลวก แมลง การทำลายของสภาพแวดล้อม ตลอดจนการใช้ของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้หนังสือชำรุด โดยการดูแลรักษาและการทำให้ทรัพยากรห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน และไม่ชำรุดก่อนถึงเวลาอันควร <p> ในด้านทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ เนื่องจากหนังสือเป็นวัสดุสารนิเทศสำคัญยิ่งของห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดจำเป็นต้องรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด โดยทั่วไปหนังสือมักจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และเมื่อมีการให้บริการหนังสือ การชำรุดเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น การระวังรักษาหนังสือจึงเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ที่จะต้องให้ความสำคัญดูแลแก้ไข ตลอดจนศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อหาวิธีป้องกัน และสามารถซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้หนังสือไปได้ยาวนาน การระวังรักษาหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ <p> 1. การป้องกัน อาจทำได้ดังนี้ <p> 1.1 แนะนำการใช้หนังสืออย่างถูกวิธีแก่ผู้ใช้ <p> 1.2 เลือกหนังสือที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และเข้าเล่มแข็งแรง ทนทาน <p> 1.3 หนังสือจัดหามาใหม่ควรเสริมให้แข็งแรงก่อนนำออกบริการด้วยการเย็บสัน หุ้มสัน หุ้มปกพลาสติก หนังสือปกอ่อนควรทำปกแข็ง โดยเฉพาะหนังสืออ้างอิง หรือหนังสือที่มีคุณค่า ราคาแพง <p> 2. การซ่อมแซม เป็นการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สามารถนำออกบริการได้อีก หนังสือที่ชำรุดเล็กน้อยควรรีบซ่อมก่อนให้บริการ <p> การระวังรักษาวัสดุไม่ตีพิมพ์ ห้องสมุดต้องมีวิธีบำรุงรักษาด้วยการจัดเก็บและจัดระบบบริการให้เหมาะสมสำหรับวัสดุแต่ละชนิด เพื่อให้มีความปลอดภัย คงทน ถาวร อาจทำได้ดังนี้ <p> 1. วัสดุไม่ตีพิมพ์จำเป็นต้องจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม <p> 2. ควรจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์ให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องเสียง <p> 3. ควรอ่านคู่มือการใช้ หรือศึกษาวิธีการใช้วัสดุไม่ตีพิมพ์แต่ละประเภทให้เข้าใจก่อนการใช้ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และถนอมรักษาวัสดุนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานยืนยาวต่อไป <p> 4. ควรใช้วัสดุทุกประเภทด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่จับต้องส่วนที่บันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Preservation of materialsการสงวนและรักษาวัสดุ [TU Subject Heading]
Preservation of organs, tissuesการเก็บและรักษาอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Preservation Zoneเขตอนุรักษ์, Example: เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มี กฏหมายกำหนด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- from Preservation Hall.- เพอเซอร์เวชั่น ฮอลล์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm a preservation architect.ฉันเป็นอนุรักษ์สถาปนิก Bicentennial Man (1999)
The Preservation Room.ห้องอนุรักษ์ . National Treasure (2004)
Do you know what the Preservation Room is for?นายรู้ไม๊ ว่าห้องอนุรักษ์มีไว้ทำไม? National Treasure (2004)
Now, when the case needs work they take it out of the vault, directly across the hall and into the Preservation Room.เมื่อเขาไม่ตั้งแสดงหรือไม่เก็บในห้องนีรภัย. ทีนี้, เมื่อเขาต้องการตรวจสอบ เขาก็ย้ายออกจากตู้นิรภัยข้ามไปอีกฝั่ง เข้าไปใน ห้องอนุรักษ์. National Treasure (2004)
But we'll make our way to the Preservation Room, where there's much less security.เมื่อยามสับสนโดยแขก VIP ชั้นบน. เราก็หาทางเข้าไปในห้องอนุรักษ์ ซึ่งตอนนั้นมียามน้อยมาก. National Treasure (2004)
We must send the entire Spartan army to aid our king in the preservation of not just ourselves, but of our children.เพื่อความยุติธรรม เพื่อกฏหมายและการบังคับใช้ 300 (2006)
Send the army for the preservation of liberty.เพื่อเหตุผลที่ควรเป็น 300 (2006)
The preservation of the rights of property.-เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สมบัติครับ Becoming Jane (2007)
My sister computer was merely following the most logical path for the preservation of human life.พี่สาวคอมพิวเตอร์ของฉันเพียง ทำตามแนวทางเหตุและผล... ...เพื่อช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ Resident Evil: Extinction (2007)
"for the preservation of another. "เราจับฮิโระ นากามูระได้ในแมนฮัตตัน Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
One of my primary directives is the preservation of human life.หนึ่งในคำสั่งเบื้องต้นของผม ก็คือคุ้มครองชีวิตมนุษย์ Knight Rider (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preservationHe has dedicated his life to the preservation of nature.
preservationSleep is essential for the preservation of life.
preservationThe third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.
preservationWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถนอม(n) preservation, See also: keep, conservation, nourishment, protection, Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง, Ant. การทำลาย, Example: ในยุคแรกๆ มนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการถนอมและแปรรูปอาหารในขั้นตอนง่ายๆ เช่น การทำน้ำปลา ปลาร้า เนยแข็ง และ ไวน์, Thai Definition: การระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น การถนอมน้ำใจ, การใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น การถนอมของกินของใช้ การถนอมแรง, การเก็บไว้อย่างดี, การสนอม ก็ว่า
การสงวน(n) preservation, See also: conservation, protection, reservation, Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา, Example: การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น, Thai Definition: การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้
การดอง(n) pickling, See also: preservation in salt, Example: หนึ่งในขั้นตอนการดองผัก คือต้องมีการตากแห้งผักเสียก่อน, Thai Definition: การแช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
การอนุรักษ์[kān anurak] (n) EN: conservation ; preservation  FR: conservation [ f ] ; préservation [ f ]
การเก็บรักษา[kān kepraksā] (n) EN: storage ; preservation
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation
การเก็บสินค้า[kān kep sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESERVATION P R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N
PRESERVATIONIST P R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T
PRESERVATIONISTS P R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preservation (n) prˌɛzəvˈɛɪʃən (p r e2 z @ v ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保墒[bǎo shāng, ㄅㄠˇ ㄕㄤ, ] preservation of soil moisture #70,969 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bautenschutz { m }preservation of structures [Add to Longdo]
Denkmalpflege { f }; Denkmalspflege { f } | Landesamt { n } für Denkmalpflegepreservation of historical monuments; monument conservation | state office for the preservation of monuments [Add to Longdo]
Erhaltungsbedingungen { pl }preservation conditions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n, vs, adj-no) health maintenance; health preservation [Add to Longdo]
原生保護[げんせいほご, genseihogo] (n) wilderness preservation [Add to Longdo]
時間節約[じかんせつやく, jikansetsuyaku] (n, adj-no) time preservation; saving time [Add to Longdo]
治安維持法[ちあんいじほう, chian'ijihou] (n) Peace Preservation Act (1925) [Add to Longdo]
自己保全[じこほぜん, jikohozen] (n) self-protection; self-preservation [Add to Longdo]
自己保存[じこほぞん, jikohozon] (n, adj-no) self-preservation [Add to Longdo]
森林保全[しんりんほぜん, shinrinhozen] (n) forest preservation; forestry preservation [Add to Longdo]
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n, vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n, vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P) [Add to Longdo]
地球環境保全[ちきゅうかんきょうほぜん, chikyuukankyouhozen] (n) global environment conservation; global environment preservation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preservation \Pres`er*va"tion\, n. [Cf. F. pr['e]servation.]
   The act or process of preserving, or keeping safe; the state
   of being preserved, or kept from injury, destruction, or
   decay; security; safety; as, preservation of life, fruit,
   game, etc.; a picture in good preservation.
   [1913 Webster]
 
      Give us particulars of thy preservation. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preservation
   n 1: the activity of protecting something from loss or danger
      [syn: {preservation}, {saving}]
   2: the condition of being (well or ill) preserved
   3: a process that saves organic substances from decay
   4: an occurrence of improvement by virtue of preventing loss or
     injury or other change [syn: {conservation}, {preservation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top