ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preservation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preservation-, *preservation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preservation(n) การสงวน, See also: การรักษาไว้, การดำรงรักษา, Syn. security, safety, conservation
preservationist(n) นักอนุรักษ์นิยม, Syn. ecologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้, การสงวน, การปกปักรักษา, การคุ้มครอง, การดำรง, การคงไว้, การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด, ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
preservation(n) การสงวน, การเก็บรักษา, การดอง, การดำรงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preservationการเก็บถนอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservationการอนุรักษ์, การสงวนรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preservationการสงวนและรักษา [TU Subject Heading]
Preservationการเก็บรักษา, Example: เช่น การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Preservationการระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด, Example: Preservation หมายถึง การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ วัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้ปลอดภัยจากศัตรู เช่น ปลวก แมลง การทำลายของสภาพแวดล้อม ตลอดจนการใช้ของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้หนังสือชำรุด โดยการดูแลรักษาและการทำให้ทรัพยากรห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน และไม่ชำรุดก่อนถึงเวลาอันควร <p> ในด้านทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ เนื่องจากหนังสือเป็นวัสดุสารนิเทศสำคัญยิ่งของห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดจำเป็นต้องรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด โดยทั่วไปหนังสือมักจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และเมื่อมีการให้บริการหนังสือ การชำรุดเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น การระวังรักษาหนังสือจึงเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ที่จะต้องให้ความสำคัญดูแลแก้ไข ตลอดจนศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อหาวิธีป้องกัน และสามารถซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้หนังสือไปได้ยาวนาน การระวังรักษาหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ <p> 1. การป้องกัน อาจทำได้ดังนี้ <p> 1.1 แนะนำการใช้หนังสืออย่างถูกวิธีแก่ผู้ใช้ <p> 1.2 เลือกหนังสือที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และเข้าเล่มแข็งแรง ทนทาน <p> 1.3 หนังสือจัดหามาใหม่ควรเสริมให้แข็งแรงก่อนนำออกบริการด้วยการเย็บสัน หุ้มสัน หุ้มปกพลาสติก หนังสือปกอ่อนควรทำปกแข็ง โดยเฉพาะหนังสืออ้างอิง หรือหนังสือที่มีคุณค่า ราคาแพง <p> 2. การซ่อมแซม เป็นการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สามารถนำออกบริการได้อีก หนังสือที่ชำรุดเล็กน้อยควรรีบซ่อมก่อนให้บริการ <p> การระวังรักษาวัสดุไม่ตีพิมพ์ ห้องสมุดต้องมีวิธีบำรุงรักษาด้วยการจัดเก็บและจัดระบบบริการให้เหมาะสมสำหรับวัสดุแต่ละชนิด เพื่อให้มีความปลอดภัย คงทน ถาวร อาจทำได้ดังนี้ <p> 1. วัสดุไม่ตีพิมพ์จำเป็นต้องจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม <p> 2. ควรจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์ให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องเสียง <p> 3. ควรอ่านคู่มือการใช้ หรือศึกษาวิธีการใช้วัสดุไม่ตีพิมพ์แต่ละประเภทให้เข้าใจก่อนการใช้ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และถนอมรักษาวัสดุนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานยืนยาวต่อไป <p> 4. ควรใช้วัสดุทุกประเภทด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่จับต้องส่วนที่บันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Preservation of materialsการสงวนและรักษาวัสดุ [TU Subject Heading]
Preservation of organs, tissuesการเก็บและรักษาอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Preservation Zoneเขตอนุรักษ์, Example: เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มี กฏหมายกำหนด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick.และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
I preserve it... because I need it.ผมต้องดองไว้ เพราะผมต้องการทำให้ผมตื่นตัว Heat (1995)
We're risking our lives to preserve a useless member.ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์ Help! (1965)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ *batteries not included (1987)
There's nothing to preserve.- ไม่มีอะไรเหลือให้สงวนแล้ว *batteries not included (1987)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
- from Preservation Hall.- เพอเซอร์เวชั่น ฮอลล์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I have museum-trained experts sent out here making sure... that these relics are preserved and catalogued properly.ผมมี จนท.พิพิธภัณฑ์ ควบคุมให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านี้ได้รับการทะนุถนอมไว้ Titanic (1997)
A piece of paper that's been underwater for 84 years... and my team are able to preserve it intact.กระดาษซึ่งตกอยู่ใต้ท้องน้ำมา 84 ปี ทีมผมทะนุถนอมไว้ได้โดยไม่บุบสลาย Titanic (1997)
They're badly preserved and hard to attribute.มันค่อนข้างโทรมจนยากที่จะระบุ The Red Violin (1998)
I'm a preservation architect.ฉันเป็นอนุรักษ์สถาปนิก Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preservationHe has dedicated his life to the preservation of nature.
preservationSleep is essential for the preservation of life.
preservationThe third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.
preservationWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถนอม(n) preservation, See also: keep, conservation, nourishment, protection, Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง, Ant. การทำลาย, Example: ในยุคแรกๆ มนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการถนอมและแปรรูปอาหารในขั้นตอนง่ายๆ เช่น การทำน้ำปลา ปลาร้า เนยแข็ง และ ไวน์, Thai Definition: การระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น การถนอมน้ำใจ, การใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น การถนอมของกินของใช้ การถนอมแรง, การเก็บไว้อย่างดี, การสนอม ก็ว่า
การสงวน(n) preservation, See also: conservation, protection, reservation, Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา, Example: การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น, Thai Definition: การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้
การดอง(n) pickling, See also: preservation in salt, Example: หนึ่งในขั้นตอนการดองผัก คือต้องมีการตากแห้งผักเสียก่อน, Thai Definition: การแช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
การอนุรักษ์[kān anurak] (n) EN: conservation ; preservation  FR: conservation [ f ] ; préservation [ f ]
การเก็บรักษา[kān kepraksā] (n) EN: storage ; preservation
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation
การเก็บสินค้า[kān kep sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
preservation
preservationist
preservationists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preservation

WordNet (3.0)
preservation(n) the activity of protecting something from loss or danger, Syn. saving
preservation(n) the condition of being (well or ill) preserved
preservation(n) a process that saves organic substances from decay
preservationist(n) someone who advocates the preservation of historical sites or endangered species or natural areas
conservation(n) an occurrence of improvement by virtue of preventing loss or injury or other change, Syn. preservation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Preservation

n. [ Cf. F. préservation. ] The act or process of preserving, or keeping safe; the state of being preserved, or kept from injury, destruction, or decay; security; safety; as, preservation of life, fruit, game, etc.; a picture in good preservation. [ 1913 Webster ]

Give us particulars of thy preservation. Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保墒[bǎo shāng, ㄅㄠˇ ㄕㄤ,  ] preservation of soil moisture #70,969 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bautenschutz { m }preservation of structures [Add to Longdo]
Denkmalpflege { f }; Denkmalspflege { f } | Landesamt { n } für Denkmalpflegepreservation of historical monuments; monument conservation | state office for the preservation of monuments [Add to Longdo]
Erhaltungsbedingungen { pl }preservation conditions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] (n, vs) preservation; conservation; storage; saving (e.g. to disk); maintenance; (P) #678 [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) #2,122 [Add to Longdo]
保健[ほけん, hoken] (n, adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P) #3,803 [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] (n, vs) retention; maintenance; preservation; (P) #4,008 [Add to Longdo]
保安[ほうあん, houan] (n) peace preservation; security; (P) #4,512 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]
貯蔵[ちょぞう, chozou] (n, vs) storage; preservation; (P) #14,888 [Add to Longdo]
保養[ほよう, hoyou] (n, vs) health preservation; recuperation; recreation; (P) #19,822 [Add to Longdo]
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n, vs, adj-no) health maintenance; health preservation [Add to Longdo]
原生保護[げんせいほご, genseihogo] (n) wilderness preservation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top