ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整備

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整備-, *整備*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion

Japanese-English: EDICT Dictionary
整備[せいび, seibi] (n,vs) maintenance; servicing; outfitting; (P) [Add to Longdo]
整備計画[せいびけいかく, seibikeikaku] (n) improvement project; construction plan [Add to Longdo]
整備[せいびこう, seibikou] (n) (car) mechanic [Add to Longdo]
整備工場[せいびこうじょう, seibikoujou] (n) repair shop; garage [Add to Longdo]
整備済製品[せいびさいせいひん, seibisaiseihin] (n) refurbished item [Add to Longdo]
整備[せいびし, seibishi] (n) mechanic [Add to Longdo]
整備[せいびしつ, seibishitsu] (n) office (usu. for construction, maintenance, services, etc.) [Add to Longdo]
整備[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.すべての実験には実験環境の整備と、まったく客観的な態度が必要だった。
The car is ready.その車は整備が済んでいる。
You should always keep your car in good order.車はいつも整備しておきなさい。
The head groundsman has a cottage right in the middle of the grounds.主任整備員はテニスコートの敷地のちょうど中央に小さな家を持っている。
He maintains his car well.彼は自分の車をよく整備している。
It is necessary to secure financing for local road maintenance.地方の道路整備のための財源確保が必要です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No jurisdictional infighting. No arguments between ministries.[JA] ゴジラ関連法案の整備も 泉政調副会長の調整もあって Shin Godzilla (2016)
A magical portal maintenance maintainer?[JA] 魔法の扉整備会社の 整備の人とか? My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Citizens who rely on public transit are protesting a shortage of bus routes and maintenance in order to subsidize a rail system that does not service their communities.[JA] 公共交機関を よく使う市民が 他の土地の鉄道の 助成金のために バスルートと整備の不足に対して Down Will Come (2015)
But we do have a pretty well-equipped botany lab.[JA] 整備された 植物学研究室がある Reunion (2015)
The rule of law is finished here.[JA] もう法は整備されたからな Oriole (2015)
Infrastructure, education, schools.[JA] 基盤整備 教育 学校 The Wall (2017)
The mechanic is similar.[JA] 整備士は俺の仲間だ Passengers (2016)
My friend had some mech work done here. Industry stuff.[JA] ここの整備士よ Ghost in the Shell (2017)
It was a real cesspool of humanity till the Red Hand cleaned it out.[JA] 昔はただの洞窟 レッドハンドが整備した Heart of Darkness (2016)
And we both walked him out, and he got into this big old white car with a silver trim.[JA] 外で見送ったら でっかくて古い白い車に乗ってたよな シルバーの飾りついてたよ 整備か必要? Zootopia (2016)
I certainly don't think the law is prepared to deal with this kind of criminal.[JA] この種の犯罪を取り締まる 法を整備できるかしら Who Is Harrison Wells? (2015)
Several miles from the city center, it's hoped it will be a safer location for the government's base of operations.[JA] 臨時拠点として 整備されていた 立川広域防災基地内の Shin Godzilla (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
整備[せいび, seibi] Vorbereitung, Erhaltung, Versorgung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top