ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upkeep

AH1 P K IY2 P   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upkeep-, *upkeep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upkeep[N] การบำรุงรักษา, Syn. maintenance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา

English-Thai: Nontri Dictionary
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But i can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมเห็นว่าที่นี่ถูกปล่อยปละ The Dark Defender (2007)
But I can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมก็เห็นว่าที่มันถูกปล่อยปละนี่ก็น่ากลุ้ม Dex, Lies, and Videotape (2007)
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot.ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง Breakage (2009)
I have to go in and do some upkeep now.ตอนนี้ฉันจะต้องไปบำรุงมันสักหน่อยแล้ว Episode #1.7 (2009)
Of his upkeep and his training.ถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งการฝึกฝน Mark of the Brotherhood (2010)
Each Ymbryne commits herself to the creation and upkeep of a place like this.แอมบรีน ทุกคนจะทุ่มตัวให้การสร้าง และดูแลสถานที่อย่างนี้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
UPKEEP AH1 P K IY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upkeep (n) ˈʌpkiːp (uh1 p k ii p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
営繕[えいぜん, eizen] (n,vs) upkeep (of equip.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upkeep \Up"keep`\, n.
   1. The act of keeping up, or maintaining; maintenance of
    persons, organizations, or objects such as machinery, by
    providing a location, repairs, and consumable items when
    necessary. "Horse artillery . . . expensive in the
    upkeep." --Scribner's Mag.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
       Small outlays for repairs or upkeep of buildings.
                          --A. R.
                          Colquhoun.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. the cost of providing upkeep[1].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upkeep
   n 1: activity involved in maintaining something in good working
      order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
      {maintenance}, {upkeep}]
   2: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top