ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑩-, *瑩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑩, yíng, ㄧㄥˊ] bright, lustrous, sparkling like a gem
Radical: Decomposition: 炏 (kài ㄎㄞˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Fiery 火 like a gem 玉

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] luster of gems, #12,824 [Add to Longdo]
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] crystal clear sparkle, #18,079 [Add to Longdo]
沈莹[Shěn yíng, ㄕㄣˇ ㄧㄥˊ, / ] Shen ying of Wu, governor (268-280) of coastal province of Wu and compiler of Seaboard geographic gazetteer 臨海水土誌|临海水土志, #235,160 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway I won't let Xiangying to become like us[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}無論如何我也不讓湘跟我們一樣 Dai lü nian hua (1957)
Xiangying, we have a dancing ball here tonight[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}湘,今晚我們這兒有個舞會 Dai lü nian hua (1957)
Let's go, Sister Xiangying. The dress is beautiful[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}去吧湘姐,你看這衣服多美 Dai lü nian hua (1957)
Ah Min, Ah Yu, help Sister Xiangying to try on the dress[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}阿敏、阿瑜,你們陪湘姐上去 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}試試這裙子 Dai lü nian hua (1957)
You look as if you're not the same Sister Xiangying we saw yesterday[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}現在看起來 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你一點也不像昨天的湘姐呢 Dai lü nian hua (1957)
Han Xiangying[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}韓湘 Dai lü nian hua (1957)
Xiangying, this is my home[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}湘,這兒便是我家了 Dai lü nian hua (1957)
Xiangying, don't care about Daini[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}湘,你不用理會她 Dai lü nian hua (1957)
Xiangying, don't worry.[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}湘,你別傻,我不是跟你說了 Dai lü nian hua (1957)
Xiangying[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}湘 Dai lü nian hua (1957)
Xiangying, why are you here?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}湘,怎麼今晚你下樓來? Dai lü nian hua (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top