ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lonesome

L OW1 N S AH0 M   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lonesome-, *lonesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lonesome[ADJ] หงอยเหงา, See also: เงียบเหงา, ไร้เพื่อน, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, ห่างไกลผู้คน, อ้างว้าง, วังเวง, Syn. lonely, alone, forlorn
lonesomeness[N] ความอ้างว้าง, See also: ความโดดเดี่ยว, ความเงียบเหงา, Syn. loneliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#A lonesome lullaby #เพลงขับกล่อม ที่แสนว้าเหว่ An American Tail (1986)
# Starts to sing a lonesome lullaby #เพลงขับกล่อม ที่แสนว้าเหว่ An American Tail (1986)
[ Jukebox ] To Lonesome Town[Jukebox] เพื่อเมืองเหงา Pulp Fiction (1994)
Lay me down in Lonesome Townวางฉันลงในเมืองเหงา Pulp Fiction (1994)
It was lonesome, I told them, always being left behind.มันเหงาจริงๆ ผมบอกพวกท่าน เวลาถูกทิ้งไว้ข้างหลัง The Education of Little Tree (1997)
All by your lonesome.- โดยลำพังตัวเรา The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm tired of these lonesome old ranches.ฉันเหนื่อยกับฟาร์มเงีบบๆ ที่นี้แล้วนะ Brokeback Mountain (2005)
"The moon is a friend for the lonesome to talk to.""พระจันทร์เป็นเพื่อนคุยของคนเดียวดาย" Gridiron Gang (2006)
All by your lonesome?อยู่คนเดียวด้วยใช่ใหม Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Ultimately, you're just lonesome, being by yourself, aren't you?ส่วนนั้นก็ประธานของโจโนะอุจิเทรดดิ้ง Ouran High School Host Club (2006)
* together under * lonesome silver starstogether under lonesome silver stars How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Come up with this all by your lonesome, did you?เจ้าจะได้สิ่งที่ต้องการ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lonesomeShe looks lonesome.
lonesomeThe child is lonesome for its mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าเปลี่ยว[ADJ] lonesome, See also: lonely, Example: เขากำลังเหงา ยิ่งอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นคงยิ่งอยากกลับบ้านมากขึ้นอีก, Thai definition: ที่ห่างไกลผู้คน
ความอ้างว้าง[N] loneliness, See also: lonesomeness, solitude, desolation, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา, Example: เป็นเวลานานนับสิบปีที่เขาอยู่กับความหลัง อยู่กับความอ้างว้างสิ้นหวัง เฝ้าดูคนรอบข้างตายจากไปทีละคน
เปล่าเปลี่ยว[V] lonesome, See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded, Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก, Example: คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชรามักถูกลูกหลานทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนั้น
วาก[ADJ] lonely, See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing, Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่, Example: เขารู้สึกใจวากเมื่อได้ยินที่เธอพูดว่าจะจากเขาไปแล้ว
หงอยเหงา[ADJ] lonely, See also: lonesome, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ถึงลูกหมาจะยังได้อยู่ร่วมกัน แต่ทุกตัวก็ดูหงอยเงา
ระทก[ADV] lonesomely, Syn. หนาวใจ
ความวังเวง[N] lonesomeness, See also: loneliness, solitariness, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, Example: บรรยากาศในห้องเงียบเสียงลงจึงเกิดความวังเวงขึ้นถนัด, Thai definition: บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยวใจ
จับเจ่า[ADV] lonesomely, See also: lonelily, dejectedly, low-spiritedly, Syn. เหงาหงอย, เหงาก๋อย, หงอยเหงา, Example: ผมไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่นั่งจับเจ่าอยู่อย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome   FR: solitaire ; seul
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic   FR: mélancolique ; cafardeux
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary   FR: être seul
เปล่าเปลี่ยว[adj.] (plāo plīo) EN: lonesome   
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty   FR: seul ; solitaire
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome   

CMU English Pronouncing Dictionary
LONESOME    L OW1 N S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lonesome    (j) lˈounsəm (l ou1 n s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] lonesome, #12,514 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] lonesome, #17,881 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
寂々;寂寂[せきせき;じゃくじゃく;さびさび, sekiseki ; jakujaku ; sabisabi] (adj-t,adv-to) sad; lonesome; desolate [Add to Longdo]
寂しい(P);淋しい[さびしい(P);さみしい, sabishii (P); samishii] (adj-i) lonely; lonesome; solitary; desolate; (P) [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
心寂しい[こころさびしい, kokorosabishii] (adj-i) lonely; lonesome [Add to Longdo]
心寂しい;うら寂しい;心淋しい[うらさびしい, urasabishii] (adj-i) lonesome; lonely; forlorn [Add to Longdo]
人懐かしい[ひとなつかしい, hitonatsukashii] (adj-i) lonesome for [Add to Longdo]
落莫[らくばく, rakubaku] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; lonesome [Add to Longdo]
佗歌[わびうた, wabiuta] (n) sad song; singing in a lonesome tone [Add to Longdo]
佗寝;佗び寝[わびね, wabine] (n) lonesome sleep; sleeping alone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lonesome \Lone"some\, a. [Compar. {Lonesomer}; superl.
   {Lonesomest}.]
   1. Secluded from society; not frequented by human beings;
    solitary.
    [1913 Webster]
 
       Like one that on a lonesome road
       Doth walk in fear and dread.     --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Conscious of, and somewhat depressed by, solitude; as, to
    feel lonesome.
    [1913 Webster] -- {Lone"some*ly}, adv. --
    {Lone"some*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lonesome
   adj 1: being the only one; single and isolated from others; "the
       lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an
       only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a
       solitary instance of cowardice"; "a solitary speck in the
       sky" [syn: {lone(a)}, {lonesome(a)}, {only(a)},
       {sole(a)}, {solitary(a)}]
   2: marked by dejection from being alone; "felt sad and lonely";
     "the loneliest night of the week"; "lonesome when her husband
     is away"; "spent a lonesome hour in the bar" [syn: {lonely},
     {lonesome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top