ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solitude

S AA1 L AH0 T UW2 D   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solitude-, *solitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solitude[N] การอยู่โดดเดี่ยว, See also: การอยู่ลำพัง, Syn. isolation, privacy, withdrawal
solitude[N] การอยู่โดดเดี่ยว, See also: การอยู่ลำพัง, Syn. isolation, seclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solitude(ซอล'ลิทูด) n. การอยู่โดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,สถานที่วังเวง., See also: solitudinous adj. solitudinarian n., Syn. privacy

English-Thai: Nontri Dictionary
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solitudeaสันโดษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kind of solitude is measured out in youชนิดของความเหงาบางวัดออกมาใน ตัวคุณ Yellow Submarine (1968)
* comfort is my solitude i embrace * i loved you,henry.comfort is my solitude i embrace ฉันรักคุณ เฮนรี่ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Intellect throws each man back upon himself into a solitude from which he looks out with absolutely strange eyes on society.มนุษย์ทุกคนมีความเเค้นฝังใจเป็นของตัวเอง ความโดเดี่ยวที่เขามองเห็น ต่อสิ่งที่เขาสงสัยกับสังคม Na Triobloidi (2009)
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว Roadkill (2009)
♪ who in solitudeใครที่โดดเดี่ยว The Longest Night (2010)
But I must have solitude to focus my creative energies.แต่ผมต้องอยู่คนเดียว เพื่อรวบรวมพลังงานด้านความสร้างสรรค์ Now What? (2010)
Yes, there comes a time when we must expose our weaknesses... when our secrets can no longer remain private... when our solitude can no longer be denied... when our pain can no longer be ignored... but sometimes we feel so alone... that a weakness we thought we'd overcome... suddenly becomes too strong to fight.ใช่ เมื่อถึงเวลาที่เราจะแสดงความอ่อนแอของเราออกมา เมื่อความลับไม่ใช่ความลับอีกต่อไป เมื่อความโดดเดี่ยวของเราไม่สามารถปกปิดเอาไว้ได้อีกต่อไป Suspicion Song (2011)
Everybody has moments when they prefer solitude to the multitudes.ทุกคนมีช่วงเวลาที่อยากอยู่ลำพัง กับตัวเองบ้างเหมือนกันทั้งนั้น The Best Offer (2013)
I can imagine the depths that solitude brought you to.ผมรู้ถึงความเจ็บปวดที่คุณต้องอยู่โดดเดี่ยว Illumination (2013)
I've wandered this Earth for millennia in misery and solitude waiting for you.เป็นพันปีด้วยความทุกข์ทรมานและความเหงาเพื่อรอคอยคุณ Fuck the Pain Away (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solitudeHe likes to spend some time in solitude every day.
solitudeI like to go to a cabin in the woods to enjoy solitude.
solitudeSome people enjoy solitude.
solitudeThe misanthrope enjoys his solitude.
solitudeWe shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหงา[N] loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
ความสันโดษ[N] solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
ความโดดเดี่ยว[N] solitude, See also: isolation, solitary, seclusion, Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว, Example: คุณยายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อถูกลูกหลานพามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสันโดษ[n.] (khwām sandōt) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion   FR: solitude [f]
ความวิเวก[n.] (khwām wiwēk) EN: solitude   
วิเวก[n.] (wiwēk) EN: solitude ; seclusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLITUDE S AA1 L AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solitude (n) sˈɒlɪtjuːd (s o1 l i t y uu d)
solitudes (n) sˈɒlɪtjuːdz (s o1 l i t y uu d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P) [Add to Longdo]
独居[どっきょ, dokkyo] (n,vs) solitude; solitary life [Add to Longdo]
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving [Add to Longdo]
幽境[ゆうきょう, yuukyou] (n) solitude; secluded place [Add to Longdo]
幽寂味[ゆうじゃくみ, yuujakumi] (n) solitude; quiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solitude \Sol"i*tude\, n. [F., from L. solitudo, solus alone.
   See {Sole}, a.]
   1. state of being alone, or withdrawn from society; a lonely
    life; loneliness.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever is delighted with solitude is either a
       wild beast or a god.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       O Solitude! where are the charms
       That sages have seen in thy face?   --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Remoteness from society; destitution of company;
    seclusion; -- said of places; as, the solitude of a wood.
    [1913 Webster]
 
       The solitude of his little parish is become matter
       of great comfort to him.       --Law.
    [1913 Webster]
 
   3. solitary or lonely place; a desert or wilderness.
    [1913 Webster]
 
       In these deep solitudes and awful cells
       Where heavenly pensive contemplation dwells. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Syn. Loneliness; soitariness; loneness; retiredness;
     recluseness. -- {Solitude}, {Retirement}, {Seclusion},
     {Loneliness}.
 
   Usage: Retirement is a withdrawal from general society,
      implying that a person has been engaged in its scenes.
      Solitude describes the fact that a person is alone;
      seclusion, that he is shut out from others, usually by
      his own choice; loneliness, that he feels the pain and
      oppression of being alone. Hence, retirement is
      opposed to a gay, active, or public life; solitude, to
      society; seclusion, to freedom of access on the part
      of others; and loneliness, enjoyment of that society
      which the heart demands.
      [1913 Webster]
 
         O blest retirement, friend to life's decline.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         Such only can enjoy the country who are capable
         of thinking when they are there; then they are
         prepared for solitude; and in that [the country]
         solitude is prepared for them.  --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         It is a place of seclusion from the external
         world.              --Bp. Horsley.
      [1913 Webster]
 
         These evils . . . seem likely to reduce it [a
         city] ere long to the loneliness and the
         insignificance of a village.   --Eustace.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solitude
   n 1: a state of social isolation [syn: {solitude}, {purdah}]
   2: the state or situation of being alone
   3: a solitary place

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top