Search result for

รักษาการ

(45 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักษาการ-, *รักษาการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาการ[V] act for, See also: be on duty, act on behalf of, be in charge, Example: เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่ง, Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
รักษาการณ์[V] watch over, See also: be on guard, guard against, Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย, Example: ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำในบริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น, Thai definition: เฝ้าดูแลเหตุการณ์
รักษาการแทน[V] act in place of (someone else), See also: act for (someone else), Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ
รักษาการแทน[V] act in place of (someone else), See also: act for (someone else), Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ
รักษาการในตำแหน่ง[V] act for, See also: act temporarily in place of, Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักษาการก. ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว เช่น รองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดี.
รักษาการณ์ก. เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น มีทหารรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา.
รักษาการณ์ว. ที่เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น ทหารรักษาการณ์ ยามรักษาการณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad interim (L.)รักษาการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, mother's perfectly healthy.เธอรับการรักษาการมีบุตรยาก Joy (2008)
If I fix their marriage, I get on Oprah, and if I get on Oprah, I'm the next Deepak Chopra!ถ้าฉันช่วยรักษาการแต่งงานเขาได้ ฉันจะได้ออกโอปราห์ และถ้าฉันได้ออกโอปราห์ ฉันก็จะได้เป็นดีพัค โชปราคนต่อไป! The Love Guru (2008)
"Deputy director, Internal Security"."หัวหน้าผู้นำหน่วยรักษาการภายใน" Taken (2008)
I've been appointed Acting Chief of Staff.ฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการณ์แทนหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
- Carl Anheuser, acting CIC, Ark 4.ผมคือคาร์ล อไนเซอร์ รักษาการคณะทำงานจากอาร์ค 4 2012 (2009)
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน Service (2009)
- I had a little talk with the deputy chief, and I told him homicide couldn't afford to lose you.. ชั้นต้องการพูดอะไรซักเล็กน้อยกับรักษาการณ์หัวหน้า และชั้นก็ได้บอกเค้า If I Had a Hammer (2009)
We tried pain meds and treated him for pyelonephritis.เราลองยาแก้ปวด และรักษาการติดเชื้อภายนอกแล้ว Good Mourning (2009)
I'm the Deputy Field Director, Madame Chairman.ผมเป็นรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานสาขา ท่านประธานที่เคารพ Gimme Some Truth (2009)
The assassin killed a guard.มือสังหารได้ฆ่ายามรักษาการณ์ The Once and Future Queen (2009)
The escort ships must maintain control.ยานคุ้มกันต้องรักษาการควบคุมไว้ Brain Invaders (2009)
Acting captain's log, star date 2258.42.สมุดปูมรักษาการกัปตัน วันที่ดวงดาว 22 58.42 Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รักษาการณ์[v. exp.] (raksākān) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against   FR: avoir la charge de ; veiller
รักษาการณ์แทน[v. exp.] (raksākān thaēn) EN: deputize   

English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acting[ADJ] ที่รักษาการแทน, See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว, Syn. temporary, substitute, substituting, Ant. official, confirmed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
deputize(เดพ'พะไทซ) vt. แต่งตั้งตัวแทน vi. เป็นตัวแทน,แทน,รักษาการแทน
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
disulfiramn. ยาที่ใช้รักษาการติดแอลกอฮอล์
elect(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษาการ,ซึ่งได้รับการเลือก,ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก,ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
garrison(แก'ริเซิน) n. กองทหารรักษาการในป้อมหรือในเมือง,ที่ตั้งกองทหารvt. ส่งทหารเข้าประจำหรือยึด
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
elect(adj) ที่ถูกเลือก,ได้รับการเลือก,รักษาการ
garrison(n) กองทหารรักษาการณ์
garrison(vi) ส่งทหารไปรักษาการณ์
surrogate(n) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top