ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贯彻

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贯彻-, *贯彻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out, #2,098 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he can't be sexually harassed if he's not really, well...[CN] 我们贯彻的是不歧视政策 如果他不是真的... 就不存在被骚扰 Filth (2013)
You know, I've been carrying this around for weeks.[CN] 你知道,我一直在贯彻 围绕这几个星期。 I'll Follow You Down (2013)
WHIP THROUGH THE BALL, FOLLOW THROUGH.[CN] 鞭过球, 贯彻 My Boyfriends' Dogs (2014)
But I don't always follow through.[CN] ... 但我并不总是 贯彻 Authors Anonymous (2014)
Yeah. The beat just moved right through me.[CN] 对啊 节奏像是贯彻我全身一样 Think Like a Man Too (2014)
♪ His will be done, not mine ♪[CN] 他的意志会贯彻 不是我的 The Song (2014)
Tenaciously exercising People's justice farewell comrade...[CN] 坚持贯彻人民司法工作 永别了 同志 Ida (2013)
An armed robbery took place this afternoon in Kwun Tong.[CN] 确保 《联合声明》 不受干扰地全面贯彻实施 是中英两国的共同利益 Trivisa (2016)
Follow those points out...[CN] 贯彻那些点。 。 。 Lullaby (2014)
And, for following your republican ideals and to put you all on the same level, we confiscate your lands and belongings.[CN] 为了贯彻你们共和党的理想 达到人人平等 我们现在没收你们的土地和财产 The Liberator (2013)
Only you still have until the end , therefore I am[CN] 只有你一直将其贯彻到了最后 Harlock: Space Pirate (2013)
And if he does, I'll go through with it.[CN] 如果真的是这样,我就贯彻计划。 The Loft (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top