ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exemplify

IH0 G Z EH1 M P L AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exemplify-, *exemplify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplify(vt) เป็นตัวอย่าง
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น), Syn. explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) { exemplified, exemplifying, exemplifies } vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย, ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify, depict

English-Thai: Nontri Dictionary
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง, ทำสำเนา, ให้ตัวอย่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you two exemplify what's best about this whole prom.ฉันหมายถึง คุณดูเหมือน... Vampires Suck (2010)
Each year, our faculty chooses ten students who exemplify the best of what we are trying to achieve.ในทุกปี คณะของเรา เลือกนักเรียนสิบคน ที่เป็นตัวอย่างความสุดยอด ในสิ่งที่พวกเราพยายาม จะบรรลุ Swan Song (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง(v) exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai Definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายความใน[khayāi khwām nai] (v, exp) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify
ยกตัวอย่าง[yok tūayāng] (v) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance  FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกอุทาหรณ์[yok uthāhøn] (v, exp) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify  FR: exemplifier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXEMPLIFY IH0 G Z EH1 M P L AH0 F AY2
EXEMPLIFYING IH0 G Z EH1 M P L AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exemplify (v) ˈɪgzˈɛmplɪfaɪ (i1 g z e1 m p l i f ai)
exemplifying (v) ˈɪgzˈɛmplɪfaɪɪŋ (i1 g z e1 m p l i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例示[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] exemplify, #178,434 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
示す[しめす, shimesu] (v5s, vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exemplify \Ex*em"pli*fy\v. t. [imp. & p. p. {Exemplified}; p.
   pr. & vb. n. {Exemplifying}.] [L. exemplum example + -fy: cf.
   LL. exemplificare to copy, serve as an example.]
   1. To show or illustrate by example.
    [1913 Webster]
 
       He did but . . . exemplify the principles in which
       he had been brought up.        --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To copy; to transcribe; to make an attested copy or
    transcript of, under seal, as of a record. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To prove or show by an attested copy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exemplify
   v 1: be characteristic of; "This compositional style is
      exemplified by this fugue" [syn: {exemplify}, {represent}]
   2: clarify by giving an example of [syn: {exemplify},
     {illustrate}, {instance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top