Search result for

hundred

(96 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hundred-, *hundred*, hundr, hundre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hundred[N] หนึ่งร้อย, See also: 100
hundred[ADJ] หนึ่งร้อย, See also: 100
hundredfold[ADV] เป็นร้อยเท่า, See also: เป็นร้อยส่วน
hundred thousand[ADJ] แสน, See also: หนึ่งแสน
hundred thousand[N] แสน, See also: แสน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hundredn. ร้อย,เลขร้อย
hundredfoldadj. เป็น 100เท่า,ซึ่งประกอบ 100 ส่วน. adv. เป็นร้อยเท่า
hundredth(ฮัน'ดริดธฺ) adj. ที่หนึ่งร้อย,เป็นหนึ่งใน100 ส่วนเท่า ๆ กัน. -n. ส่วนที่ร้อย,สมาชิกลำดับที่ร้อย
hundredweightn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์ในอเมริกาและเท่ากับ112ปอนด์ในอังกฤษใช้อักษรย่อว่า cwt

English-Thai: Nontri Dictionary
hundred(adj) ร้อย
hundredfold(adj) เป็นร้อยเท่า,มีร้อยส่วน
hundredth(adj) ที่ร้อย
hundredth(n) 1 ใน 100,อันดับที่ร้อย,ส่วนที่ร้อย
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nineteen Hundred1900 The Legend of 1900 (1998)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
-I-i went over it a hundred times! -I'm kidding.ผมตรวจทานมากกว่าร้อยครั้งแล้วนะ ฉันล้อเล่นน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
All of my personal notes- hundreds of secrets I've written about my patients.ข้อความส่วนตัวของฉัน-- ความลับเป็นร้อยที่ฉันเขียนเกี่ยวกับคนไข้ And How Does That Make You Kill? (2008)
That sounds like hundreds of motives.ฟังดูเหมือนแรงจูงใจเป็นร้อยๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
OK. I've seen this, Joplin. I've seen this hundreds of times.อือ ฉันเคยเห็นอย่างนี้นะ joplin เป็นร้อยๆ ครั้ง Episode #1.5 (2008)
- There's hundreds of them! - I'm going to get...มีเป็นร้อยเลยนะ ฉันจะ Episode #1.5 (2008)
You're not listening! There's hundreds of them!คุณไม่ฟัง เป็นร้อนะ Episode #1.5 (2008)
I cannot risk hundreds of lives for the sake of one village.ข้าไม่อาจเสี่ยงเอาทหารของข้า เพียงเพื่อช่วยเพียงหมู่บ้านเดียว The Moment of Truth (2008)
A hundred times he saved my life on the battlefield.เขาช่วยชีวิตข้าไว้เป็นร้อยครั้งในสนามรบ To Kill the King (2008)
His life is worth a hundred of mine.ชีวิตของเขามีค่ามากกว่าชีวิตของข้าร้อยเท่า Le Morte d'Arthur (2008)
One hundred bow strokes by tomorrow.ซ้อมจังหวะสีคันชักให้ได้ร้อยครั้งภายในวันพรุ่งนี้ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hundredAbout one hundred and fifty dollars altogether.
hundredAbout one hundred dollars.
hundredAbout one hundred people were killed in this accident.
hundredA century is one hundred years.
hundredA dollar is equal to a hundred cents.
hundredA hundred billion castaways looking for a home.
hundredA hundred years is called a century.
hundredAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
hundredAt 10 o'clock yesterday there were hundreds of people outside.
hundredBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
hundredBill put aside a hundred dollars for his trip.
hundredBoil the news down to a hundred words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสน[N] hundred thousand, Example: โปรแกรมการเชื่อมโยงฐานความรู้ได้นั้นเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปชุดใหญ่ราคาเป็นแสนเหรียญ, Thai definition: จำนวนสิบหมื่น
ร้อย[N] hundred, Example: ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการหลายร้อยการทดลอง ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และยังหาข้อสรุปไม่ได้, Thai definition: จำนวนนับ 10 สิบหนเป็นหนึ่งร้อย (100)
ร้อยเอ็ด[N] hundred one, See also: one hundred and one, Thai definition: ร้อยกับหนึ่ง (101)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   
หนึ่งร้อย[num.] (neung røi) EN: one hundred ; 100   FR: cent [m] ; 100
หนึ่งแสน[num.] (neung saēn) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000   FR: cent milles [mpl] ; 100.000
หน่วยร้อย[n.] (nūay-røi) EN: hundreds   FR: centaine [f]
หน่วยแสน[n. exp.] (nūay-saēn) EN: hundred thousands   FR: centaine de millier [f]
ร้อย[num.] (røi) EN: hundred ; 100   FR: cent ; 100
ร้อยเอ็ด[num.] (røi-et) EN: hundred one ; one hundred and one   FR: cent un
ร้อยเท่า[X] (røi thao) EN: hundredfold   FR: centuple
แสน[num.] (saēn) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000   FR: cent milles ; 100.000

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNDRED    HH AH1 N D R AH0 D
HUNDRED    HH AH1 N ER0 D
HUNDRED    HH AH1 N D ER0 D
HUNDREDS    HH AH1 N D ER0 D Z
HUNDREDS    HH AH1 N ER0 D Z
HUNDREDS    HH AH1 N D R AH0 D Z
HUNDRED'S    HH AH1 N D R AH0 D Z
HUNDREDTH    HH AH1 N D R AH0 D TH
HUNDREDTHS    HH AH1 N D R AH0 D TH S
HUNDREDWEIGHT    HH AH1 N D R AH0 D W EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hundred    (n) (h uh1 n d r @ d)
hundreds    (n) (h uh1 n d r @ d z)
hundredth    (n) (h uh1 n d r @ d th)
hundredths    (n) (h uh1 n d r @ d th s)
hundredfold    (a) (h uh1 n d r @ d f ou l d)
hundredweight    (n) (h uh1 n d r @ d w ei t)
hundredweights    (n) (h uh1 n d r @ d w ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hundert {num} | hunderte | einhunderthundred | hundreds | one hundred [Add to Longdo]
hundertprozentighundred per cent [Add to Longdo]
x-malhundred of times [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
ハンドレッド[, handoreddo] (n) hundred [Add to Longdo]
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] (n) 100,000,000; one hundred million; (P) [Add to Longdo]
一銭[いっせん, issen] (n) one-hundredth of a yen; small amount of money [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hundred (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
十万[shí wàn, ㄕˊ ㄨㄢˋ, / ] hundred thousand [Add to Longdo]
成百上千[chéng bǎi shàng qiān, ㄔㄥˊ ㄅㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢ, ] hundreds; a large number; lit. by the hundreds and thousands [Add to Longdo]
数以百计[shù yǐ bǎi jì, ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] hundreds of [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hundred; 100 [Add to Longdo]
百分制[bǎi fēn zhì, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓˋ, ] hundred mark system [Add to Longdo]
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists [Add to Longdo]
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] hundred family surnames (Song dynasty reading primer) [Add to Longdo]
百年[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, ] hundred years; century; lifetime [Add to Longdo]
百花奖[bǎi huā jiǎng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] Hundred flowers film prize, awarded since 1962 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hundred \Hun"dred\ (h[u^]n"dr[e^]d), n. [OE. hundred, AS.
   hundred a territorial division; hund hundred + a word akin to
   Goth. ga-ra[thorn]jan to count, L. ratio reckoning, account;
   akin to OS. hunderod, hund, D. hondred, G. hundert, OHG. also
   hunt, Icel. hundra[eth], Dan. hundrede, Sw. hundra, hundrade,
   Goth. hund, Lith. szimtas, Russ. sto, W. cant, Ir. cead, L.
   centum, Gr. "ekato`s, Skr. [,c]ata. [root]309. Cf. {Cent},
   {Century}, {Hecatomb}, {Quintal}, and {Reason}.]
   1. The product of ten multiplied by ten, or the number of ten
    times ten; a collection or sum, consisting of ten times
    ten units or objects; five score. Also, a symbol
    representing one hundred units, as 100 or C.
    [1913 Webster]
 
       With many hundreds treading on his heels. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word hundred, as well as thousand, million, etc.,
      often takes a plural form. We may say hundreds, or many
      hundreds, meaning individual objects or units, but with
      an ordinal numeral adjective in constructions like five
      hundreds, or eight hundreds, it is usually intended to
      consider each hundred as a separate aggregate; as, ten
      hundreds are one thousand.
      [1913 Webster]
 
   2. A division of a country in England, supposed to have
    originally contained a hundred families, or freemen.
    [1913 Webster]
 
   {Hundred court}, a court held for all the inhabitants of a
    hundred. [Eng.] --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hundred \Hun"dred\, a.
   Ten times ten; five score; as, a hundred dollars.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barony \Bar"o*ny\, n.; pl. {Baronies}. [OF. baronie, F.
   baronnie, LL. baronia. See {Baron}.]
   1. The fee or domain of a baron; the lordship, dignity, or
    rank of a baron.
    [1913 Webster]
 
   2. In Ireland, a territorial division, corresponding nearly
    to the English {hundred}, and supposed to have been
    originally the district of a native chief. There are 252
    of these baronies. In Scotland, an extensive freehold. It
    may be held by a commoner. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hundred
   adj 1: being ten more than ninety [syn: {hundred}, {one
       hundred}, {100}, {c}]
   n 1: ten 10s [syn: {hundred}, {100}, {C}, {century}, {one C}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top