ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุนี

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุนี-, *มุนี*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มุนี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มุนี*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุนิ, มุนีน. นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์.
ศากยเกตุ, ศากยพุทธ, ศากยมุนีน. พระนามพระพุทธเจ้าผู้มีเชื้อสายศากยวงศ์.
สากิยมุนีน. ศากยมุนี, พระนามของพระศากยพุทธเจ้า.
พระครูบรรดาศักดิ์พราหมณ์ เช่น พระครูวามเทพมุนี.
มุนินทร์ดู มุนิ, มุนี.
ราชครูน. พราหมณ์ผู้รับราชการเป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์ เรียกว่า พระราชครู เช่น พระราชครูวามเทพมุนี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุนี[n.] (munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ปรัตถะ (n ) ประโยชน์เพื่อคนอื่น, ประโยชน์ผู้อื่น มาจากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) หน้า 152

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top