ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梵-, *梵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[梵, fàn, ㄈㄢˋ] Buddhist, Sanskrit
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  凡 (fán ㄈㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] forest,  Rank: 3,276

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Fàn, ㄈㄢˋ, ] abbr. for 教 Brahmanism; abbr. for abbr. for 語|语 or 文, Sanskrit; abbr. for 蒂岡|蒂冈, Vatican, #14,703 [Add to Longdo]
蒂冈[Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Vatican City, #43,506 [Add to Longdo]
[Fàn wén, ㄈㄢˋ ㄨㄣˊ, ] Sanskrit, #57,608 [Add to Longdo]
蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, / ] Vatican City (capital of Holy See), #129,644 [Add to Longdo]
[Fàn chà, ㄈㄢˋ ㄔㄚˋ, / ] Buddhist temple; monastery, #328,684 [Add to Longdo]
册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture [Add to Longdo]
[Fàn tiān, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] Nirvana (in Buddhist scripture); Lord Brahma (the Hindu Creator) [Add to Longdo]
帝冈[fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] the Vatican; variant of 蒂岡|蒂冈 [Add to Longdo]
[Fàn jiào, ㄈㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Brahmanism [Add to Longdo]
汉对音[fàn hàn duì yīn, ㄈㄢˋ ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄣ, / ] Sanskrit-Chinese transliteration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼんばい, bonbai] (n) song in praise of Buddhas virtues [Add to Longdo]
[ぼんご, bongo] (n,adj-no) Sanskrit [Add to Longdo]
[ぼんさい, bonsai] (n) Buddhist priest's wife [Add to Longdo]
[ぼんじ, bonji] (n) Sanskrit characters [Add to Longdo]
[ぼんしょう, bonshou] (n) temple bell [Add to Longdo]
[ぼんそう, bonsou] (n) {Buddh} monk (esp. one who maintains his purity) [Add to Longdo]
[ぼんてん, bonten] (n) Brahma-Deva [Add to Longdo]
天王[ぼんてんおう, bonten'ou] (n) Brahma; the Creator [Add to Longdo]
和辞典[ぼんわじてん, bonwajiten] (n) Sanskrit-Japanese dictionary [Add to Longdo]
[ぼんさつ;ぼんせつ, bonsatsu ; bonsetsu] (n) temple [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fan, you need lo leave.[CN] 阿 你该走了 Dangerous Liaisons (2012)
She was deflowered by Xxe Yifan.[CN] 贝贝被谢易糟蹋了 Dangerous Liaisons (2012)
Fan, when did you fall in love with me?[CN] 阿 你什麽时候爱上我的 Dangerous Liaisons (2012)
You know, I called Fem/u the other day and warned her to beware of Xie Yifan.[CN] 你知道吗 前两天我跟杜芬玉打了电话 我让她小心那个谢易 Dangerous Liaisons (2012)
Don'! worry. Xie Yifan is in the oily.[CN] 这个你放心 谢易在上海 Dangerous Liaisons (2012)
Fan![CN] 阿 Dangerous Liaisons (2012)
How's your sanskrit?[JA] 語、読めるか Doctor Strange (2016)
Thanks for your donation and Mr Xie Yifan for providing the venue.[CN] 感谢各位的捐助 也感谢提供场地 Golden River的老板谢易先生 Dangerous Liaisons (2012)
Xie Yifan is there. That's even riskier.[CN] 谢易在那儿 那儿更危险 Dangerous Liaisons (2012)
I can't see those words clear it's Sanskrit[JA] きちんと読めない 語です The Monkey King 2 (2016)
Xie Yifan![CN] 谢易 Dangerous Liaisons (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top