ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacrosanct

S AE1 K R OW0 S AE0 NG K T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrosanct-, *sacrosanct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrosanct[ADJ] ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง, See also: ศักดิ์สิทธิ์มาก, Syn. reverent, sacred
sacrosanctity[N] การเคารพสักการะอย่างสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't need to tell you, everything on our individual shelves is sacrosanct.คงไม่ต้องบอกนะ ชั้นของใครก็ของมัน Mona Lisa Smile (2003)
It applies unto time and all eternal. Anything in the evidence safe is sacrosanct.มันถูกคนนำมาประยุกต์ใช้จนตราบเท่าทุกวันนี้และตลอดกาล หลักฐานอะไรที่อยู่ในห้องนิรภัยมันจะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ Episode #1.5 (2010)
"The Guardian's blood is sacrosanct."เลือดของผู้คุ้มครองนั้น ศักดิ์สิทธิ์ In the Beginning (2012)
You realize that the decision you make is permanent and that a vow is sacrosanct.เธอเข้าใจใช่ไหม ว่าการตัดสินใจของเธอ จะเป็นการถาวร และจะทำลายคำสาบานไม่ได้ Masquerade (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous   FR: sacré ; saint

CMU English Pronouncing Dictionary
SACROSANCT    S AE1 K R OW0 S AE0 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrosanct    (j) sˈækrousæŋkt (s a1 k r ou s a ng k t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrosanct \Sac"ro*sanct\, a. [L. sucrosanctus.]
   Sacred; inviolable. [R.] --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacrosanct
   adj 1: must be kept sacred [syn: {inviolable}, {inviolate},
       {sacrosanct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top