ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hearty-

HH AA1 R T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hearty, *hearty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearty(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty(adj) ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, จริงใจ, แท้จริง, เต็มใจ, กระตือรือร้น, แข็งแรง, รุนแรง, มากมาย, อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า, คนดี, สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial, cordial, Ant. cool, weak, mild

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ, แท้จริง, อบอุ่นใจ, เต็มใจ, มากมาย, แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartyAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
heartyA hearty dinner well appeased my hunger.
heartyHe laughed a hearty laugh.
heartyI offer you my hearty congratulations.
heartyI went home and ate a hearty breakfast.
heartyMy host family gave me a hearty welcome.
heartyOn behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
heartyShe gave her guests a hearty reception.
heartyThank you very much for your hearty hospitality.
heartyThe crowd broke out in hearty laughter.
heartyThe whole town accorded a hearty welcome to the visitor.
heartyThey gave us a hearty welcome when we arrived.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEARTY HH AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearty (j) hˈaːtiː (h aa1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlich { adj } | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\ (h[aum]rt"[y^]), a. [Compar. {Heartier}
   (h[aum]rt"[i^]*[~e]r); superl. {Heartiest}.]
   1. Pertaining to, or proceeding from, the heart; warm;
    cordial; bold; zealous; sincere; willing; also, energetic;
    active; eager; as, a hearty welcome; hearty in supporting
    the government.
    [1913 Webster]
 
       Full of hearty tears
       For our good father's loss.      --Marston.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting strength; sound; healthy; firm; not weak; as, a
    hearty man; hearty timber.
    [1913 Webster]
 
   3. Promoting strength; nourishing; rich; abundant; as, hearty
    food; a hearty meal.
 
   Syn: Sincere; real; unfeigned; undissembled; cordial;
     earnest; warm; zealous; ardent; eager; active; vigorous.
 
   Usage: {Hearty}, {Cordial}, {Sincere}. Hearty implies honesty
      and simplicity of feelings and manners; cordial refers
      to the warmth and liveliness with which the feelings
      are expressed; sincere implies that this expression
      corresponds to the real sentiments of the heart. A man
      should be hearty in his attachment to his friends,
      cordial in his reception of them to his house, and
      sincere in his offers to assist them.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\, n.; pl. {Hearties} (h[aum]rt"[i^]z).
   Comrade; boon companion; good fellow; -- a term of familiar
   address and fellowship among sailors. --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearty
   adj 1: showing warm and heartfelt friendliness; "gave us a
       cordial reception"; "a hearty welcome"
   2: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   3: endowed with or exhibiting great bodily or mental health; "a
     hearty glow of health" [syn: {hearty}, {full-blooded},
     {lusty}, {red-blooded}]
   4: consuming abundantly and with gusto; "a hearty (or healthy)
     appetite"
   5: without reservation; "hearty support"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top