Search result for

flashing

(50 entries)
(0.0642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flashing-, *flashing*, flash
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashing[N] แผ่นที่ใช้ปิดรอยต่อของหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flashingการวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing allowanceระยะเผื่อวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing currentกระแสวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing lossระยะหดขณะวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing signalสัญญาณไฟวาบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashing speedอัตราเร็ววาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing timeเวลาวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing travelระยะวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you think there'd be some war room with lights flashing and people with clipboards?นึกว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีไฟวูบวาบ พร้อมกับกระดานใหญ่ๆ ล่ะสิ Body of Lies (2008)
He's supposed to be flashing a light.เขาควรจะกระพริบแสงให้เรา Hell or High Water (2008)
I'm not flashing.ฉันไม่แว้บ Chuck Versus the Colonel (2009)
I'm not flashing! It's not working!ฉันไม่แว้บ มันใช้งานไม่ได้ Chuck Versus the Colonel (2009)
The door is flashing red.ประตูที่มี ไฟกระพริบ สีแดง Air: Part 1 (2009)
The oceanic survivors And the scientists From the freighter Began flashing through time.ผู้รอดชีวิตและนักวิทยาศาสตร์จากเรือขนส่งเริ่มแว๊บผ่านกาลเวลา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Jin survived The freighter explosion And had been flashing Through time as well.จินรอดมาจากการระเบิดเรือและแว๊บผ่านเวลาเช่นเดียวกัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
One mother was about to share some good news with her family when her son saw a flashing light in the window.แม่คนหนึ่งกำลังจะบอกข่าวดีกับครอบครัว เมื่อลูกชายของเธอเห็นไฟวาบจากหน้าต่าง Being Alive (2009)
Radio waves would also explain the eyewitness reports of flashing lights at the train station before the officer exploded.คลื่นวิทยุคงจะอธิบายได้ ตามรายงานของพยาน ว่าเห็นแสงสว่างวูบวาบ ที่สถานีรถไฟ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระเบิด Fracture (2009)
You know, I wonder, Jeffrey, for all your feather flashing, when was the last time you actually scored?ฉันสงสัยจังเลย เจฟ ด้วยลักษณะเด่นที่แสนจะเฉิดฉายของเธอ เธอได้แอ้มหญิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? Politics of Human Sexuality (2009)
Will you stop with the jacket? You're flashing religious men.หยุดกระพือได้มั้ย ผู้ชายเคร่งศาสนาเหล่มาแล้ว Sex and the City 2 (2010)
I'm not flashing. Do it, Chuck!เป็นความคิดที่ดี ฉันไม่วูบวาย จัดการเลยชัค! Chuck Versus the Pink Slip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flashingFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
flashingI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
flashingSomething is flashing up ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ[ADV] flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วูบวาบ[ADJ] flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวับ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip teūoen) EN: flashing warning light   
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบวาบ[adj.] (waēpwāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly   FR: soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASHING    F L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flashing    (v) (f l a1 sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
フラッシング[, furasshingu] (n) {comp} flashing [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
引火点[いんかてん, inkaten] (n) flash point; flashing point [Add to Longdo]
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
閃光信号[せんこうしんごう, senkoushingou] (n) flashing light signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Flashed}
   (fl[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Flashing}.] [Cf. OE. flaskien,
   vlaskien to pour, sprinkle, dial. Sw. flasa to blaze, E.
   flush, flare.]
   1. To burst or break forth with a sudden and transient flood
    of flame and light; as, the lighting flashes vividly; the
    powder flashed.
    [1913 Webster]
 
   2. To break forth, as a sudden flood of light; to burst
    instantly and brightly on the sight; to show a momentary
    brilliancy; to come or pass like a flash.
    [1913 Webster]
 
       Names which have flashed and thundered as the watch
       words of unnumbered struggles.    --Talfourd.
    [1913 Webster]
 
       The object is made to flash upon the eye of the
       mind.                 --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       A thought flashed through me, which I clothed in
       act.                 --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth like a sudden flame; to break out
    violently; to rush hastily.
    [1913 Webster]
 
       Every hour
       He flashes into one gross crime or other. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {flash in the pan}, a failure or a poor performance,
    especially after a normal or auspicious start; also, a
    person whose initial performance appears augur success but
    who fails to achieve anything notable. From 4th {pan}, n.,
    sense 3 -- part of a flintlock. Occasionally, the powder
    in the pan of a flintlock would flash without conveying
    the fire to the charge, and the ball would fail to be
    discharged. Thus, a good or even spectacular beginning
    that eventually achieves little came to be called a flash
    in the pan.
 
   {To flash in the pan}, to fail of success, especially after a
    normal or auspicious start. [Colloq.] See under {Flash}, a
    burst of light. --Bartlett.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: {Flash}, {Glitter}, {Gleam}, {Glisten}, {Glister}.
 
   Usage: Flash differs from glitter and gleam, denoting a flood
      or wide extent of light. The latter words may express
      the issuing of light from a small object, or from a
      pencil of rays. Flash differs from other words, also,
      in denoting suddenness of appearance and
      disappearance. Flashing differs from exploding or
      disploding in not being accompanied with a loud
      report. To glisten, or glister, is to shine with a
      soft and fitful luster, as eyes suffused with tears,
      or flowers wet with dew.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flashing \Flash"ing\, n.
   1. (Engineering) The creation of an artificial flood by the
    sudden letting in of a body of water; -- called also
    {flushing}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Pieces of metal, built into the joints of a wall,
    so as to lap over the edge of the gutters or to cover the
    edge of the roofing; also, similar pieces used to cover
    the valleys of roofs of slate, shingles, or the like. By
    extension, the metal covering of ridges and hips of roofs;
    also, in the United States, the protecting of angles and
    breaks in walls of frame houses with waterproof material,
    tarred paper, or the like. Cf. {Filleting}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Glass Making)
    (a) The reheating of an article at the furnace aperture
      during manufacture to restore its plastic condition;
      esp., the reheating of a globe of crown glass to allow
      it to assume a flat shape as it is rotated.
    (b) A mode of covering transparent white glass with a film
      of colored glass. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Flashing point} (Chem.), that degree of temperature at which
    a volatile oil gives off vapor in sufficient quantity to
    burn, or flash, on the approach of a flame, used as a test
    of the comparative safety of oils, esp. kerosene; a
    flashing point of 100[deg] F. is regarded as a fairly safe
    standard. The burning point of the oil is usually from ten
    to thirty degree above the flashing point of its vapor.
    Usually called {flash point}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flashing
   n 1: a short vivid experience; "a flash of emotion swept over
      him"; "the flashings of pain were a warning" [syn: {flash},
      {flashing}]
   2: sheet metal shaped and attached to a roof for strength and
     weatherproofing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top