ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

チカチカ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -チカチカ-, *チカチカ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The picture (on this TV) is no good. It keeps flickering.このテレビ、チカチカしてどうも映りがよくないな。
This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.蛍光灯がチカチカしてるな。新しいのと交換しないとダメかな。
My eyes feel irritated.目がチカチカします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I didn't eat this morning, feel lightheaded.[JA] - 朝飯を食べてない 目がチカチカする Jack Reacher: Never Go Back (2016)
There's suddenly lots of flashing lights.[JA] 光がチカチカしてる Odd Thomas (2013)
There's suddenly lots of flashing lights with... old-fashioned kiddie music.[JA] 光がチカチカしてる 聞こえてくる 古風な 子供向けの音楽 Odd Thomas (2013)
"Click, click, click.[JA] "カチカチカ Continuum (2013)
I can't work with the flickering lights.[JA] チカチカしてては無理だ Tower of David (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top