ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

froth

F R AO1 TH   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -froth-, *froth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
froth[N] ฟอง, Syn. bubbles, foam, lather, suds
froth[N] สิ่งที่ไร้สาระ, See also: สิ่งไร้ค่า
froth[VT] ทำให้เป็นฟอง
frothy[ADJ] ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ
froth up[PHRV] ปล่อยฟองออก, See also: มีฟองออกมา, Syn. fizz up, foam up
froth with[PHRV] โกรธมาก, Syn. foam with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles,foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
froth(n) ฟอง,กาก
froth(vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my son's word against the word of a drug-dealing savage who practically froths at the mouth.เป็นโลกของลูกชายผม ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อค้ายา ที่ป่าเถื่อน คนที่เห็นอยู่ว่า เป็นขี้ยาเต็มประดา Polly Wants a Crack at Her (2010)
Don't you know that froth is the lifeblood of beer?นี่นายไม่รู้เลยเหรอ ว่าฟองเบียร์เปรียบเหมือนเลือดของเบียร์? Episode #1.5 (2011)
Yet you froth and foam, showing they strike reflective chord.แต่คุณตอบสนองเช่นถ้าคำ นัดสตริงอารมณ์ Separate Paths (2013)
You know, how, when you get a coffee, it's just, like, coffee, then they put a little froth on it.แบบว่า เหมือนเวลาเธอสั่งกาแฟน่ะ เขาใส่ฟองน้ำนิดหน่อย ข้างบน ก็ดูสวยดี Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
There is no more froth and foam for me.แต่ฉันจะไม่ใช่ ซิอุยรึ ซีอาน อีกแล้ว Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
It was as if we had been standing on the seashore at night, mistakenly believing that the froth on the waves was all there was to the ocean.ในเวลากลางคืนหลงผิดเชื่อ ที่ฟองคลื่นที่ถูกทั้งหมด มีลงไปในมหาสมุทร Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือด[V] boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTH F R AO1 TH
FROTHS F R AO1 TH S
FROTHY F R AO1 TH IY0
FROTHINESS F R AO1 TH IY0 N IH0 S
FROTHINGHAM F R AO1 TH IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
froth (v) frˈɒθ (f r o1 th)
froths (v) frˈɒθs (f r o1 th s)
frothy (j) frˈɒθiː (f r o1 th ii)
frothed (v) frˈɒθt (f r o1 th t)
frothier (j) frˈɒθɪəʳr (f r o1 th i@ r)
frothily (a) frˈɒθɪliː (f r o1 th i l ii)
frothing (v) frˈɒθɪŋ (f r o1 th i ng)
frothiest (j) frˈɒθɪɪst (f r o1 th i i s t)
frothiness (n) frˈɒθɪnəs (f r o1 th i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m} | Schäume {pl}froth | froths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口角泡;口角あわ[こうかくあわ, koukakuawa] (n) frothing at the mouth [Add to Longdo]
泡(P);沫[あわ;あぶく(泡)(P), awa ; abuku ( awa )(P)] (n) bubble; foam; froth; head on beer; (P) [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t) to bubble; to foam; to froth [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, v. t. [imp. & p. p. {Frothed}; p. pr. & vb. n..
   {Frothing}.]
   1. To cause to foam.
    [1913 Webster]
 
   2. To spit, vent, or eject, as froth.
    [1913 Webster]
 
       He . . . froths treason at his mouth. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Is your spleen frothed out, or have ye more?
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover with froth; as, a horse froths his chain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, v. i.
   To throw up or out spume, foam, or bubbles; to foam; as beer
   froths; a horse froths.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, n. [OE. frothe, Icel. fro[eth]a; akin to Dan.
   fraade, Sw. fradga, AS. [=a]freo[eth]an to froth.]
   [1913 Webster]
   1. The bubbles caused in fluids or liquors by fermentation or
    agitation; spume; foam; esp., a spume of saliva caused by
    disease or nervous excitement.
    [1913 Webster]
 
   2. Any empty, senseless show of wit or eloquence; rhetoric
    without thought. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       It was a long speech, but all froth. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Light, unsubstantial matter. --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   {Froth insect} (Zool.), the cuckoo spit or frog hopper; --
    called also {froth spit}, {froth worm}, and {froth fly}.
    
 
   {Froth spit}. See {Cuckoo spit}, under Cuckoo.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 froth
   n 1: a mass of small bubbles formed in or on a liquid; "the beer
      had a thick head of foam" [syn: {foam}, {froth}]
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]
   2: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
     [syn: {froth}, {spume}, {suds}]
   3: exude or expel foam; "the angry man was frothing at the
     mouth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top