Search result for

froth

(52 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -froth-, *froth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
froth[N] ฟอง, Syn. bubbles, foam, lather, suds
froth[N] สิ่งที่ไร้สาระ, See also: สิ่งไร้ค่า
froth[VT] ทำให้เป็นฟอง
frothy[ADJ] ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ
froth up[PHRV] ปล่อยฟองออก, See also: มีฟองออกมา, Syn. fizz up, foam up
froth with[PHRV] โกรธมาก, Syn. foam with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles,foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
froth(n) ฟอง,กาก
froth(vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
'Cause the boys' milk was always frothier.เพราะนมของฝั่งผู้ชาย อ่อนนุ่มอยู่เสมอๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It's my son's word against the word of a drug-dealing savage who practically froths at the mouth.เป็นโลกของลูกชายผม ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อค้ายา ที่ป่าเถื่อน คนที่เห็นอยู่ว่า เป็นขี้ยาเต็มประดา Polly Wants a Crack at Her (2010)
Frothy blood suggests a tracheal hemorrhage and the victim fell to his knees but the drainage from the interior wounds is pooled, not smeared so he must have rolled to his side and the shooter steps forward for the kill shot.เลือดที่เป็นฟองแสดงให้เห็นว่า เกิดการตกเลือดในหลอดลม เหยื่อยังคุกเข่าอยู่... แต่เลือดที่ไหลออกมา จากบาดแผลภายใน... Just Let Go (2011)
Well, I hate yours, the true believer, so blinded with hate and sure of their righteousness that they're frothing at the mouth to kill.ฉันก็เกลียดแบบที่เธอเป็น คนศรัทธาบ้าคลั่ง อคติบนความเกลียดชัง และยึดมั่นความถูกต้องบ้าบอ พวกคนที่ใกล้น้ำลายท่วมปากตาย Wake (2011)
Keep whisking till it's light and frothy!คนเรื่อยๆจนนิ่มและมีฟอง Watch While I Revise the World (2011)
Okay, I don't care how long it's been, that stuff ain't getting any frothier.เอาล่ะ ผมไม่สนว่าเป็นไง ซอสนั่นเริ่มเป็นฟองแล้ว Watch While I Revise the World (2011)
It'll be frothy only if you get the right angle ...มันจะเป็นฟองก็ต่อเมื่อ เอียงมุมไปทางขวา... Episode #1.5 (2011)
Don't you know that froth is the lifeblood of beer?นี่นายไม่รู้เลยเหรอ ว่าฟองเบียร์เปรียบเหมือนเลือดของเบียร์? Episode #1.5 (2011)
With his last breath, Trebius frothed of Roman, and the death that has been dispatched from her bosom, to wash us away in rivers of blood.กับลมหายใจสุดท้ายของเขา Trebius frothed ของโรมัน และการเสียชีวิตที่ได้รับ ส่งมาจากอกของเธอ ที่จะล้างเราออกไปในแม่น้ำเลือด Fugitivus (2012)
She's a much more suitable match than the delightful if frothy little confection Ashley Davenport.เธอเหมาะกับลูกมากกว่า แม่ขนมหวานแอชลีย์ ดาเวนพอร์ตนะ Destiny (2012)
Sometimes in life, you're going to have to drink a big, fat, stinking bowl of hot, frothy horse piss!บางครั้งในชีวิตของคุณ จะต้องดื่ม ใหญ่ไขมันชามคาว ร้อนม้าฟองฉี่! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือด[V] boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTH    F R AO1 TH
FROTHS    F R AO1 TH S
FROTHY    F R AO1 TH IY0
FROTHINESS    F R AO1 TH IY0 N AH0 S
FROTHINGHAM    F R AO1 TH IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
froth    (v) (f r o1 th)
froths    (v) (f r o1 th s)
frothy    (j) (f r o1 th ii)
frothed    (v) (f r o1 th t)
frothier    (j) (f r o1 th i@ r)
frothily    (a) (f r o1 th i l ii)
frothing    (v) (f r o1 th i ng)
frothiest    (j) (f r o1 th i i s t)
frothiness    (n) (f r o1 th i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m} | Schäume {pl}froth | froths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口角泡;口角あわ[こうかくあわ, koukakuawa] (n) frothing at the mouth [Add to Longdo]
泡(P);沫[あわ;あぶく(泡)(P), awa ; abuku ( awa )(P)] (n) bubble; foam; froth; head on beer; (P) [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t) to bubble; to foam; to froth [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, v. t. [imp. & p. p. {Frothed}; p. pr. & vb. n..
   {Frothing}.]
   1. To cause to foam.
    [1913 Webster]
 
   2. To spit, vent, or eject, as froth.
    [1913 Webster]
 
       He . . . froths treason at his mouth. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Is your spleen frothed out, or have ye more?
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover with froth; as, a horse froths his chain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, v. i.
   To throw up or out spume, foam, or bubbles; to foam; as beer
   froths; a horse froths.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Froth \Froth\, n. [OE. frothe, Icel. fro[eth]a; akin to Dan.
   fraade, Sw. fradga, AS. [=a]freo[eth]an to froth.]
   [1913 Webster]
   1. The bubbles caused in fluids or liquors by fermentation or
    agitation; spume; foam; esp., a spume of saliva caused by
    disease or nervous excitement.
    [1913 Webster]
 
   2. Any empty, senseless show of wit or eloquence; rhetoric
    without thought. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       It was a long speech, but all froth. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Light, unsubstantial matter. --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   {Froth insect} (Zool.), the cuckoo spit or frog hopper; --
    called also {froth spit}, {froth worm}, and {froth fly}.
    
 
   {Froth spit}. See {Cuckoo spit}, under Cuckoo.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 froth
   n 1: a mass of small bubbles formed in or on a liquid; "the beer
      had a thick head of foam" [syn: {foam}, {froth}]
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]
   2: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
     [syn: {froth}, {spume}, {suds}]
   3: exude or expel foam; "the angry man was frothing at the
     mouth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top