ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plucky

P L AH1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plucky-, *plucky*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plucky(adj) กล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. brave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ,กล้า,ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave

English-Thai: Nontri Dictionary
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Supernatural 7x14 ♪ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012Supernatural 7x14 Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012 Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie?พลักกี้ เพนนีวิสเทิล ละครสัตว์มายากล Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Hey. You remember a chain called Plucky Pennywhistle's?เฮ้ จำร้านชื่อพลักกี้ เพนนี่วิสเทิลได้ไหม Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
-- Plucky magically transforms it into rainbows and candy.และ\พลักกี้ก็เสกของพวกนั้น ให้เป็นสายรุ้งและลูกกวาด Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
-- Plucky fixes it.พลักกี้จะปัดเป่าให้ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Oh, we don't take cash here at Plucky Pennywhistle's.โอ เราไม่รับเงินสดที่นี่ พลักกี้ เพนนีวิสเทิล Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
He was staring at every little Plucky like it was gonna stab him or something.เขาจ้องพลักกี้ทุกตัว อย่างกับมันจะแทงเขา Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Plucky helps kids.พลักกี้ช่วยเด็กๆ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
A healthy dose of props, and our plucky transsexual Porcelina, and you are over the top.ด้วยตัวช่วยสุดวิเศษเหล่านี้ และพอร์ซเซลเลน่า สตรีข้ามเพศผู้อาจหาญ ผนวกรวมกับพวกเธอ Props (2012)
Our plucky little Ewok waddled her way to a respectable C-plus.ภูติตัวน้อยของพวกเรา ตะเกียกตะกายจนได้คะแนน ที่น่าพอใจคือ C บวก Britney 2.0 (2012)
I can do a great deal for a plucky lad like you.ฉันสามารถต่อรองได้ดี กับพวกกล้าๆ อย่างนาย A Little Slice of Kevin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUCKY P L AH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plucky (j) plˈʌkiː (p l uh1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig {adj} | mutiger | am mutigstenplucky | pluckier | pluckiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with [Add to Longdo]
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless [Add to Longdo]
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plucky \Pluck"y\, a. [Compar. {Pluckier}; superl. {Pluckiest}.]
   Having pluck or courage; characterized by pluck; displaying
   pluck; courageous; spirited; as, a plucky race.
   [1913 Webster]
 
      If you're plucky, and not over subject to fright.
                          --Barham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plucky
   adj 1: marked by courage and determination in the face of
       difficulties or danger; robust and uninhibited; "you have
       to admire her; it was a gutsy thing to do"; "the
       gutsy...intensity of her musical involvement"-Judith
       Crist; "a gutsy red wine" [syn: {gutsy}, {plucky}] [ant:
       {gutless}]
   2: showing courage; "the champion is faced with a feisty
     challenger" [syn: {feisty}, {plucky}, {spunky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top