Search result for

การตีความ

(45 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตีความ-, *การตีความ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule adjudicationการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudication, ruleการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strict constructionการตีความอย่างเคร่งครัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist interpretationsการตีความทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, sir, I had every intention of putting our own spin on it.ท่านครับผมตั้งใจจะทำให้มันเป็น การตีความใหม่ Bedtime Stories (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)
But my dreams often don't. They're open to interpretation.แต่ความฝันของแม่ มักจะไม่ต้องการการตีความ Chapter Ten '1961' (2009)
Open to interpretation.เปิดกว้างในการตีความหมาย Chapter Ten '1961' (2009)
[Muzak rendition of Rehab plays](การตีความของการคืนสู่สภาพของมูแซกบรรเลง) Confessions of a Shopaholic (2009)
To behavioral interpretation than religion.ในศาสนาไม่มีการตีความอย่างเปิดเผย Demonology (2009)
Which could be an issue of semantics.อาจเป็นประเด็นหนึ่งในปัญหา การตีความหมายคำ A New Day in the Old Town (2009)
Just practice reading.แต่ต้องฝึกการตีความด้วย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ultimately, interpretation is your responsibility.การตีความหมายนั้น ในท้่ายที่สุดก็คือ ความรับผิดชอบของคุณเอง Revelation Zero: Part 1 (2010)
What you call a mistake,Sweets calls an interpretation.สิ่งที่คุณเรียกว่าข้อผิดพลาด สวีตส์เรียกมันว่าการตีความน่ะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Interpretation? No,it's an actual factual error.การตีความงั้นเหรอ ไม่ใช่ละ ความผิดพลาดทางข้อเท็จจริงต่างหาก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
That's your interpretation.นั่นเป็นการตีความของเธอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān tīkhwām kotmāi) EN: interpretation of law   FR: interprétation de la loi [f]
การตีความความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām khwām fan) FR: interprétation des rêves [f]
การตีความผิด[n. exp.] (kān tīkhwām phit) EN: misinterpretation   FR: fausse interprétation [f]
การตีความหมาย[n.] (kān tīkhwāmmāi) EN: interpretation   
การตีความหมายความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwāmmāi khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construction[N] การตีความ, Syn. interpretation
interpretation[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
misinterpretation[N] การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion
rendition[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, การถอดความ, Syn. interpretation, translation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
construal (n ) การตีความ, การแปลความหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top