ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commentary

K AA1 M AH0 N T EH2 R IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commentary-, *commentary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commentary[N] คำวิจารณ์, Syn. comment, criticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary

English-Thai: Nontri Dictionary
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stand by for further commentary. Go ahead, Tomainia.โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
If I wanted a commentary, I'd buy your books on tape.ไว้ถ้าผมต้องการคำแนะนะ ผมจะไปหาซื้อหนังสืออัดเทปของพ่อมาอ่าน Hothead (2001)
Our goal for the next 48 hours is to wade through this shining piece of social commentary.เป้าหมายในตลอด 48 ชั่วโมงข้างหน้า คือตะลุยวิเคราะห์งานเขียนอันเจิดจ้าชิ้นนี้ That Night, a Forest Grew (2007)
Why did we get TiVo if we never fast-forward and I can't stop for commentary?ทำไมเราถึงได้ ทีไอวีโอ ถ้าเราไม่เคยกรอไปข้างหน้า และฉันหยุดคำวิจารณ์ไม่ได้ด้วยเหรอ American Duos (2007)
That's a sad commentary in and of itself.โลกก็ใหญ่เท่าเดิม แต่มันน่าอยู่น้อยลง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
But I thought we were gonna watch the Star Wars trilogy with the commentary.ผมคิดว่าเราจะดูสตาร์ วอร์สไตรภาคพร้อมคำวิจารณ์กันนะ Numb (2007)
Watching the Star Wars trilogy with the commentary's fun, but I was thinking that maybe we could do something different.ฉันรู้ค่ะ การดูสตาร์ วอร์ส ไตรภาคพร้อมคำวิจารณ์ก็.. Numb (2007)
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm always available for commentary.ผมจะรับฟังเสมอ สำหรับทุกความคิดเห็น Do It, Monkey (2009)
Inspired by miss GaGa's lyrics, I've written a stirical commentary.ได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อเพลงของ กาก้า ฉันได้เขียนบทความที่น่าตื่นเต้นซะแล้ว The Last Days of Disco Stick (2009)
TV commentaryผู้บรรยายการแข่งขันทางโทรทัศน์ The Blind Side (2009)
TV commentaryผู้บรรยายการแข่งขันทางโทรทัศน์ The Blind Side (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถกถา[N] exegesis, See also: commentary, Example: เขาชอบอ่านอรรถกถาเหล่านั้นก่อนนอนทุกคืน, Thai definition: คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
คำชี้แจง[n. exp.] (khamchījaēng) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary   FR: explication [f] ; raison [f]
ข้อติชม[n. exp.] (khø tichom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion   FR: commentaire [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
พากย์[v.] (phāk) EN: words ; commentary   FR: parole [f] ; langage [m]
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMENTARY    K AA1 M AH0 N T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commentary    (n) kˈɒməntriː (k o1 m @ n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说文解字注[Shuō wēn jiě zì zhù, ㄕㄨㄛ ㄨㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄗˋ ㄓㄨˋ, / ] Commentary on Shuowen (1815) by Duan Yucai 段玉裁 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommentar {m} | Kommentare {pl}commentary | commentaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメンタリー[, komentari-] (n) commentary [Add to Longdo]
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
卦辞[かじ, kaji] (n) (obsc) commentary (on any of the 64 hexagrams in the Book of Changes) [Add to Longdo]
月旦[げったん, gettan] (n-adv,n-t) first day of the month; commentary [Add to Longdo]
古事記伝[こじきでん, kojikiden] (n) (See 古事記) Commentary on the Kojiki (by Motoori Norinaga, 1798) [Add to Longdo]
講評[こうひょう, kouhyou] (n,vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique [Add to Longdo]
史記抄[しきしょう, shikishou] (n) commentary on Shiki [Add to Longdo]
時事解説[じじかいせつ, jijikaisetsu] (n) news commentary; comments on the news [Add to Longdo]
時評[じひょう, jihyou] (n) commentary on current events [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commentary \Com"men*ta*ry\, n.; pl. {Commentaries}. [L.
   commentarius, commentarium, note book, commentary: cf. F.
   commentaire. See {Comment}, v. i.]
   1. A series of comments or annotations; esp., a book of
    explanations or expositions on the whole or a part of the
    Scriptures or of some other work.
    [1913 Webster]
 
       This letter . . . was published by him with a severe
       commentary.              --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. A brief account of transactions or events written hastily,
    as if for a memorandum; -- usually in the plural; as,
    Caesar's Commentaries on the Gallic War.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commentary
   n 1: a written explanation or criticism or illustration that is
      added to a book or other textual material; "he wrote an
      extended comment on the proposal" [syn: {comment},
      {commentary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top