Search result for

ยาน

(110 entries)
(0.7662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาน-, *ยาน*
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel (n ) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยานพาหนะ (n ) het vervoermiddel [vervoermiddelen]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาน[N] spaceship, See also: spacecraft, Syn. ยานอวกาศ, Example: เชื้อเพลิงใหม่ถูกนำมาใช้กับยานลำแรกที่จะไปเหยียบดาวอังคาร, Thai definition: พาหนะที่เป็นเครื่องนำไปในอวกาศ เป็นต้น
ยาน[V] be flabby, Syn. ย้อย, ห้อย, หย่อนยาน, ห้อยย้อย, Example: เขามองมัดกล้ามที่เริ่มยานลงไปตามวัยในกระจกเงา, Thai definition: อาการที่หย่อนลงหรือห้อยลงกว่าระดับที่ควรมีควรเป็นตามปกติ
ยาน้ำ[N] potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
ยานเกราะ[N] armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai definition: รถทหารติดอาวุธ
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยานน. เครื่องนำไป, พาหนะต่าง ๆ เช่น รถ เกวียน เรือ, มักใช้เข้าคู่กับคำ พาหนะ เป็น ยานพาหนะ.
ยานว. อาการที่หย่อนลงหรือห้อยลงกว่าระดับที่ควรมีควรเป็นตามปรกติ.
ยานกะ(-นะกะ) น. ยานพาหนะเล็ก ๆ.
ยานคางว. อาการที่พูดลากเสียง.
ยานพาหนะน. ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น.
ยานมาศ, ยานุมาศ(ยานนะมาด, ยานุมาด) น. พระราชยานชนิดที่ใช้คนแบกในการเชิญพระโกศพระบรมศพ พระโกศพระบรมอัฐิ.
ยานอวกาศน. ยานที่ส่งขึ้นไปเดินทางในอวกาศ.
ยานัตถุ์น. ผงละเอียดที่ปรุงขึ้นจากใบยาสูบหรือวัตถุใด ๆ สำหรับนัดโดยเป่าหรือสูดเข้าจมูก, เรียกกิริยาเช่นนั้น ว่า นัดยานัตถุ์.
ยานน. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มี ๑๑ คำ จัดเป็น ๒ วรรค วรรคต้น ๕ คำ วรรคหลัง ๖ คำ
ยานชื่อเพลงหน้าพาทย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vehicleยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle, motorยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premedicantยาน[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syrup of orange peelยาน้ำเชื่อมผิวส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ยานยนต์Motor vehicles [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ราชยานยานชนิดคานหามของหลวง, เรียกว่า พระยานก็มี เช่น พระยานมาศ, เรียกว่า พระราชยาน ก็มี เช่น พระราชยานกงพระราชยานถม, เรียกว่า พระที่นั่งราชยาน ก็มี เช่น พระที่นั่งราชยานพุดตานทอง, หรือเรียกเป็นอย่างอื่นก็มีคือ พระที่นั่งราเชนทรยาน [ศัพท์พระราชพิธี]
ราชรถยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ คันคือ พระมหาพิชัยราชรถ กับ เวชยันตราชรถ ใช้ประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ [ศัพท์พระราชพิธี]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8 [TU Subject Heading]
Electric vehiclesยานพาหนะไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Horse-drawn vehiclesยานพาหนะที่ใช้ม้าลาก [TU Subject Heading]
Human powered vehiclesยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey.ไงNตามที่พยานบอก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
They witnessed some pretty incriminating actsพอจะเป็นพยานได้ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
Save the ship.ช่วยยานเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
We don't have the forces to protect the ship.เราไม่มีกำลังที่จะป้องกันยานน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
You want me to put the entire ship at risk?คุณจะเอายานทั้งลำนี่ไปเสี่ยงด้วยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
Just picked her up on radar.ยานที่มุ่งหน้ามาหาเราได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
Shuttle Seven, this is the Ishimura.ยานหมายเลขเจ็ด นี่อิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
Arrest everyone on board that shuttle and quarantine them.จับทุกคนบนยานนั้น แล้วกักบริเวณเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาน[n.] (yān) EN: vehicle ; craft ; conveyance   FR: véhicule [m] ; engin (de transport) [m] ; vaisseau [m] ; sonde [f] ; module [m]
ยานพาหนะ[n.] (yānphahāna) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport   FR: moyen de transport [m]
ยานมารีเนอร์[n. exp.] (yān Mārīnoē) FR: sonde Mariner [f]
ยานยนต์[n.] (yānyon) EN: motor vehicle ; car   FR: automobile [f] ; véhicule motorisé [m]
ยานลอยตัว[n. exp.] (yān løitūa) EN: hovercraft   FR: hovercraft [m] (anglic.) ; aéroglisseurr [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant   FR: somnifère [m]
ยานอวกาศ[n. exp.] (yān akāt) EN: spaceship   
ยานอวกาศ[n. exp.] (yān awakāt) EN: spacecraft ; spaceship   FR: vaisseau spatial [m] ; engin spatial [m]
ยานอะพอลโล[n. exp.] (yān Aphøllō) FR: module Apollo [m]
ยานัตถ์[n.] (yānat) EN: snuff   FR: tabac à priser [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG
deponent(n ) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulance[N] รถพยาบาล, See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย, Syn. hospital wagon, mobile hospital
amphibian[N] ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
conveyance[N] ยานพาหนะ, Syn. vehicle
convoy[N] ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน, Syn. accompany
convoy[N] ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard
craft[N] ยานพาหนะ, Syn. vessel
embrocation[N] ยานวด, See also: ยาทาแก้เคล็ดขัดยอก, Syn. liniment, ointment, unguent
flying saucer[N] ยานอวกาศที่มาจากนอกโลก, See also: จานผี, จานบิน
jet-ski[N] เจ็ตสกี, See also: ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนผิวน้ำ
lop[ADJ] ยาน, See also: ห้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humvee (n ) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
催眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くるま, kuruma] Thai: ยานพาหนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
vélo(n) |m| จักรยาน เช่น Depuis le 19 mai 2005, le Grand Lyon met à la disposition des habitants un parc de vélos.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top