ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阴蒂

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阴蒂-, *阴蒂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴蒂[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] clitoris, #50,105 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Putting your tongue on the shaft of a hardening penis or engorged clitoris through underwear can be wildly erotic.[CN] 把舌头放在变硬的阴茎上 或是隔着内裤舔膨大的阴蒂会显得非常色情 The Lovers' Guide (1991)
Calm down. Little circumcised mediocrity was screwing my wife![CN] 割阴蒂之术搞糟了我妻子我怎能冷静! The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
♪ Cunnilingus[CN] (舔阴蒂 Hair (1979)
even simply breathing on the clitoris can be incredibly arousing, building her desire and making her ache to feel your mouth around her.[CN] 有时候只是对着阴蒂呼吸就能挑起情欲 提升她的欲望 让她渴望你嘴唇的接触 The Lovers' Guide (1991)
The penis has a total of 6,000, but the clitoris has 8,000 nerves.[CN] 阴茎上有6000多个 而阴蒂上有8000多个 The Lovers' Guide (1991)
(Man) Women tend to prefer the gentler approach to men, so notice how her fingers circle around her clitoris or tease her labia, rather than pressing hard or rubbing fast.[CN] 相对男性来说 女性更喜欢温柔的接触 注意她的手指怎样在阴蒂上打圈 怎样抚摸阴唇 并非用力挤压或快速搓动 The Lovers' Guide (1991)
Watch how she softly rubs the shaft of the clitoris.[CN] 看看她是怎样轻柔地抚摸阴蒂 The Lovers' Guide (1991)
(Man) Some say a man's orgasm differs from a woman's or that a vaginal orgasm differs from a clitoral one because different sets of nerves are involved.[CN] 有人说男性的高潮不同于女性 还有的说阴道高潮也不同于阴蒂高潮 因为它们有着不同的神经元 The Lovers' Guide (1991)
But it actually offers a woman a greater chance of orgasm because it allows for great clitoral stimulation, particularly if you don't rush it.[CN] 但它实际上可以提高女性达到高潮的几率 因为这种姿势对阴蒂的刺激最大 特别是当你不太着急的时候 The Lovers' Guide (1991)
Although it can be tempting to put on a graphic display, particularly if you watch a lot of adult films together, there is no point going for lots of penetration and spreading of your labia or finger licking,[CN] 活色生香的表演固然诱人 特别是你们常在一起看很多成人电影的话 可是如果你真正喜欢的是轻轻转动阴蒂的话 The Lovers' Guide (1991)
(Man) As a woman nears orgasm, her labia and clitoris will swell and the wetness will increase.[CN] 当女性接近高潮的时候 她的阴唇和阴蒂会膨胀 爱液分泌增多 The Lovers' Guide (1991)
Try using the flat side of your tongue rather than the tip as some women prefer a big ice-cream lick to pressure of the point of the tongue on the clitoris.[CN] 试着用平坦的舌面而非舌尖 一些女性更喜欢像舔冰淇淋一样 把舌头压在阴蒂 The Lovers' Guide (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top