ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鳳凰

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鳳凰-, *鳳凰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix, #5,455 [Add to Longdo]
凤凰县[Fèng huáng xiàn, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fenghuang county in Hunan, #96,656 [Add to Longdo]
凤凰座[fèng huáng zuò, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Phoenix (constellation), #342,279 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおうざ, hououza] (n) (constellation) Phoenix [Add to Longdo]
鳳凰木;鳳凰樹(iK)[ほうおうぼく;ホウオウボク, hououboku ; hououboku] (n) (uk) royal poinciana (Delonix regia); flamboyant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, I just called to tell you you're out of the Red Bison Lounge... and you're opening a major show in Phoenix.[CN] 我打電話就是想告訴你 你這下要發了 你要在鳳凰城的一個大型演唱會 唱開場歌曲 Crazy Heart (2009)
Gold chain armour and phoenix-feather cap.[JA] 金の鎖の鎧。 そして、鳳凰羽帽子 The Monkey King (2014)
But in the meantime, behold the phoenix.[CN] 不過現在 請看這個鳳凰 MacPherson (2009)
It's the phoenix. - Wait, wait.[CN] ﹣是鳳凰令 ﹣慢著 慢著 MacPherson (2009)
For every life the phoenix saves, others will be lost.[CN] 鳳凰令所救之人 會有其他人替他受死 MacPherson (2009)
You're into Phoenix, Arizona, Sun Pavilion. 8:00 sharp.[CN] 改去亞利桑那州鳳凰城 晚上8點在太陽亭演出 Crazy Heart (2009)
Vincent, that's not everyday garden variety audition. That's...[CN] 文森特,你要山雞變鳳凰了,真是... City Island (2009)
Fire bird. Phoenix.[CN] 火鳥、鳳凰 The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008)
If you haven't the stomach for it, perhaps the phoenix is not for you.[CN] 你要是連這點損失都計較 那這塊鳳凰令就跟你無緣了 MacPherson (2009)
The phoenix. - What?[CN] ﹣鳳凰令 ﹣什麼? MacPherson (2009)
I'm opening... for Tommy in Phoenix tomorrow.[CN] 明天我要去鳳凰城給湯米唱開場 Crazy Heart (2009)
The narrative has to be redemption, a phoenix from the ashes.[JA] 鳳凰は灰からだ Chapter 7 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top