Search result for

emu

(104 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emu-, *emu*. Possible hiragana form: えむ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emu    [N] นกชนิดหนึ่งในประเทศออสเตรเลียบินไม่ได้คล้ายกับนกกระจอกเทศ, See also: นกอีมู
emulate    [VT] เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, See also: เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, Syn. copy, imitate
emulsion    [N] ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulateเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulated LAN (ELAN)แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ (อีแลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulationการเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emulationการเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulator๑. ตัวเลียนแบบ๒. โปรแกรมเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emulator๑. ตัวเลียนแบบ๒. โปรแกรมเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulsion tubeท่อผสม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulatorตัวเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์]
Emulgentsสารทำอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsatorsอิมัลเซเตอร์ [การแพทย์]
Emulsators, Magnetostrictiveแมกนีโทสตริกทิฟอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsifiableเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน [การแพทย์]
Emulsifiable Basesยาพื้นชนิดดูดน้ำ [การแพทย์]
Emulsifiable Concentrateสารละลายเข้มข้นอีมัลซิไฟ [การแพทย์]
Emulsification การทำเป็นเนื้อเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Emulsificationกลมกลืนกัน,อีมัลซิฟีเคชั่น,การผสมกลมกลืนกัน [การแพทย์]
Emulsificationการเตรียมอิมัลชัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emuAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emu(อี'มู) n. นกอีมู คล้ายนกกระจอกเทศแต่ศรีษะของคอมีขน
emulate(เอม'มิวเลท) vt. เอาอย่าง,พยายามเลียนแบบ,พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า., See also: emulation n. ดูemulate emulative adj. ดูemulate, Syn. imitate
emulationการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรแกรม การทำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น เราพูดได้ว่า เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เลียนแบบ Epson หรือไม่ก็ Hewlett Packard LaserJet อย่างนี้ เป็นต้น
emulous(เอม'มิวเลิส) adj. ซึ่งต้องการเอาอย่าง,ริษยา,ทะเยอทะยาน, See also: emulousness n. ดูemulous
emulsify(อิมัล'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, See also: emulsification n. ดูemulsify emulsifier n. ดูemulsify
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.
emunctoryn. ส่วนของอวัยวะหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออก จากร่างกาย (เช่น ผิวหนัง,ไต) adj. เกี่ยวกับการขับถ่าย
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
emulate(vi) แข่งดี,แข่งขัน,เอาอย่าง,เลียนแบบ
emulation(n) ความแข่งดี,ความชิงดีชิงเด่น,การแข่งขัน,การเอาอย่าง
emulous(adj) ซึ่งแข่งดี,ซึ่งแข่งขัน,ซึ่งเอาอย่าง,ซึ่งชิงดีชิงเด่น
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
bemuse(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้งงงัน,ทำให้ตะลึง
bemused(adj) งงงวย,ตะลึง,งงงัน
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิมัลชัน    [N] emulsion, Thai definition: สารผสมที่ประกอบด้วยของเหลวต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกันอยู่ในลักษณะซึ่งของเหลวชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็กๆ ลอยแผ่กระจายทั่วโดยสม่ำเสมอ, Notes: (อังกฤษ)
การทำตาม    [N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
เก๊กฮวย [n.] (døk kekhūay) EN: Chrysanthemum   
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
หัวกระดูกโคนขา[n. exp.] (hūa kradūk khōn khā) EN: head of femur   
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

CMU English Pronouncing Dictionary
EMU    IY1 M Y UW2
EMUIL    EH1 M Y UW0 IH2 L
EMULEX    EH1 M Y UW0 L AH0 K S
EMUIL'S    EH1 M Y UW0 IH2 L Z
EMULATE    EH1 M Y AH0 L EY2 T
EMULSION    IH2 M AH1 L SH AH0 N
EMULATED    EH1 M Y AH0 L EY2 T AH0 D
EMULATION    EH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N
EMULATING    EH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 NG
EMULSIFIER    IH2 M AH1 L S AH0 F AY2 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emu    (n) (ii1 m y uu)
emus    (n) (ii1 m y uu z)
emulate    (v) (e1 m y u l ei t)
emulous    (j) (e1 m y u l @ s)
emulated    (v) (e1 m y u l ei t i d)
emulates    (v) (e1 m y u l ei t s)
emulsify    (v) (i1 m uh1 l s i f ai)
emulsion    (n) (i1 m uh1 l sh @ n)
emulating    (v) (e1 m y u l ei t i ng)
emulation    (n) (e2 m y u l ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gemüse(n) |das| ผัก
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emu {m} [ornith.]Emu [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳剂[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] emulsion [Add to Longdo]
乳化剂[rǔ huà jì, ㄖㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] emulsifier [Add to Longdo]
仿真服务器[fǎng zhēn fú wù qì, ㄈㄤˇ ㄓㄣ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 仿 / 仿] emulation server [Add to Longdo]
模拟器[mó nǐ qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] emulator [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, / ] emu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
アイテム[あいてむ, aitemu] item [Add to Longdo]
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
エミュレーション[えみゅれーしょん, emyure-shon] emulation (vs) [Add to Longdo]
エミュレータ[えみゅれーた, emyure-ta] emulator [Add to Longdo]
エミュレート[えみゅれーと, emyure-to] emulate (vs) [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
笑む[えむ, emu] -laecheln [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emu \E"mu\, n. [Cf. Pg. ema ostrich, F. ['e]mou, ['e]meu, emu.]
   (Zo["o]l.)
   A large Australian bird, of two species ({Dromaius
   Nov[ae]-Hollandi[ae]} and {D. irroratus}), related to the
   cassowary and the ostrich. The emu runs swiftly, but is
   unable to fly. [Written also {emeu} and {emew}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The name is sometimes erroneously applied, by the
      Brazilians, to the rhea, or South American ostrich.
      [1913 Webster]
 
   {Emu wren}. See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emu
   n 1: any of various systems of units for measuring electricity
      and magnetism [syn: {electromagnetic unit}, {emu}]
   2: large Australian flightless bird similar to the ostrich but
     smaller [syn: {emu}, {Dromaius novaehollandiae}, {Emu
     novaehollandiae}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top