Search result for

อิมัลชัน

(11 entries)
(0.0677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิมัลชัน-, *อิมัลชัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิมัลชัน    [N] emulsion, Thai definition: สารผสมที่ประกอบด้วยของเหลวต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกันอยู่ในลักษณะซึ่งของเหลวชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็กๆ ลอยแผ่กระจายทั่วโดยสม่ำเสมอ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิมัลชันน. สารผสมที่ประกอบด้วยของเหลวต่างชนิดกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป ผสมกันอยู่ในลักษณะซึ่งของเหลวชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยแผ่กระจายทั่วโดยสมํ่าเสมอ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsion อิมัลชัน
การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Emulsions, Monodispersedอิมัลชันที่มีขนาดอนุภาคของวัฎภาคภายในสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emulsions, Oil Waterอิมัลชันชนิดน้ำมันกระจายตัวในน้ำ [การแพทย์]
Emulsions, Primaryอิมัลชันขั้นต้น,อิมัลชันปฐมภูมิ,อิมัลชันปฐม,ครีมข้นขาว [การแพทย์]
Emulsions, Transparentอิมัลชันโปร่งแสง [การแพทย์]
emulsionอิมัลชัน, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุภาคที่กระจายและตัวกลางของการกระจายเป็นของเหลว  เช่น น้ำนม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Macroemulsionsอิมัลชันมหัพภาค [การแพทย์]
Microemulsionsอิมัลชันจุลภาค [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมัลชัน[n.] (imalchan) EN: emulsion   FR: émulsion [f]

Are you satisfied with the result?

Go to Top