ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulation

EH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulation-, *emulation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulationการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรแกรม การทำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น เราพูดได้ว่า เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เลียนแบบ Epson หรือไม่ก็ Hewlett Packard LaserJet อย่างนี้ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
emulation(n) ความแข่งดี,ความชิงดีชิงเด่น,การแข่งขัน,การเอาอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulationการเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emulationการเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำตาม[N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลียนแบบ[n.] (kān līenbaēp) EN: copying ; simulation ; emulation   FR: simulation [f] ; émulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMULATION EH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulation (n) ˌɛmjulˈɛɪʃən (e2 m y u l ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿真服务器[fǎng zhēn fú wù qì, ㄈㄤˇ ㄓㄣ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ, 仿 / 仿] emulation server [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LANエミュレーション[ランエミュレーション, ran'emyure-shon] (n) {comp} LAN emulation [Add to Longdo]
エミュ[, emyu] (n) (abbr) (See エミュレーション) emulator; emulation [Add to Longdo]
エミュレーション[, emyure-shon] (n,vs) emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[, sa-kittoemyure-shon] (n) {comp} circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] (n) {comp} circuit emulation service [Add to Longdo]
ターミナルエミュレーション[, ta-minaruemyure-shon] (n) {comp} terminal emulation [Add to Longdo]
端末エミュレーション[たんまつエミュレーション, tanmatsu emyure-shon] (n) {comp} terminal emulation [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility [Add to Longdo]
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry [Add to Longdo]
蹈襲;踏襲[とうしゅう, toushuu] (n,vs) following (e.g. suit, in someone's footsteps, etc.); emulation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
エミュレーション[えみゅれーしょん, emyure-shon] emulation (vs) [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
端末エミュレーション[たんまつエミュレーション, tanmatsu emyure-shon] terminal emulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emulation \Em`u*la"tion\, n. [L. aemulatio: cf. F.
   ['e]mulation.]
   1. The endeavor to equal or to excel another in qualities or
    actions; an assiduous striving to equal or excel another;
    rivalry.
    [1913 Webster]
 
       A noble emulation heats your breast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Jealous rivalry; envy; envious contention.
    [1913 Webster]
 
       Such factious emulations shall arise. --Shak.
 
   3. imitation (of an admired model) for the purpose of
    improving one's own qualities.
    [PJC]
 
       [Chivalry was] an ideal which, if never met with in
       real life, was acknowledged by all as the highest
       model for emulation.         --Thomas
                          Bulfinch
                          (Mythology)
    [PJC]
 
   4. (Computers) the imitation of the actions of a computer
    system or component, especially a processor, by means of a
    computer program, with the goal of predicting the behavior
    and performance characteristics of that system without
    actually manufacturing it.
    [PJC]
 
       1996 marked the year that emulation became a
       mainstream design verification tool. --Computer
                          Design
                          (editorial,
                          1998)
 
   Syn: Competition; rivalry; contest; contention; strife. --
     {Emulation}, {Competition}, {Rivalry}. Competition is
     the struggle of two or more persons for the same object.
     Emulation is an ardent desire for superiority, arising
     from competition, but now implying, of necessity, any
     improper feeling. Rivalry is a personal contest, and,
     almost of course, has a selfish object and gives rise to
     envy. "Competition and emulation have honor for their
     basis; rivalry is but a desire for selfish
     gratification. Competition and emulation animate to
     effort; rivalry usually produces hatred. Competition and
     emulation seek to merit success; rivalry is contented
     with obtaining it." --Crabb.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emulation
   n 1: ambition to equal or excel
   2: (computer science) technique of one machine obtaining the
     same results as another
   3: effort to equal or surpass another

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top