ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demur

D IH0 M ER1   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demur-, *demur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demur[VI] ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge
demure[ADJ] เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
demur at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. object to, protest against, raise to, take to
demur to[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. object to, protest against, raise to, take to
demurely[ADV] อย่างเคร่งขรึม, See also: อย่างสุขุม, Syn. modestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demur(ดิเมอร์') vi.,n. (การ) คัดค้าน,ลังเล., See also: demurrable adj. ดูdemur, Syn. object
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
demurragen. การจอดเรือ (รถ) เกินกำหนดเวลา,ค่าจอดเกินเวลา
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demurrage๑. ค่าเสียเวลา๒. ช่วงเสียเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to evidenceการคัดค้านพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to interrogatoriesการคัดค้านคำซักถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demurrageค่าเสียเวลาของเรือ, ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด [การค้าระหว่างประเทศ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demurThe employees demurred at working overtime.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMUR D IH0 M ER1
DEMURE D IH0 M Y UH1 R
DEMURO D IH0 M UH1 R OW0
DEMURS D IH0 M ER1 Z
DEMURELY D IH0 M Y UH1 R L IY0
DEMURRED D IH0 M ER1 D
DEMURRING D IH0 M ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demur (v) dˈɪmˈɜːʳr (d i1 m @@1 r)
demure (j) dˈɪmjˈuəʳr (d i1 m y u@1 r)
demurs (v) dˈɪmˈɜːʳz (d i1 m @@1 z)
demurely (a) dˈɪmjˈuəʳliː (d i1 m y u@1 l ii)
demurred (v) dˈɪmˈɜːʳd (d i1 m @@1 d)
demurring (v) dˈɪmˈɜːʳrɪŋ (d i1 m @@1 r i ng)
demureness (n) dˈɪmjˈuəʳnəs (d i1 m y u@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwendung {f} | Einwendungen {pl}demur | demurs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異議なく[いぎなく, iginaku] (adv) without demur [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demur \De*mur"\, v. t.
   1. To suspend judgment concerning; to doubt of or hesitate
    about. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The latter I demur, for in their looks
       Much reason, and in their actions, oft appears.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause delay to; to put off. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He demands a fee,
       And then demurs me with a vain delay. --Quarles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demur \De*mur"\ (d[-e]*m[^u]r"), v. i. [imp. & p. p. {Demurred}
   (d[-e]*m[^u]rd"); p. pr. & vb. n. {Demurring}.] [OF. demurer,
   demorer, demourer, to linger, stay, F. demeurer, fr. L.
   demorari; de- + morari to delay, tarry, stay, mora delay;
   prob. originally, time for thinking, reflection, and akin to
   memor mindful. See {Memory}.]
   1. To linger; to stay; to tarry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet durst not demur nor abide upon the camp.
                          --Nicols.
    [1913 Webster]
 
   2. To delay; to pause; to suspend proceedings or judgment in
    view of a doubt or difficulty; to hesitate; to put off the
    determination or conclusion of an affair.
    [1913 Webster]
 
       Upon this rub, the English embassadors thought fit
       to demur.               --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. To scruple or object; to take exception, especailly on the
    basis of scruple or modesty; as, I demur to that
    statement; they wanted to make him president, but he
    demurred.
    [1913 Webster]
 
       When introduced as the world's smartest man, he was
       not inclined to demur.        --Kip Thorne
    [PJC]
 
   4. (Law) To interpose a demurrer. See {Demurrer}, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demur \De*mur"\, n. [OF. demor, demore, stay, delay. See
   {Demur}, v. i.]
   Stop; pause; hesitation as to proceeding; suspense of
   decision or action; scruple.
   [1913 Webster]
 
      All my demurs but double his attacks;
      At last he whispers, "Do; and we go snacks." --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demur
   n 1: (law) a formal objection to an opponent's pleadings [syn:
      {demur}, {demurral}, {demurrer}]
   v 1: take exception to; "he demurred at my suggestion to work on
      Saturday" [syn: {demur}, {except}]
   2: enter a demurrer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top