Search result for

electrical

(107 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrical-, *electrical*
English-Thai: Longdo Dictionary
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrical[ADJ] เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: ที่ใช้ไฟฟ้า, ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า, Syn. electric
electrical engineering[N] วิศวกรรมไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electricaladj. ดู electric,เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: electricalness n., Syn. electric
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป

English-Thai: Nontri Dictionary
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrical noiseสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrical system; electric systemระบบไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically erasable PROM (EEPROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า (อีอีพร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electricalแบบไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Activityการกำเนิดกระแสไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,คลื่นไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Apparatusเครื่องไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Appliancesเครื่องไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Axisแกนไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Axis of the Heartเส้นแกนไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
Electrical Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Charge Theoryทฤษฏีเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
electrical conductanceความนำไฟฟ้า, ดู  conductance [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrical Conductivity สภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Electrical and Electronics Instituteสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. EEI,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
You know what electrical shock treatments are?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่การรักษาไฟฟ้าช็อตหรือไม่ Revolutionary Road (2008)
- Oh. - [ Electrical Crackling ]โอ้ City of Ember (2008)
[ Electrical Buzzing ][Electrical Buzzing] City of Ember (2008)
[ Electrical Crackling ][Electrical Crackling] City of Ember (2008)
[ Electrical Crackling ][Electrical Crackling] City of Ember (2008)
We can retrieve the electrical impulses from his most recent memoriesเราสามารถดึงสัญญาณไฟฟาจากความทรงจำล่าสุดของเค้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Hey, everything shut down. Ignition, electrical.นี่ ทุกอย่างดับหมดเลย ทั้งระบบจุดระเบิดและระบบไฟฟ้า Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
These are neutrinos acting normally. Minuscule mass, no electrical charge.นิวทรีโนส อนุภาพปกติ 2012 (2009)
Electrical system fried.ระบบไฟฟ้าไหม้หมดแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
They're schematics For the electrical, Heating, and water ductsมันเป็นแผนผัง ทางเดินสายไฟ ท่อความร้อน และท่อน้ำ Omnivore (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electricalElectrical appliances have made housework easier.
electricalKeep away from the electrical equipment.
electricalLightning is an electrical phenomenon.
electricalSharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.
electricalThe company manufactures electrical goods.
electricalThere is a fault in the electrical system.
electricalTom is an electrical engineer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงจร[N] circuit, See also: electrical circuit, Example: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้, Count unit: วงจร, Thai definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วิศวกรรมไฟฟ้า[N] electrical engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้เปิดสอนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2535 เป็นรุ่นแรก, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางไฟฟ้ามาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิศวกรไฟฟ้า[N] electrical engineer, Ant. คน, Example: ในเรื่องรายละเอียดนั้น คงจะต้องทิ้งให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าที่ต้องให้ความสนใจ
เครื่องไฟฟ้า[N] electrical appliance, See also: electrical equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราขายเครื่องไฟฟ้าที่ทำในประเทศญี่ปุ่น, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
พัดลม[N] electrical fan, Example: ผมเปิดพัดลมช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น เพราะเครื่องปรับอากาศสู้ไม่ไหว, Count unit: ตัว,เครื่อง, อัน, Thai definition: เครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้า
ช่างไฟ[N] electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟฟ้า, Example: บริษัทเปิดรับสมัครช่างไฟหลายตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า[N] electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟ, Example: เขาย้ายไปเป็นช่างไฟที่บริษัทแห่งหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng sak faifā) EN: electrical potential differenc   
ระบบไฟฟ้ากำลัง[n. exp.] (rabop faifā kamlang) EN: electrical power system   
ศักย์[n.] (sak) EN: voltage ; electrical potential   FR: potentiel électrique [m]
ศักย[n. exp.] (sakkaya) EN: voltage ; electrical potential   FR: potentiel électrique [m]
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn banthoēng faifā) EN: electrical entertainement gadgetry   FR: gadget électronique [m]
อุปกรณ์ไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn faifā) EN: electrical equipment ; electric device   FR: appareil électrique [m] ; appareillage électrique [m]
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam faifā) EN: electrical engineering   FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakøn faifā) EN: electrical engineer   FR: ingénieur électricien [m] ; ingénieur en électricité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRICAL    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L
ELECTRICALS    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L Z
ELECTRICALLY    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L IY0
ELECTRICALLY    AH0 L EH1 K T R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrical    (j) (i1 l e1 k t r i k l)
electrically    (a) (i1 l e1 k t r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektroingenieur {m}; Elektroingenieurin {f} | Elektroingenieure {pl}electrical engineer | electrical engineers [Add to Longdo]
Elektroinstallation {f}electrical installation [Add to Longdo]
Elektrolufterhitzer {m}electrical air heater [Add to Longdo]
Elektrotechnik {f}electrical engineering [Add to Longdo]
elektrische Energieübertragung {f}electrical transmission [Add to Longdo]
Erodieren {n}Electrical Discharge Machining (EDM) [Add to Longdo]
Kontaktreibung {f} [electr.]electrical engagement length [Add to Longdo]
Starkstromanlage {f} [electr.]electrical power installation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P) [Add to Longdo]
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) [Add to Longdo]
エレクトリカルキー[, erekutorikaruki-] (n) {comp} electrical key [Add to Longdo]
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P) [Add to Longdo]
コードセット[, ko-dosetto] (n) (1) code set; (2) cord set (electrical) [Add to Longdo]
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导线[dǎo xiàn, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] electrical lead [Add to Longdo]
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] electrical conductor [Add to Longdo]
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] electrically charged particles [Add to Longdo]
放电[fàng diàn, ㄈㄤˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] electrical discharge [Add to Longdo]
绝缘体[jué yuán tǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] electrical insulation; heat insulation [Add to Longdo]
跑电[pǎo diàn, ㄆㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] electrical leakage [Add to Longdo]
镇流器[zhèn liú qì, ㄓㄣˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] electrical ballast [Add to Longdo]
电信号[diàn xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] electrical signal [Add to Longdo]
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity [Add to Longdo]
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] electrical engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回路[かいろ, kairo] electrical circuit [Add to Longdo]
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical) [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]
電気信号[でんきしんごう, denkishingou] electrical signal [Add to Longdo]
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electric \E*lec"tric\ ([-e]*l[e^]k"tr[i^]k), Electrical
 \E*lec"tric*al\ ([-e]*l[e^]k"tr[i^]*kal), a. [L. electrum amber,
   a mixed metal, Gr. 'h`lektron; akin to 'hle`ktwr the beaming
   sun, cf. Skr. arc to beam, shine: cf. F. ['e]lectrique. The
   name came from the production of electricity by the friction
   of amber.]
   1. Pertaining to electricity; consisting of, containing,
    derived from, or produced by, electricity; as, electric
    power or virtue; an electric jar; electric effects; an
    electric spark; an electric charge; an electric current;
    an electrical engineer.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of occasioning the phenomena of electricity; as,
    an electric or electrical machine or substance; an
    electric generator.
    [1913 Webster]
 
   3. Electrifying; thrilling; magnetic. "Electric Pindar."
    --Mrs. Browning.
    [1913 Webster]
 
   4. powered by electricity; as, electrical appliances; an
    electric toothbrush; an electric automobile.
    [WordNet 1.5]
 
   {Electric atmosphere}, or {Electric aura}. See under {Aura}.
    
 
   {Electrical battery}. See {Battery}.
 
   {Electrical brush}. See under {Brush}.
 
   {Electric cable}. See {Telegraph cable}, under {Telegraph}.
    
 
   {Electric candle}. See under {Candle}.
 
   {Electric cat} (Zo["o]l.), one of three or more large species
    of African catfish of the genus {Malapterurus} (esp. {M.
    electricus} of the Nile). They have a large electrical
    organ and are able to give powerful shocks; -- called also
    {sheathfish}.
 
   {Electric clock}. See under {Clock}, and see
    {Electro-chronograph}.
 
   {Electric current}, a current or stream of electricity
    traversing a closed circuit formed of conducting
    substances, or passing by means of conductors from one
    body to another which is in a different electrical state.
    
 
   {Electric eel}, or {Electrical eel} (Zo["o]l.), a South
    American eel-like fresh-water fish of the genus {Gymnotus}
    ({G. electricus}), from two to five feet in length,
    capable of giving a violent electric shock. See
    {Gymnotus}.
 
   {Electrical fish} (Zo["o]l.), any fish which has an
    electrical organ by means of which it can give an
    electrical shock. The best known kinds are the {torpedo},
    the {gymnotus}, or {electrical eel}, and the {electric
    cat}. See {Torpedo}, and {Gymnotus}.
 
   {Electric fluid}, the supposed matter of electricity;
    lightning. [archaic]
 
   {Electrical image} (Elec.), a collection of electrical points
    regarded as forming, by an analogy with optical phenomena,
    an image of certain other electrical points, and used in
    the solution of electrical problems. --Sir W. Thomson.
 
   {Electric machine}, or {Electrical machine}, an apparatus for
    generating, collecting, or exciting, electricity, as by
    friction.
 
   {Electric motor}. See {Electro-motor}, 2.
 
   {Electric osmose}. (Physics) See under {Osmose}.
 
   {Electric pen}, a hand pen for making perforated stencils for
    multiplying writings. It has a puncturing needle driven at
    great speed by a very small magneto-electric engine on the
    penhandle.
 
   {Electric railway}, a railway in which the machinery for
    moving the cars is driven by an electric current.
 
   {Electric ray} (Zo["o]l.), the torpedo.
 
   {Electric telegraph}. See {Telegraph}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrical
   adj 1: relating to or concerned with electricity; "an electrical
       engineer"; "electrical and mechanical engineering
       industries"
   2: using or providing or producing or transmitting or operated
     by electricity; "electric current"; "electric wiring";
     "electrical appliances"; "an electrical storm" [syn:
     {electric}, {electrical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top