Search result for

ศักย

(66 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศักย-, *ศักย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักย[ADJ] able, See also: capable, possible, Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจจะ, อาจ, Notes: (สันสกฤต)
ศักยภาพ[N] latency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศักย- ๑(สักกะยะ–) ว. อาจ, สามารถ.
ศักย- ๒(สักกะยะ-) น. ศากยะ.
ศักยภาพ(สักกะยะพาบ) น. ภาวะแฝง, อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการทำงานสูง น้ำตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก.
ศักย์, ศักย(สัก, สักกะยะ) น. พลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า ณ จุดใดจุดหนึ่ง มีหน่วยเป็นโวลต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potentialityศักยภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
growth potentialศักยภาพของการเพิ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potencyศักยภาวะ, พลัง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย[ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ, ศักย[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
action potentialศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential, restingศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resting potentialศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural potentialศักยภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Development potentialศักยภาพในการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Industrial potentialศักยภาพทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Land capabilityศักยภาพของที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Gravitational Potential ศักย์โน้มถ่วง
งาน (work) ต่อจำนวนของน้ำบริสุทธิ์ ที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำในดิน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีความสูงแตกต่างกัน ดังสมการ Yz = r g z เมือ Yz คือ ศักย์โน้มถ่วง z คือ ระดับความสูงที่แตกต่างกัน r คือ ความหนาแน่นของน้ำ g คือ แรงโน้มถ่วง [สิ่งแวดล้อม]
Erosivity ศักยภาพการกร่อน
ศักยภาพของตัวการ เช่น น้ำ ลม และแรงโน้มถ่วง ฯลฯ ที่ทำให้เกิดการกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation-Reduction Potential ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน
ความต่างศักย์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอีเล็ก ตรอนจากตัว oxidant ไปยังตัว reductant [สิ่งแวดล้อม]
Action Potentialsศักย์ขณะทำงาน, ศักย์ไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน, ศักย์ในการทำงาน, กระแสไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้าขณะกำลังทำงาน, ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน [การแพทย์]
Action Potentials, Compoundศักย์ไฟฟ้าขณะทำงานผสม [การแพทย์]
Behavioral Potentialsศักยภาพแห่งพฤติกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not like there wasn't potential.แค่นั้นมันไม่มีศักยภาพ ที่จะให้เกิดเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
The potential to be...มีศักยภาพที่จะเป็น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Why have you brought me here? - Because you have the potentialแล้วทำไมคุณถึงพาผมมาที่นี่ละครับ เพราะตัวเธอมีศักยภาพ Superhero Movie (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
You're not maximizing your potential. Think this girl takes you seriously?คุณไม่ได้ขยายศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ คิดว่าแม่สาวนี่จะจริงจังกับคุณรึ Pineapple Express (2008)
...which means that our weekly capabilities would be almost tripled, so, therefore, by the end of the summer......ซึ่งแสดงว่า เราจะมีศักยภาพต่อสัปดาห์หนึ่ง มากขึ้นถึง 3 เท่าตัว... ดังนั้น ก่อนหมดหน้าร้อนนี้... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Now under the classified Alien Autobot Cooperation Act, you are agreeing to share your intel with us, but not your advancements in weaponry.ณ ตอนนี้ ภายใต้หน่วยลับ ร่วมกับเอเลี่ยน ออโต้บอท คุณได้เห็นดีด้วยที่จะแบ่งปันศักยภาพของคุณกับเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาด้านอาวุธคุณ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We've witnessed your human capacity for war.เราได้ศึกษาด้านศักยภาพด้านการรบของมนุษย์แล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- It's not that you must think, that people of good birth and successfully, flirts off potential, could be.ที่จะคิดว่าผู้คนที่มีชนชั้นและประสบความสำเร็จ จะเพิ่มศักยภาพได้ในชีวิตจริง จริงไหม Drag Me to Hell (2009)
In light of Mr Sheltons economic means and his, potential flight risk, the egregious nature of bothในแง่มุมทางเศรษฐกิจของคุณเชลตันและ ศักยภาพของเขามีความเสี่ยง เป็นธรรมชาติที่จะทำให้เขาฆ่าทั้งสองได้ Law Abiding Citizen (2009)
I'm sorry. Hank Schrader.คุณครูไวท์ คงจะมองเห็นศักยภาพในตัวเจสซี่ Grilled (2009)
Don't fuck with me you bastard!โชว์ศักยภาพของโรงเรียนอีกา! Crows Zero II (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศักย[n. exp.] (sakkaya) EN: voltage ; electrical potential   FR: potentiel électrique [m]
ศักย[adj.] (sakkaya) EN: latent ; potential ; capable ; possible   FR: potentiel ; latent
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility   FR: compétence [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: latency   
ศักยภาพของตลาด[n. exp.] (sakkayaphāp khøng talāt) EN: market potential   
ศักยภาพในการแข่งขัน[n. exp.] (sakkayaphāp nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   
ศักย[n.] (sak) EN: voltage ; electrical potential   FR: potentiel électrique [m]
ศักย์ไฟฟ้า[n. exp.] (sak faifā) EN: electric potential   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faculty[N] ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
potency[N] ศักยภาพ, See also: อำนาจ, ความสามารถ, พละกำลัง, Syn. power, energy, vigor, influence, control, Ant. weakness
potential[N] ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potential difference[N] ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน,การแฝงอยู่,ศักยภาพ,ระยะแฝง,สิ่งที่แฝงอยู่,ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
latent(เลท'เทินทฺ) adj. แฝงอยู่,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,ศักยะ.
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
voltage(โวล'ทิจฺ) n. แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักยะที่มีหน่วยเป็นโวลต์
watt(วอท) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นเมตร-กิโลกรัม-วินาท'มีค่าเท่ากับหนึ่ง joule ต่อวินาทีและเท่ากับกำลังไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ที่ไหลผ่านความต่างศักย์หนึ่งโวลท์

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ

German-Thai: Longdo Dictionary
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top