ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeal

Z IY1 L   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeal-, *zeal*
English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zeal[N] ความกระตือรือร้นจนเกินไป, See also: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
zealot[N] ผู้กระตือรือร้นเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความปรารถนาอย่างมาก,ความขยันขันแข็ง,การมีใจจดใจจ่อ,ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour,spirit,passion,drive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน (ประวัติศาสตร์), Syn. bigot,partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal
new zealand(-ซี'เลินดฺ) n. นิวซีแลนด์, See also: New Zealander n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา
zealous(adj) กระตือรือร้น,ขยันขันแข็ง,ปรารถนาสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
New Zealand.นิวซีแลนด์ Heat (1995)
Stop it, you zealots!หยุด, พวกบ้า! Toy Story (1995)
Mexico, New Zealand, New Guinea.เม็กซิโก, นิวซีแลนด์ นิวกีนี Dante's Peak (1997)
- Ah. New Zealand. We didn't go there.อ้าว เราไม่ได้ไปนิวซีแลนด์ Around the World in 80 Days (2004)
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
And the zealots pursued her still..กลุ่มคลั่งศาสนาตามล่าเธอ The Da Vinci Code (2006)
I've got over 200 people, ten winter teams to evacuate to New Zealand.ผมมี 200 ชีวิต และลูกทีม ที่จะอพยพไปนิวซีแลนด์ Eight Below (2006)
Actually, I'm heading to New Zealand later on tonight.จริงๆ แล้ว ผมกำลังจะไป นิวซีแลนด์ Eight Below (2006)
That's why the citizens of these Pacific nations have all had to evacuate to New zealand.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมประชากรของ ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิคเหล่านี้ จึงต้องอพยพไปที่นิวซีแลนด์ An Inconvenient Truth (2006)
The flower and the rain and the obsessing over her youthful zeal?ดอกไม้กับสายฝน และความหลงใหลในความเผ็ดร้อนของวัยสาว Numb (2007)
Mr Ηolkar has gone to teach all of New Zealand how to draw.ครูฮอลก้าไปสอนพวกนิวซีแลนด์วาดรูปแล้ว Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zealShe will be relocated to New Zealand.
zealThe population of Japan is larger than that of New Zealand.
zealThe whole population of New Zealand is 3,410,000, and one seventh of it are the Maori people.
zealHe is very zealous in his study of English.
zealI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
zealGuess what! I'm going to New Zealand to study.
zealThe climate of New Zealand is similar to that of Japan.
zealThey speaks English in New Zealand.
zealI hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand.
zealGenerally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.
zealI'm from Wellington, the capital of New Zealand.
zealI have not been to New Zealand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชื่นชอบ[N] zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิวซีแลนด์[n. prop.] (Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
พร่ำสอน[v.] (phramsøn) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal   
ประเทศนิวซีแลนด์[n. prop.] (Prathēt Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์[TM] (Sāikānbin Aē Niū Sīlaēnt) EN: Air New Zealand   FR: Air New Zealand

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEAL    Z IY1 L
ZEALOT    Z EH1 L AH0 T
ZEALAND    Z IY1 L AH0 N D
ZEALOTS    Z EH1 L AH0 T S
ZEALOUS    Z EH1 L AH0 S
ZEALOTRY    Z EH1 L AH0 T R IY0
ZEALAND'S    Z IY1 L AH0 N D Z
ZEALANDER    Z IY1 L AH0 N D ER0
ZEALOUSLY    Z IY1 L AH0 S L IY0
ZEALOUSLY    Z EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zeal    (n) zˈiːl (z ii1 l)
zealot    (n) zˈɛlət (z e1 l @ t)
Zealand    (n) zˈɪlənd (z i1 l @ n d)
zealots    (n) zˈɛləts (z e1 l @ t s)
zealous    (j) zˈɛləs (z e1 l @ s)
zealotry    (n) zˈɛlətriː (z e1 l @ t r ii)
Zealander    (n) zˈɪləndər (z i1 l @ n d @ r)
zealously    (a) zˈɛləsliː (z e1 l @ s l ii)
Zealanders    (n) zˈɪləndəz (z i1 l @ n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] zealous, #131,931 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
ジール;ズィール[, ji-ru ; zui-ru] (n) zeal [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]
ポートジャクソンネコザメ[, po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeal \Zeal\, v. i.
   To be zealous. [Obs. & R.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeal \Zeal\ (z[=e]l), n. [F. z[`e]le; cf. Pg. & It. zelo, Sp.
   zelo, celo; from L. zelus, Gr. ?, probably akin to ? to boil.
   Cf. {Yeast}, {Jealous}.]
   [1913 Webster]
   1. Passionate ardor in the pursuit of anything; eagerness in
    favor of a person or cause; ardent and active interest;
    engagedness; enthusiasm; fervor. "Ambition varnished o'er
    with zeal." --Milton. "Zeal, the blind conductor of the
    will." --Dryden. "Zeal's never-dying fire." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       I bear them record that they have a zeal of God, but
       not according to knowledge.      --Rom. x. 2.
    [1913 Webster]
 
       A zeal for liberty is sometimes an eagerness to
       subvert with little care what shall be established.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A zealot. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zeal
   n 1: a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person
      or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor";
      "he felt a kind of religious zeal" [syn: {ardor}, {ardour},
      {elan}, {zeal}]
   2: excessive fervor to do something or accomplish some end; "he
     had an absolute zeal for litigation"
   3: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top