ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeal

Z IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeal-, *zeal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zeal(n) ความกระตือรือร้นจนเกินไป, See also: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
zealot(n) ผู้กระตือรือร้นเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความปรารถนาอย่างมาก,ความขยันขันแข็ง,การมีใจจดใจจ่อ,ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour, spirit, passion, drive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน ประวัติศาสตร์, Syn. bigot, partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal
new zealand(-ซี'เลินดฺ) n. นิวซีแลนด์, See also: New Zealander n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา
zealous(adj) กระตือรือร้น,ขยันขันแข็ง,ปรารถนาสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because, you fools, in your zeal to find the cure, you risk waking someone very dangerous.เพราะอะไรน่ะหรือ พวกโง่ ยิ่งพวกนายค้นการรักษาเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงในการฟื้นคืนชีพคนที่อันตรายที่สุดขึ้นมา Catch Me If You Can (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zealGenerally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.
zealGuess what! I'm going to New Zealand to study.
zealHe did it with great zeal.
zealHe is very zealous in his study of English.
zealHe was zealous in satisfying his employer.
zealI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
zealI have not been to New Zealand.
zealI haven't seen Rick since he returned from New Zealand.
zealI hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand.
zealI'm from Wellington, the capital of New Zealand.
zealIt was just 6 years ago that I visited New Zealand for the first time.
zealI understand you are going to spend your vacation in New Zealand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชื่นชอบ(n) zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิวซีแลนด์[Niū Sīlaēn] (n, prop) EN: New Zealand  FR: Nouvelle-Zélande [f]
พร่ำสอน[phramsøn] (v) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal
ประเทศนิวซีแลนด์[Prathēt Niū Sīlaēn] (n, prop) EN: New Zealand  FR: Nouvelle-Zélande [f]
สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์[Sāikānbin Aē Niū Sīlaēnt] (tm) EN: Air New Zealand  FR: Air New Zealand

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEAL Z IY1 L
ZEALOT Z IY1 L AH0 T
ZEALOT Z EH1 L AH0 T
ZEALAND Z IY1 L AH0 N D
ZEALOTS Z EH1 L AH0 T S
ZEALOTS Z IY1 L AH0 T S
ZEALOUS Z EH1 L AH0 S
ZEALOTRY Z EH1 L AH0 T R IY0
ZEALANDER Z IY1 L AH0 N D ER0
ZEALOUSLY Z EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zeal (n) zˈiːl (z ii1 l)
zealot (n) zˈɛlət (z e1 l @ t)
Zealand (n) zˈɪlənd (z i1 l @ n d)
zealots (n) zˈɛləts (z e1 l @ t s)
zealous (j) zˈɛləs (z e1 l @ s)
zealotry (n) zˈɛlətriː (z e1 l @ t r ii)
Zealander (n) zˈɪləndər (z i1 l @ n d @ r)
zealously (a) zˈɛləsliː (z e1 l @ s l ii)
Zealanders (n) zˈɪləndəz (z i1 l @ n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] zealous, #131,931 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] TH: ความตั้งใจจริง  EN: zeal

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンザス[anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
アンザック[anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
ジール;ズィール[ji-ru ; zui-ru] (n) zeal [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
ニュージーランドホシザメ[nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
ニュージーランドミナミアユ[nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]
ポートジャクソンネコザメ[po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeal \Zeal\, v. i.
   To be zealous. [Obs. & R.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeal \Zeal\ (z[=e]l), n. [F. z[`e]le; cf. Pg. & It. zelo, Sp.
   zelo, celo; from L. zelus, Gr. ?, probably akin to ? to boil.
   Cf. {Yeast}, {Jealous}.]
   [1913 Webster]
   1. Passionate ardor in the pursuit of anything; eagerness in
    favor of a person or cause; ardent and active interest;
    engagedness; enthusiasm; fervor. "Ambition varnished o'er
    with zeal." --Milton. "Zeal, the blind conductor of the
    will." --Dryden. "Zeal's never-dying fire." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       I bear them record that they have a zeal of God, but
       not according to knowledge.      --Rom. x. 2.
    [1913 Webster]
 
       A zeal for liberty is sometimes an eagerness to
       subvert with little care what shall be established.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A zealot. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zeal
   n 1: a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person
      or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor";
      "he felt a kind of religious zeal" [syn: {ardor}, {ardour},
      {elan}, {zeal}]
   2: excessive fervor to do something or accomplish some end; "he
     had an absolute zeal for litigation"
   3: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top