Search result for

รกร้าง

(24 entries)
(0.0632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รกร้าง-, *รกร้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกร้าง[ADJ] neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
รกร้าง[V] be left uncultivated, Example: ในปัจจุบันถนนที่ทหารญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองรกร้าง ไม่ได้ใช้สัญจร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รกร้างว. รกเพราะปล่อยทิ้งไว้ เช่น ที่รกร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a wasteland in Kangwondo.มันเป็นที่รกร้างใน คังวอนโด. Episode #1.7 (2008)
¶I made it through the wilderness... ¶ฉันจะสร้างทางวว่างเปล่าที่รกร้าง The House Bunny (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
Ancient Mayan temple off the beaten path?วิหารมายันต์เก่าแก่ สู้เส้นทางที่รกร้างว่างเปล่า The Ruins (2008)
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง Home (2009)
House in an inaccessible wilderness in the central park.บ้านหลังใหญ่ในบริเวณรกร้างเข้าไม่ถึงในเซนทรัล ปาร์ค The Age of Dissonance (2009)
Together they will make the Earth a festering wasteland... where only they can survive.พวกเขาจะทำให้ โลกนี้เป็นพิษแล้วก็รกร้างว่างเปล่า พวกเขาเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ Under the Mountain (2009)
This wasteland belongs to us.ดินแดนรกร้างว่างเปล่านี่เป็นของเรา Trespass (2009)
Following the discovery of Separatist droids wandering the grassy wasteland,เมื่อค้นพบว่าพวกดรอยด์ของฝ่ายแบ่งแยก เตร็ดเตร่อยู่บนทุ่งหญ้าอันรกร้าง Blue Shadow Virus (2009)
A shack in the middle of nowhere.ท่ามกลาง พื้นที่รกร้าง Hello, Dexter Morgan (2009)
That's a vacant property, overlooked by a trading estate.ที่นั่นเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่า ดูแลโดยบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.2 (2010)
I used to run full-speed through the boundless wilderness, and now I'm in the zoo, where the horizon is wallpaper and the air is stale and nothing is ever at stake.ผมเคยวิ่งเต็มสปีด ผ่านที่รกร้างที่ไม่มีสิ้นสุด แต่ตอนนี้ผมกลับอยู่ในสวนสัตว์ Accounting for Lawyers (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด
weald(วีลดฺ) n. บริเวณรกร้าง,บริเวณป่า,บริเวณที่ไม่ได้ทำประโยชน์
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)
wilderness(วิล'เดอะนิส) n. บริเวณรกร้างว่างเปล่า,บริเวณกว้างใหญ่ไพศาล,จำนวนมหาศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(n) ที่รกร้าง,ที่ว่างเปล่า
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง
wilderness(n) ป่าชัฎ,พง,ที่รกร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top