ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

similarity

S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -similarity-, *similarity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
similarity[N] ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance,analogy

English-Thai: Nontri Dictionary
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
similarity transformationการแปลงภาวะคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I still have not found any robot that bears any similarity to myself.แต่ผมก็ยังไม่พบ หุ่นที่มีอะไรเหมือนผมเลย Bicentennial Man (1999)
I see the similarity.ชั้นเห็นความเหมือนอยู่ Brothers in Arms (2008)
THE OBVIOUS SIMILARITY BEING IT'S A PROSTITUTE WHOSE THROAT WAS SLASHED.ตรงที่ว่าเหยื่อโสเภณีถูกฆ่าปาดคอน่ะ Zoe's Reprise (2009)
He might have seen the similarity.เขาอาจมีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน Haunted (2009)
This drama is based on fiction and any similarity to real people, places, or events are purely coincidentalเนื้อหาในละครแตกต่างจากเรื่องราวและ ผู้คนที่เกิดขึ้นจริงหน่วยงานและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น Iris (2009)
But there is similarity in each.แต่มันมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละที่ Mosley Lane (2010)
Now, we already know that there is a similarity in the method of killing.ตอนนี้ เรารู้แล้วว่า มีความคล้ายคลึงกันของวิธีการฆ่า The Death of the Queen Bee (2010)
We originally profiled there wasn't any facial similarityเราวิเคราะห์ไว้ว่า ไม่มีความคล้ายคลึงกันด้านหน้าตา The Internet Is Forever (2010)
Given the second ship's similarity in design, our calculated approach, well, I thought it was rather obvious, really.ยานลำที่2มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน การคำณวนจากที่เราเข้าใกล้ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ Awakening (2010)
And the only similarity between the two victimsและความเหมือนกันอย่างเดียว ระหว่างเหยื่อสองราย Ball and Chain (2010)
The similarity.ความเหมือน First Blood (2010)
They have some similarity.พวกเค้ามีอะไรคล้ายๆกันน่ะ Episode #1.8 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
ความละม้าย[N] similarity, See also: resemblance, Syn. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง, Example: ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
ความคล้ายคลึง[N] resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเหมือน[n.] (khø meūoen) EN: similarity ; thing in common   
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match   FR: être comparable

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMILARITY    S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
similarity    (n) sˌɪməlˈærɪtiː (s i2 m @ l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}similarity | similarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
似寄り[により, niyori] (n) similarity [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) [Add to Longdo]
類纂[るいさん, ruisan] (n,vs) collection of similar objects; classification by similarity [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) [Add to Longdo]
類似性[るいじせい, ruijisei] (n,adj-no) resemblance; similarity; analogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Similarity \Sim`i*lar"i*ty\, n.; pl. {-ties}. [Cf. F.
   similarit['e].]
   The quality or state of being similar; likeness; resemblance;
   as, a similarity of features.
   [1913 Webster]
 
      Hardly is there a similarity detected between two or
      three facts, than men hasten to extend it to all. --Sir
                          W. Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 similarity
   n 1: the quality of being similar [ant: {dissimilarity},
      {unsimilarity}]
   2: a Gestalt principle of organization holding that (other
     things being equal) parts of a stimulus field that are
     similar to each other tend to be perceived as belonging
     together as a unit [syn: {similarity}, {law of similarity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top