ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schismatic

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schismatic-, *schismatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schismatic[ADJ] ซึ่งแตกแยก

English-Thai: Nontri Dictionary
schismatic(adj) ซึ่งแย้งกัน,ซึ่งแตกแยก,ซึ่งแตกสามัคคี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกศาสนา[N] heretic, See also: schismatic, apostate, sectarian, Syn. พวกนอกศาสนา, Thai definition: พวกที่ไม่ได้นับถือศาสนานั้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schismatic    (j) skˈɪzmˈætɪk (s k i1 z m a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
分離主義者[ぶんりしゅぎしゃ, bunrishugisha] (n) separatists; schismatics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schismatic \Schis*mat"ic\ (s[i^]z*m[a^]t"[i^]k; so nearly all
   orthoepists), a. [L. schismaticus, Gr. ?: cf. F.
   schismatique.]
   Of or pertaining to schism; implying schism; partaking of the
   nature of schism; tending to schism; as, schismatic opinions
   or proposals.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schismatic \Schis*mat"ic\ (?; 277), n.
   One who creates or takes part in schism; one who separates
   from an established church or religious communion on account
   of a difference of opinion. "They were popularly classed
   together as canting schismatics." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Heretic; partisan. See {Heretic}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schismatic
   adj 1: of or relating to or involved in or characteristic of
       schism; "schismatic sects" [syn: {schismatic},
       {schismatical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top