ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carnage

K AA1 R N IH0 JH   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carnage-, *carnage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carnage[N] การฆ่าอย่างโหดร้าย, Syn. massacre, bloodshed, wholesale killing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnageการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jim Gordon escaped the carnage unscathed.รอดพ้นจากการตามล่าของจิม กอร์ดอน Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Anyway, Auggie Campania ratted him out, and the carnage when we went by to pick him up, very sad.อย่างไรก็ตาม Auggie โต ซัดทอดเขาออก และสังหารเมื่อเราไป ด้วยการที่จะเลือกเขาขึ้นเศร้ามาก. The Family (2013)
When they do show up... it's a sure sign that carnage and bloodshed are not far behind.พอพวกนี้โผล่มาทีไร... ต้องมีเรื่องนองเลือดทุกที Odd Thomas (2013)
We all leave a ton of carnage in our wake.เราต่างผ่านประวิตศาสตร์อันนองเลือด เพราะความอ่อนแอของเรา All Out of Blood (2012)
I just know his story ain't gonna end in nothing but carnage and horror and...ผมรู้ว่าเรื่องของเขา จะไม่จบลงแบบสูญเปล่า นอกจากการฆ่าอย่างโหดร้าย สยดสยองและ... Seven Psychopaths (2012)
I felt the carnage as the Inquisition marched through Spain--ฉันรู้ถึงการสังหารหมู่ ที่เกิดขึ้นในสเปน Death Didn't Become Him (2011)
The carnage they wrought was beyond all imagining.การนองเลือดที่พวกเขาทำให้เกิดขึ้น มันเหนือที่จะจินตนาการ The Coming of Arthur: Part One (2010)
The carnage is about to begin.The การสังหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้น Death Race 2 (2010)
Dim the lights, the carnage is about to begin.Dim ไฟ, The การสังหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้น Death Race 2 (2010)
The carnage is about to begin.The การสังหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้น Death Race 2 (2010)
The carnage is about to begin.The การสังหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้น Death Race 2 (2010)
The carnage is about to begin.The การสังหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้น Death Race 2 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CARNAGE    K AA1 R N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carnage    (n) kˈaːnɪʤ (k aa1 n i jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
修羅[しゅら, shura] (n) fighting; scene of carnage [Add to Longdo]
修羅の巷[しゅらのちまた, shuranochimata] (n) scene of carnage [Add to Longdo]
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra [Add to Longdo]
修羅道[しゅらどう, shuradou] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 阿修羅道) Asura realm; (2) scene of carnage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carnage \Car"nage\, n. [F. carnage, LL. carnaticum tribute of
   animals, flesh of animals, fr. L. caro, carnis, flesh. See
   {Carnal}.]
   1. Flesh of slain animals or men.
    [1913 Webster]
 
       A miltitude of dogs came to feast on the carnage.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Great destruction of life, as in battle; bloodshed;
    slaughter; massacre; murder; havoc.
    [1913 Webster]
 
       The more fearful carnage of the Bloody Circuit.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carnage
   n 1: the savage and excessive killing of many people [syn:
      {slaughter}, {massacre}, {mass murder}, {carnage},
      {butchery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top