ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despatch

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despatch-, *despatch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despatch[N] การส่ง (สิ่งของ, รายงาน, ข่าวสาร), Syn. dispatch, discharge
despatch[N] ข้อมูล, See also: ข่าวสาร, รายงาน, จดหมาย, Syn. letter, message, note, item
despatch[N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. promptness, quickness
despatch[VT] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, Syn. put to death, murder, kill
despatch[VT] ส่ง (จดหมาย, พัสดุ, คน), Syn. transmit, forward
despatch to[PHRV] ส่งไปยัง, Syn. dispatch to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. ดูdispatch

English-Thai: Nontri Dictionary
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
despatch(vt) ส่ง,เดินหนังสือ,รีบทำ,จัดการ,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DESPATCHเงินที่บริษัทจ่ายตอบแทนให้กับผู้ใช้เรือ [การค้าระหว่างประเทศ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
despatch money[ดิสแพทชฺ มัน'นี] (n ) เงินรางวัลที่ผู้ประกอบการขนส่งให้แก่คู่่สัญญา เพื่อเป็นค่าทำการขนถ่ายสินค้าออกจาก ระวางหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ได้ฉับไวกว่าสัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've despatched 200 men to drive our advantage home.ข้าได้ทำการส่งทหารไป 200 นายเพื่อให้เราได้เปรียบ The Diamond of the Day: Part Two (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despatch    (v) dˈɪspˈætʃ (d i1 s p a1 ch)
despatched    (v) dˈɪspˈætʃt (d i1 s p a1 ch t)
despatches    (v) dˈɪspˈætʃɪz (d i1 s p a1 ch i z)
despatching    (v) dˈɪspˈætʃɪŋ (d i1 s p a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスパッチ[, deisupacchi] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
ディスパッチャ;ディスパッチャー[, deisupaccha ; deisupaccha-] (n) dispatcher; despatcher [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) [Add to Longdo]
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch) [Add to Longdo]
急送[きゅうそう, kyuusou] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
急派[きゅうは, kyuuha] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P) [Add to Longdo]
遣外[けんがい, kengai] (n,adj-no) dispatched abroad; despatched abroad [Add to Longdo]
差遣[さけん, saken] (n,vs) dispatch; despatch; sending [Add to Longdo]
使わす(P);遣わす[つかわす, tsukawasu] (v5s,vt) to send; to dispatch; to despatch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despatch \De*spatch"\, n. & v.
   Same as {Dispatch}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispatch \Dis*patch"\ (?; 224), v. t. [imp. & p. p.
   {Dispatched}; p. pr. & vb. n. {Dispatching}.] [OF.
   despeechier, F. d['e]p[^e]cher; prob. from pref. des- (L.
   dis-) + (assumed) LL. pedicare to place obstacles in the way,
   fr. L. pedica fetter, fr. pes, pedis, foot. See {Foot}, and
   cf. {Impeach}, {Despatch}.] [Written also {despatch}.]
   1. To dispose of speedily, as business; to execute quickly;
    to make a speedy end of; to finish; to perform.
    [1913 Webster]
 
       Ere we put ourselves in arms, dispatch we
       The business we have talked of.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [The] harvest men . . . almost in one fair day
       dispatcheth all the harvest work.   --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   2. To rid; to free. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I had clean dispatched myself of this great charge.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   3. To get rid of by sending off; to send away hastily.
    [1913 Webster]
 
       Unless dispatched to the mansion house in the
       country . . . they perish among the lumber of
       garrets.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   4. To send off or away; -- particularly applied to sending
    off messengers, messages, letters, etc., on special
    business, and implying haste.
    [1913 Webster]
 
       Even with the speediest expedition
       I will dispatch him to the emperor's cou??. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To send out of the world; to put to death.
    [1913 Webster]
 
       The company shall stone them with stones, and
       dispatch them with their swords.   --Ezek. xxiii.
                          47.
 
   Syn: To expedite; hasten; speed; accelerate; perform;
     conclude; finish; slay; kill.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispatch \Dis*patch"\, n. [Cf. OF. despeche, F. d['e]p[^e]che.
   See {Dispatch}, v. t.] [Written also {despatch}.]
   1. The act of sending a message or messenger in haste or on
    important business.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sending away; dismissal; riddance.
    [1913 Webster]
 
       To the utter dispatch of all their most beloved
       comforts.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The finishing up of a business; speedy performance, as of
    business; prompt execution; diligence; haste.
    [1913 Webster]
 
       Serious business, craving quick dispatch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To carry his scythe . . . with a sufficient dispatch
       through a sufficient space.      --Paley.
    [1913 Webster]
 
   4. A message dispatched or sent with speed; especially, an
    important official letter sent from one public officer to
    another; -- often used in the plural; as, a messenger has
    arrived with dispatches for the American minister; naval
    or military dispatches.
    [1913 Webster]
 
   5. A message transmitted by telegraph. [Modern]
    [1913 Webster]
 
   {Dispatch boat}, a swift vessel for conveying dispatches; an
    advice boat.
 
   {Dispatch box}, a box for carrying dispatches; a box for
    papers and other conveniences when traveling.
 
   Syn: Haste; hurry; promptness; celerity; speed. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despatch
   n 1: an official report (usually sent in haste) [syn:
      {dispatch}, {despatch}, {communique}]
   2: the property of being prompt and efficient; "it was done with
     dispatch" [syn: {dispatch}, {despatch}, {expedition},
     {expeditiousness}]
   3: killing a person or animal [syn: {dispatch}, {despatch}]
   4: the act of sending off something [syn: {dispatch},
     {despatch}, {shipment}]
   v 1: send away towards a designated goal [syn: {dispatch},
      {despatch}, {send off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top