Search result for

เส้นตรง

(48 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นตรง-, *เส้นตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นตรง[N] straight line, Syn. ทางตรง, Example: ระยะวัดเป็นเส้นตรงจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกงไม่ถึงพันไมล์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นตรงน. เส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุด ๒ จุด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
straight lineเส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ line ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
axis of symmetryแกนสมมาตร, เส้นตรง L จะเป็นแกนสมมาตรของจุด P และจุด Q เมื่อลากส่วนของเส้นตรง PQ แล้ว L จะแบ่งครึ่งและตั้งได้ฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ และในกรณีนี้กล่าวได้ว่าจุด P สมมาตรกับจุด Q    L จะเป็นแกนสมมาตรของเส้นโค้ง C หรือ รูป A ใด ๆ เมื่อทุก ๆ จุดบนเส้นโค้งหรือบนรูปนั้นสมม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parallel linesเส้นขนาน, เส้นตรงใด ๆ ในระนาบเดียวกันที่มีความชันเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
number lineเส้นจำนวน, เส้นตรงที่มีจุด 0 เป็นจุดแทนศูนย์ จุดที่อยู่ทางขวาของจุด 0 แทนจำนวนบวกเช่น 1, 2, 3,... และจุดที่อยู่ทางซ้ายแทนจำนวนลบ เช่น -1, -2, -3, ... โดยแต่ละจุดอยู่ห่างจุด 0 เป็นระยะ 1, 2, 3, ... หน่วยความยาว ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical lineเส้นดิ่ง, เส้นตรงที่ลากในแนวตั้งฉากกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
straight lineเส้นตรง, เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secant line [secant]เส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นโค้งที่กำหนดให้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transversalเส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงอื่นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To reach our goal, a straight path we will not follow.หนทางไปสู่เป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง Ambush (2008)
But their movements are not circular but linear.และไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม แต่เป็นเส้นตรง Agora (2009)
I've been thinking too linearly.ผมกำลังคิด เป็นเส้นตรงเกินไป Earthling (2009)
We think of time as linear, right?พวกเราคิดว่าเวลาเป็นเส้นตรงใช่ไหม? August (2009)
Your eyebrows furrow, and you get this line right here.คิ้วคุณย่นจนเป็นเส้นตรงนี้ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Perhaps something along the lines of a very dull hatchet.บางอย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง อย่างขวานด้ามเล็ก ๆ The Dwarf in the Dirt (2009)
Oh, look, there's a sexually attractive line segment.โอ้, ดูนั่น มีเส้นตรงที่เซ็กซี่น่าดูเลย The Psychic Vortex (2010)
Smaller, less powerful versions than the ones we use at N.L.A.P.เครื่องเร่งอนุภาคแบบเส้นตรง หนึ่งในห้าเครื่อง เล็กกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า ในแบบที่เราใช้ที่ N.L.A.P Better Angels (2010)
Okay, the wound on the right transverse process of the T6 does not line up with the rest of the wounds from the rebar.เอาล่ะ บาดแผลอยู่ทางข้าง เป็นรอยทะแยงตรงกระดูก T6 ที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง กับส่วนทั้งหมดของบาดแผล ที่เกิดจากโครงเหล็กเส้น The Bones That Weren't (2010)
Sure, unless time is linear.คงใช่ เสียแต่ว่าเวลามันไม่ได้เป็นเส้นตรง Cooperative Calligraphy (2010)
I'll make your ass linear.ฉันจะอัดก้นเธอให้เป็นเส้นตรงเอง Cooperative Calligraphy (2010)
You can't even see it. That is disturbing and exciting at the same time.ที่ไม่มีเส้นตรงอีกต่อไป The Riddle of Black Holes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นตรง[n. exp.] (sentrong) EN: straight line ; ligne   FR: ligne droite [f] ; droite [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chord[N] เส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม
straight line[N] เส้นตรง, Syn. right line
tangent[N] เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน, See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง, Syn. touching, continguous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
cubit(คิว'บิท) n. หน่วยเส้นตรงโบราณที่อาศัยความยาวของแขนเป็นหลัก (17-21 นิ้ว)
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง,ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear

English-Thai: Nontri Dictionary
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต
linear(adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
直線[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top