ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emergency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emergency-, *emergency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emergency(n) ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait

English-Thai: Nontri Dictionary
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน, ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, เหตุปัจจุบันทันด่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency brakeเบรกฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Emergency Decreeพระราชกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Emergency Decreeพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency dialingการต่อเลขหมายฉุกเฉิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency medicineเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency powerอำนาจในภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergencyทันที [การแพทย์]
Emergency action levelระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Emergency Careการรักษาขั้นแรก [การแพทย์]
Emergency Caseผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วน [การแพทย์]
emergency certificateเอกสารเดินทางฉุกเฉิน เอกสารเดินทางที่ออกให้แก่ผู้ลี้ภัยทางการเมือง เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและทำหนังสือเดินทางสูญหาย รวมทั้งเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย [การทูต]
Emergency communication systemระบบสื่อสารฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emergency Core Cooling Systemระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Emergency Crisisขีดอันตราย [การแพทย์]
Emergency Doorประตูฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน, Example: ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emergency Decree(n, phrase, uniq) พระราชกำหนด, Syn. Royal Ordinance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9 Airplane! (1980)
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า Airplane! (1980)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)
I had to take care of an emergency patient.ฉันมัวแต่ ต้องดูแลผู้ป่วย Vampire Hunter D (1985)
Emergency power generator, check.เครื่องกำเนิดพลังงานฉุกเฉิน ตรวจสอบเรียบร้อย Akira (1988)
- It's his emergency fund. - Jesus, Billy!ร้านวีดีโอเกมส์ Big (1988)
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน' Night of the Living Dead (1990)
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emergencyAn emergency may occur at any time.
emergencyAre you OK for drinking water in an emergency?
emergencyCall the police in an emergency.
emergencyDon't look to me for any help except in case of emergency.
emergencyEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.
emergencyHe pushed the emergency button.
emergencyIn an emergency he had nothing to fall back upon.
emergencyIn an emergency, use the stairway, not the elevator.
emergencyIn an emergency you can fall back on your savings.
emergencyIn case of a fire, use this emergency stairway.
emergencyIn case of an emergency, call the police.
emergencyIn case of an emergency, dial 110.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเลขฉุกเฉิน(n) emergency numbers
ไฟสำรอง(n) emergency generator, Example: หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานควรมีไฟสำรอง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล, Thai Definition: ไฟที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ในกรณีไฟดับ
วิกฤตการณ์(n) crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
เรื่องฉุกเฉิน(n) emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count Unit: เรื่อง
ภาวะคับขัน(n) critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai Definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ภาวะฉุกเฉิน(n) emergency, Example: รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ภายหลังมีการจับกุมนายทหารบกที่ต้องหาว่าจะก่อการจลาจลขึ้น, Thai Definition: ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม
ฉุกเฉิน(adj) emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
ประตูฉุกเฉิน(n) emergency exit, Syn. ทางออกฉุกเฉิน, Example: ห้ามเอาของมาวางเกะกะหน้าประตูฉุกเฉิน, Thai Definition: ประตูทางออกพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉิน(n) emergency, Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, Example: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องช่วยกันแก้ไขทันที, Thai Definition: เรื่องที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (n) EN: emergency ; crisis  FR: urgence [ f ] ; crise [ f ]
เหตุฉุกเฉิน[hēt chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: situation critique [ f ]
ห้องฉุกเฉิน[hǿng chukchoēn] (n, exp) EN: emergency room  FR: salle d'urgence [ f ]
กรณีฉุกเฉิน[karanī chukchoēn] (n, exp) EN: emergency ; in case of emergency
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[karanī mī hēt chukchoēn] (n, exp) EN: in an emergency
หมายเลขฉุกเฉิน[māilēk chukchoēn] (n, exp) EN: emergency numbers  FR: numéro d'appel d'urgence [ m ]
ภาวะฉุกเฉิน[phāwa chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: cas d'urgence [ fm ]
เผื่อเหลือเผื่อขาด[pheūa leūak pheūa khāt] (xp) EN: in case of emergency
พระราชกำหนด[phrarātchakamnot] (n) EN: royal act ; royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree
สถานการณ์ฉุกเฉิน[sathānakān chukchoēn] (n, exp) EN: state of emergency  FR: état d'urgence [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
emergency
emergency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emergency

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救济[jiù jì, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ,   /  ] emergency relief; to help the needy with cash or goods #9,792 [Add to Longdo]
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] emergency (measures); to react to an emergency #10,032 [Add to Longdo]
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ,   /  ] emergency call; emergency (medical) treatment #11,790 [Add to Longdo]
急诊室[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ,    /   ] emergency room #29,648 [Add to Longdo]
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ,    /   ] emergency braking #37,047 [Add to Longdo]
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ,   ] emergency desk; first aid office [Add to Longdo]
应急出口[yìng jí chū kǒu, ㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄔㄨ ㄎㄡˇ,     /    ] emergency exit [Add to Longdo]
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ,     /    ] emergency standby [Add to Longdo]
应急措施[yìng jí cuò shī, ㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ,     /    ] emergency measure [Add to Longdo]
应急照射[yīng jí zhào shè, ㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ,     /    ] emergency exposure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluchttreppe { f }; Feuertreppe { f }emergency staircase; fire escape [Add to Longdo]
Katastrophenschutz { m } (Organisation)emergency services [Add to Longdo]
Katastrophenschutz { m }; Katastrophenschutzmaßnahmen { pl }emergency procedures [Add to Longdo]
Netzersatz { m }emergency generating unit [Add to Longdo]
Notabschaltung { f }emergency cutout [Add to Longdo]
Notarzt { m }; Notärztin { f }emergency doctor; emergency physician [Add to Longdo]
Notaufnahme { f } (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room [Add to Longdo]
Notausgang { m }emergency exit [Add to Longdo]
Notauslösung { f }emergency tripping [Add to Longdo]
Notausschalter { m }; Nothaltschalter { m }emergency stop switch [Add to Longdo]
Notbeleuchtung { f }emergency lighting [Add to Longdo]
Notbremse { f } | die Notbremse ziehenemergency brake | to apply the emergency brake [Add to Longdo]
Notendschalter { m }emergency limit switch [Add to Longdo]
Notfall { m }; Notlage { f }; Notsituation { f } | Notfälle { pl } | im äußersten Notfallemergency | emergencies | in cases of dire emergency [Add to Longdo]
Notfalleinheit { f }emergency service unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非常[ひじょう, hijou] (n, adj-na, adj-no) (1) emergency; (adj-na, adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) #1,080 [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na, n, adj-no) urgent; pressing; emergency; (P) #1,905 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) #3,744 [Add to Longdo]
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n, adj-no) first-aid; emergency (aid); (P) #5,472 [Add to Longdo]
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P) #9,352 [Add to Longdo]
応急[おうきゅう, oukyuu] (n, adj-no) emergency; first-aid; (P) #17,331 [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n, vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emergency \E*mer"gen*cy\, n.; pl. {Emergencies}. [See
   {Emergence}.]
   1. Sudden or unexpected appearance; an unforeseen occurrence;
    a sudden occasion.
    [1913 Webster]
 
       Most our rarities have been found out by casual
       emergency.              --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. An unforeseen occurrence or combination of circumstances
    which calls for immediate action or remedy; pressing
    necessity; exigency.
    [1913 Webster]
 
       To whom she might her doubts propose,
       On all emergencies that rose.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
       A safe counselor in most difficult emergencies.
                          --Brougham.
 
   Syn: Crisis; conjuncture; exigency; pinch; strait; necessity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emergency
   n 1: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that
      requires immediate action; "he never knew what to do in an
      emergency" [syn: {emergency}, {exigency}, {pinch}]
   2: a state in which martial law applies; "the governor declared
     a state of emergency"
   3: a brake operated by hand; usually operates by mechanical
     linkage [syn: {hand brake}, {emergency}, {emergency brake},
     {parking brake}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top