ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรึกษา

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรึกษา-, *ปรึกษา*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อัครราชทูตที่ปรึกษา (n ) Minister Counsellor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรึกษา[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
ปรึกษาหารือ[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรึกษา(ปฺรึกสา) ก. หารือ, ขอความเห็นแนะนำ, พิจารณาหารือกัน, พิจารณาอภิปรายกัน เช่น ประชุมปรึกษา, พิจารณาร่างคำพิพากษา เช่น ผู้ปรึกษา (ในทางศาล).
ปรึกษา(ปฺรึกสา) น. เรียกความเห็นแนะนำที่ให้เนื่องด้วยการหารือ ว่า คำปรึกษา, เรียกผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นแนะนำว่า ที่ปรึกษา, เรียกผู้รับหารือเพื่อให้ความเห็นแนะนำ ว่า ผู้รับปรึกษา.
คุย ๑ปรึกษาหารือ เช่น เรื่องนี้ขอคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู Rebecca (1940)
Think what you can do with what you have. "คิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทำกับสิ่ง ที่คุณมี คุณให้ฉันให้คำปรึกษาที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว The Godfather (1972)
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้ The Blues Brothers (1980)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
The counselor is mad at me.ที่ปรึกษาเป็นบ้าที่ฉัน Idemo dalje (1982)
My husband's a paid consultant. There's nothing wrong with that.สามีของฉันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน เรื่องนั้นมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้ว Clue (1985)
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์ Dirty Dancing (1987)
I think you should see a professional.ฉันคิดว่าคุณควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า. Mannequin (1987)
I'm a marketing consultant.ที่ปรึกษาด้านการตลาด Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over   FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksāhāreū) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with   

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise with[PHRV] ปรึกษาหารือ, See also: ปรึกษา, Syn. consult with
consult[VI] ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult[VT] ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, Syn. ask the advice of
confer with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, ประชุมกับ
consult about[PHRV] ปรึกษาในเรื่อง, See also: หารือเกี่ยวกับ
consult with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ
talk about[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, Syn. consult, talk over
talk over[PHRV] ปรึกษา, See also: ขอคำแนะนำ, ขอความเห็น, ปรึกษาหารือ, พิจารณากัน, Syn. consult, talk about
take something up with[IDM] ปรึกษา (ผู้ที่มีตำแหน่ง หรืออำนาจมากกว่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
confer(vi) ปรึกษาหารือ,ปรึกษา,ประชุม
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
協議[きょうぎ, kyougi] ปรึกษาหารือ

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top