Search result for

ปรึกษา

(54 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรึกษา-, *ปรึกษา*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อัครราชทูตที่ปรึกษา (n ) Minister Counsellor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรึกษา[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
ปรึกษาหารือ[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรึกษา(ปฺรึกสา) ก. หารือ, ขอความเห็นแนะนำ, พิจารณาหารือกัน, พิจารณาอภิปรายกัน เช่น ประชุมปรึกษา, พิจารณาร่างคำพิพากษา เช่น ผู้ปรึกษา (ในทางศาล).
ปรึกษา(ปฺรึกสา) น. เรียกความเห็นแนะนำที่ให้เนื่องด้วยการหารือ ว่า คำปรึกษา, เรียกผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นแนะนำว่า ที่ปรึกษา, เรียกผู้รับหารือเพื่อให้ความเห็นแนะนำ ว่า ผู้รับปรึกษา.
คุย ๑ปรึกษาหารือ เช่น เรื่องนี้ขอคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Nothing's usual for a four-year-old, and as fun as this is, it feels like we're your goomah.ไม่มีตามปกติในเด็ก 4 ขวบ ที่สนุกก็คือ เราเหมือนที่ปรึกษาของคุณ Emancipation (2008)
I'm consulting on some clinical trialsผมอยากปรึกษาเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกบางอย่าง Last Resort (2008)
Nor am I looking for a consult.ฉันกำลังหาคนปรึกษา Last Resort (2008)
Do I get seven doctors attending to me?ผมจะมีหมอเจ็ดคนเป็นที่ปรึกษาไหม? Last Resort (2008)
Welcome to couples counseling.ขอต้อนรับสู่ที่ปรึกษาชีวิตคู่ Dying Changes Everything (2008)
I'll have to ask the Council Master Plo.เราจะปรึกษากับทางสภา อาจารย์โพล Rising Malevolence (2008)
I will have to discuss this, with my Master.ข้าจะไปปรึกษาเรื่องนี้ กับอาจารย์ข้า Rising Malevolence (2008)
My lord, the king requests your service as a matter of urgency.เจ้าชายพะยะค่ะ พระราชามีเรื่องด่วนจะปรึกษาพะยะค่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
For months now, President Ashton has been working with leaders from five continents, to forge a new ground-breaking alliance in the ongoing war on terror.หลายเดือนมานี้ ประธานาธิปดีแอชตั้น ได้ปรึกษากับบรรดาผู้นำจาก 5 ทวีป เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในการ ทำสงครามต่อสู้การก่อการร้ายค่ะ Vantage Point (2008)
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่ The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over   FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksāhāreū) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with   

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise with[PHRV] ปรึกษาหารือ, See also: ปรึกษา, Syn. consult with
consult[VI] ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult[VT] ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, Syn. ask the advice of
confer with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, ประชุมกับ
consult about[PHRV] ปรึกษาในเรื่อง, See also: หารือเกี่ยวกับ
consult with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ
talk about[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, Syn. consult, talk over
talk over[PHRV] ปรึกษา, See also: ขอคำแนะนำ, ขอความเห็น, ปรึกษาหารือ, พิจารณากัน, Syn. consult, talk about
take something up with[IDM] ปรึกษา (ผู้ที่มีตำแหน่ง หรืออำนาจมากกว่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
confer(vi) ปรึกษาหารือ,ปรึกษา,ประชุม
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
協議[きょうぎ, kyougi] ปรึกษาหารือ

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top