ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disclaim

D IH0 S K L EY1 M   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disclaim-, *disclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclaim[VT] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. deny, contradict, disaffirm, Ant. comfirm, affirm
disclaim[VI] สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
disclaim[VT] สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
disclaimer[N] ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disclaim (vi ) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphitchøp) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility   FR: décliner toute responsabilité
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline   FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
สละมรดก[v. exp.] (sala møradok) EN: disclaim an inheritance   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCLAIM D IH0 S K L EY1 M
DISCLAIMS D IH0 S K L EY1 M Z
DISCLAIMED D IH0 S K L EY1 M D
DISCLAIMER D IH0 S K L EY1 M ER0
DISCLAIMERS D IH0 S K L EY1 M ER0 Z
DISCLAIMING D IH0 S K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disclaim (v) dˈɪsklˈɛɪm (d i1 s k l ei1 m)
disclaims (v) dˈɪsklˈɛɪmz (d i1 s k l ei1 m z)
disclaimed (v) dˈɪsklˈɛɪmd (d i1 s k l ei1 m d)
disclaimer (n) dˈɪsklˈɛɪmər (d i1 s k l ei1 m @ r)
disclaimers (n) dˈɪsklˈɛɪməz (d i1 s k l ei1 m @ z)
disclaiming (v) dˈɪsklˈɛɪmɪŋ (d i1 s k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclaim \Dis*claim"\, v. t. [imp. & p. p. {Disclaimed}; p. pr.
   & vb. n. {Disclaiming}.]
   1. To renounce all claim to deny; ownership of, or
    responsibility for; to disown; to disavow; to reject.
    [1913 Webster]
 
       He calls the gods to witness their offense;
       Disclaims the war, asserts his innocence. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He disclaims the authority of Jesus. --Farmer.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny, as a claim; to refuse.
    [1913 Webster]
 
       The payment was irregularly made, if not disclaimed.
                          --Milman.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To relinquish or deny having a claim; to disavow
    another's claim; to decline accepting, as an estate,
    interest, or office. --Burrill.
 
   Syn: To disown; disavow; renounce; repudiate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclaim \Dis*claim"\, v. t.
   To disavow or renounce all part, claim, or share.
   --Blackstone.
   [1913 Webster]
 
   {Disclaim in}, {Disclaim from}, to disown; to disavow. [Obs.]
    "Nature disclaims in thee." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disclaim
   v 1: renounce a legal claim or title to [ant: {claim}, {take}]
   2: make a disclaimer about; "He disclaimed any responsibility"
     [ant: {claim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top