ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัตยาบัน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัตยาบัน-, *สัตยาบัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
สัตยาบัน[N] confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัตยาบันน. การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้
สัตยาบันการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก
สัตยาบันการอ้างความสัตย์.
สัตยาบันดู สัตย-, สัตย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratificationสัตยาบัน, การให้สัตยาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
instrument of ratificationสัตยาบันสาร " เป็นหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AII of these nations have ratified Kyoto.ประเทศเหล่านี้ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกียวโตแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
There are only two advanced nations in the world that have not ratified Kyoto, and we are one of them.มีเพียงประเทศที่ก้าวหน้า 2 ประเทศในโลก ที่ยังไม่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกียวโต An Inconvenient Truth (2006)
Well, we made a deal ages ago.เราทำสัตยาบันกันมานานแล้ว Sex and the City 2 (2010)
It's a political tar baby no one wants to touch not with the VRA close to ratification.มันเป็นการปกครองแบบกะลาสี , ที่รัก, \ ไม่มีใครต้องการมัน มันไม่เกี่ยวกับ VRA \ นี่คือการปิดคำสัตยาบัน Everything Is Broken (2010)
I trust Penny will adhere to the "Official California Restaurant Workers'ผมเชื่อว่าเพนนีจะยึดถือสัตยาบัน การมีจริยธรรมและสุขอนามัย The Love Car Displacement (2011)
That's right, but I can't ratify until the council sign off on the stop and go.ที่เหมาะสม แต่ฉันไม่สามารถให้สัตยาบันจนกว่าสภาลงนามออกในการหยุดและไป Locke (2013)
"On what date was the Declaration of Independence ratified?""วันที่เท่าไหร่ มีการลงสัตยาบันคำประกาศอิสรภาพ" The Sisters Mills (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
homologatevt. อนุมัติ,ตกลง,ให้สัตยาบัน.
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
ratify(แรท'ทิไฟ) vt. ให้สัตยาบัน,ยืนยัน,อนุมัติ, See also: ratifier n., Syn. corroborate,approve
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
ratify(vt) อนุมัติ,ให้สัตยาบัน,ยืนยัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top