ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

坚振

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坚振-, *坚振*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Childhood! Confirmation is its end.[CN] 坚振是孩提时代的结束 Stations of the Cross (2014)
Bishop Rabelais will administer Confirmation to you.[CN] 下周日迪迪埃·德·拉伯雷主教将为你们施行坚振 Stations of the Cross (2014)
In the coming week preceding your Confirmation, watch out for those moments where you must fight for God, and then go to the battlefield with a smile on your faces.[CN] 接下来的一周,在你们的坚振圣事之前... 看吧,当有一个时刻,你们要为上帝而战 那么不要沮丧 Stations of the Cross (2014)
They'd received the grace of Confirmation and the Holy Spirit gave them courage to fight next to their parents and die for their faith.[CN] 他们获得了坚振的恩典 圣灵赐予他们与父母一同参战的勇气 以及为信仰而牺牲的勇气 Stations of the Cross (2014)
They were warriors for Christ, and that's what... you'll become at Confirmation.[CN] 他们是耶稣基督的士兵 而这正是你们通过坚振要成为的 耶稣基督的士兵 Stations of the Cross (2014)
The sacrament of Confirmation will help you in this.[CN] 坚振的恩典有助于你们 Stations of the Cross (2014)
You can wear something pretty for your Confirmation.[CN] 坚振可以穿得漂亮点 Stations of the Cross (2014)
Baptism, Eucharist, Reconciliation, Confirmation,[CN] 圣洗,和好,圣体,坚振 Stations of the Cross (2014)
What does Confirmation mean in your lives?[CN] 坚振对于你们的人生有何意义? Stations of the Cross (2014)
What is Confirmation?[CN] 什么是坚振 Stations of the Cross (2014)
And what exactly happens at Confirmation?[CN] 坚振时具体会做些什么? Stations of the Cross (2014)
We have to buy you a dress for your Confirmation.[CN] 我们还要为周日的坚振买条新裙子 Stations of the Cross (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top