Search result for

คลอด

(54 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลอด-, *คลอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอด[V] give birth to, See also: deliver, be confined, bring forth, Syn. ออก, ออกลูก, ให้กำเนิด, Example: คนไข้เจ็บท้องอยู่นานพอตี 4 ก็คลอดเด็กออกมา
คลอด[V] be born, See also: give birth, Syn. เกิด
คลอดลูก[V] deliver a child, See also: give birth to, be born, bear, Syn. ออกลูก, Example: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด, Thai definition: ให้กำเนิดลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอด(คฺลอด) ก. ออกลูก, ออกจากครรภ์, ราชาศัพท์ว่า ประสูติ เช่น ประสูติพระราชโอรส ประสูติพระราชธิดา
คลอดออก เช่น กฎหมายใหม่ยังไม่คลอด.
ประสูติ, ประสูติ-คลอด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chlordiazepoxideคลอดไดอะเซพ็อคไซด์,คลอไดอาซีพอกไซด์,คลอไดอาเซพ๊อกไซด์,คลอร์ไดอะซีพ็อกไซด์ [การแพทย์]
Delivery, Obstetricคลอดบุตร [การแพทย์]
Extraction, Forcepsคลอดโดยใช้คีมดึง,ใช้คีมทำคลอด,คีมดึง,คลอดโดยใช้คีม [การแพทย์]
Gestation, Shortenedคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]
Labor, Precipitatedคลอดเร็วเกินไป, การคลอดเร็วเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She had a kid four years ago.เธอคลอดลูกเมื่อ 4 ปีก่อน Not Cancer (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
She's losing blood.เธอเสียเลือดมาก ทำให้เด็กจะคลอด Joy (2008)
The lungs are ten weeks premature.ปอดเป็น.. คลอดก่อนกำหนด 10 สัปดาห์ Joy (2008)
So deliver now, risk the baby.ดังนั้นต้องทำคลอดตอนนี้ ทารกเสี่ยงมาก ทำคลอดช้า แม่จะเสี่ยงชีวิตมาก Joy (2008)
You should deliver now.คุณต้องทำคลอดเดี๋ยวนี้ Joy (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
He's 10 weeks premature.เด็กผ่าออกก่อนกำหนดคลอด10สัปดาห์ Pilot (2008)
The gastro and the early birth are from the drugs.ตรงระบบทางเดินอาหารและคลอดก่อนกำหนด สาเหตุมาจากยาเสพติด Pilot (2008)
They say she won't wake up before she gives birth.ก่อนคลอดพวกเขาบอกว่าเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก Babylon A.D. (2008)
By then, Mutt was born and I was married!ตอนนั้น ฉันก็คลอดแล้วก็แต่งงานไปแล้ว! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My sister had a child, but she couldn't see right by it. So...น้องสาวฉันคลอดลูก แต่เธอไม่มีปัญญาเลี้ยงดู ดังนั้น... The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอด[v. exp.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
คลอดลูก[v. exp.] (khløt lūk) EN: have a baby ; give birth   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; mettre au monde ; enfanter ; avoir un enfant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก, Syn. born
deliver of[PHRV] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก
deliver[VT] คลอด (มักใช้รูป passive voice), See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก, Syn. give birth to, bring forth
fawn[VI] ให้กำเนิดลูกกวาง, See also: คลอดลูกกวาง
give to[PHRV] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก
have[VT] คลอด, See also: ให้กำเนิด
kitten[VI] คลอดลูกแมว
pup[VI] คลอดลูกสุนัข
slink[VT] คลอดลูกก่อนกำหนด (สัตว์), See also: เกิดเร็วก่อนกำหนด, ตกลูกก่อนกำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top