ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inevitability

IH2 N EH2 V IH0 T AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inevitability-, *inevitability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inevitability[N] ความหลีกเลี่ยงไม่ได้, See also: ้การไม่มีทางเลือก, Syn. certainty, inescapability, irrevocability

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์ The Matrix Reloaded (2003)
Obviously. And she used me to teach us about the inevitability of human drama.เธอใช้ฉันเพื่อสอนเราว่า เราหลีกเลี่ยงวังวนแห่งชีวิตไม่ได้ I Heart Huckabees (2004)
Like always, inevitability always comes around under the cloak of destiny.ราวกับว่า,จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ได้ 9 Ends 2 Out (2007)
Up until now, I've been avoiding its inevitability.จนถึงตอนนี้ ผมเลี่ยงมันมาตลอด Turning Biminese (2008)
You guys ever read about that inevitability index thing that's been in all the papers?พวกนายเคยอ่านบางสิ่ง ที่พูดถึงการไม่มีทางเลือก ที่ปรากฎอยู่ใน ทุกเอกสารมาบ้างรึเปล่า? Playing Cards with Coyote (2009)
Just remember the inevitabilityจงจำเอาไว้เป็นสถานการณ์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ In This Home on Ice (2010)
It's an inevitability.มันคือของตาย Dream On (2010)
And by the time you got back, it was an inevitability.แล้วตอนที่เธอกลับมา มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว The Kids Are Not All Right (2011)
THE INEVITABILITY OF TIME, DON'T YOU THINK?เวลามันหยุดไม่ได้ คุณว่าไหม Skyfall (2012)
It's the inevitability of there being a man so bad that killing him felt good.แต่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่โลกจะมีมนุษย์ที่ร้ายกาจ เสียจนการฆ่าเขาทำให้เรารู้สึกดี Amuse-Bouche (2013)
So when I was tipped off about the inevitability of recent events, I opted in.เมื่อฉันได้บอกเหตุที่จะเกิดขึ้น ในตอนนั้น, ฉันก็เลือกแล้ว Truth: Part 1 (2013)
The inevitability of the tide.ความจำเป็นในระยะเวลาหนึ่งน่ะ Mercy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INEVITABILITY    IH2 N EH2 V IH0 T AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inevitability    (n) ˈɪnˌɛvɪtəbˈɪlɪtiː (i1 n e2 v i t @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] (adj-no) (1) inevitable; necessary; certain; sure; (n) (2) inevitability; necessity; (P) [Add to Longdo]
必然性[ひつぜんせい, hitsuzensei] (n) necessity; inevitability [Add to Longdo]
必罰[ひつばつ, hitsubatsu] (n) inevitability of punishment [Add to Longdo]
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inevitability \In*ev`i*ta*bil"i*ty\, n. [Cf. F.
   in['e]vitabilit['e].]
   Impossibility to be avoided or shunned; inevitableness.
   --Shelford.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inevitability
   n 1: the quality of being unavoidable [syn: {inevitability},
      {inevitableness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top