ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protocol

P R OW1 T AH0 K AA2 L   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protocol-, *protocol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protocol[N] ระเบียบการ, Syn. obligation, treaty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protocolพิธีการทูต, พิธีสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protocol๑. พิธีสาร๒. พิธีการทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Protocolโพรโทคอล [เทคโนโลยีการศึกษา]
protocol1. พิธีการทูต 2. พิธีสาร " 1. พิธีการทูต หมายถึง หลักปฏิบัติ หรือมารยาททางการทูต (etiquette) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในนานาประเทศจนกลายเป็นรูปแบบที่ใช้กันในงานพิธีการ หรือรัฐพิธีต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน ลำดับอาวุโส ฯลฯ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้านพิธีการทูต เรียกว่า Chief of Protocol สำหรับประเทศไทย คือ อธิบดีกรมพิธีการทูต ส่วนเจ้าหน้าที่พิธีการทูต เรียกว่า protocol official 2. พิธีสาร เป็นความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา หรือพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้น " [การทูต]
Protocolพิธีสาร [การค้าระหว่างประเทศ]
protocolโพรโทคอล, กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
protocol (n) ข้อตกลงในการทำการสื่อสาร การกำหนดความหมาย และวิธีการในการสื่อสาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enacting disaster protocols.ประกาศกฎอัยการศึก Akira (1988)
Enacting disaster protocols.ประกาศกฎอัยการศึก Akira (1988)
Madam Chairperson, ladies and gentlemen... we respectfully request the Board's approval... to carry on into an invasive human protocol.ท่านประธาน สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เราคาดหวังให้คณะกรรมการบอร์ดอนุมัติ ให้ทำการทดลองกับมนุษย์ Junior (1994)
- They'll give us additional funding... provided we find a volunteer for an Expectane protocol.- พวกเค้าบอกจะให้ทุนกับเรา โดยมีเงื่อนไขให้เราหาอาสาสมัครลองยาเอ็กซ์เพกเทนเอง Junior (1994)
Can't do the protocol without F.D.A. approval.เราทดลองยาไม่ได้ ถ้า อ.ย.ไม่อนุมัติ Junior (1994)
You're staying with me during the protocol, remember?นายจะอยู่ที่นี่ระหว่างทำการทดลอง จำได้ไหม Junior (1994)
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก Junior (1994)
I've only nine more weeks of the protocol.ผมเหลือการทดลองอีกแค่เก้าอาทิตย์เท่านั้น Junior (1994)
Do you know the rules of protocol concerning my son?คุณรู้กฎเกณฑ์การปฏิบัติตัว ต่อหน้าลูกชายของฉันหรือเปล่า Seven Years in Tibet (1997)
Review your protocols for table setting and wine service.Review your protocols for table setting and wine service. Maid in Manhattan (2002)
Ascension protocol!-สั่งนำยานขึ้นได้ The Chronicles of Riddick (2004)
Final protocol. Execute on my order.เตรียมการล้างบาง รอฟังคำสั่งจากข้า The Chronicles of Riddick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protocolIt should be noted that Dole did not intend to change the configuration of the communication protocol.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีสาร[N] protocol, Example: รัฐบาลจะชักจูงจีนและอินเดียให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวในเรื่องปัญหาการค้าระหว่างประเทศ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอันบรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความสำคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา, Notes: (อังกฤษ)
แบบพิธี[N] ceremony, See also: protocol, rite, Syn. พิธีการ, แบบแผน, ระเบียบแบบแผน, Example: ผู้ใหญ่รู้สึกภูมิใจไปกับงานนี้ด้วยที่ได้เห็นแบบพิธีอันจะนำไปสู่การครองเรือนที่ดี, Thai definition: พิธีการตามกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
แม่[n.] (maē) EN: the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar   
แม่เกย[n. exp.] (maē koēi) EN: [the seventh of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
แม่เกอว[n. exp.] (maē koēw) EN: [the eighth and last of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
แม่กก[n. exp.] (maē kok) EN: [the first of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
แม่ ก กา[n. exp.] (maē kø kā) EN: [in Thai Grammar, the Word Ending Protocol for open syllables]   
แม่กม[n. exp.] (maē kom) EN: [the sixth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
แม่กน[n. exp.] (maē kon) EN: [the fourth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
แม่กง[n. exp.] (maē kong) EN: [the second of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
แม่กบ[n. exp.] (maē kop) EN: [the fifth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTOCOL    P R OW1 T AH0 K AA2 L
PROTOCOLS    P R OW1 T AH0 K AA2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protocol    (n) prˈoutəkɒl (p r ou1 t @ k o l)
protocols    (n) prˈoutəkɒlz (p r ou1 t @ k o l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议定书[yì dìng shū, ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ, / ] protocol; treaty, #21,411 [Add to Longdo]
辛丑条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protokoll {n} | Protokolle {pl}protocol | protocols [Add to Longdo]
Protokoll-Konverter {m} (Datenübertragungs-Codes)protocol converter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol [Add to Longdo]
アプリケーションプロトコル[, apurike-shonpurotokoru] (n) {comp} application protocol [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[, inta-nettopurotokoru] (n) {comp} Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
インターネットプロトコルアドレス[, inta-nettopurotokoruadoresu] (n) {comp} Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protocol \Pro"to*col\, v. i.
   To make or write protocols, or first draughts; to issue
   protocols. --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protocol \Pro"to*col\, n. [F. protocole, LL. protocollum, fr.
   Gr. ? the first leaf glued to the rolls of papyrus and the
   notarial documents, on which the date was written; prw^tos
   the first (see {Proto-}) + ? glue.]
   1. The original copy of any writing, as of a deed, treaty,
    dispatch, or other instrument. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. The minutes, or rough draught, of an instrument or
    transaction.
    [1913 Webster]
 
   3. (Diplomacy)
    (a) A preliminary document upon the basis of which
      negotiations are carried on.
    (b) A convention not formally ratified.
    (c) An agreement of diplomatists indicating the results
      reached by them at a particular stage of a
      negotiation.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protocol \Pro"to*col\, v. t.
   To make a protocol of.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protocol
   n 1: (computer science) rules determining the format and
      transmission of data [syn: {protocol}, {communications
      protocol}]
   2: forms of ceremony and etiquette observed by diplomats and
     heads of state
   3: code of correct conduct; "safety protocols"; "academic
     protocol"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 protocol
  n.
 
   As used by hackers, this never refers to niceties about the proper form for
   addressing letters to the Papal Nuncio or the order in which one should use
   the forks in a Russian-style place setting; hackers don't care about such
   things. It is used instead to describe any set of rules that allow
   different machines or pieces of software to coordinate with each other
   without ambiguity. So, for example, it does include niceties about the
   proper form for addressing packets on a network or the order in which one
   should use the forks in the Dining Philosophers Problem. It implies that
   there is some common message format and an accepted set of primitives or
   commands that all parties involved understand, and that transactions among
   them follow predictable logical sequences. See also {handshaking}, {do
   protocol}.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 protocol /protokɔl/
  minutes; protocol

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top